Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lagar inom vård och omsorg

Här hittar du blankett för att överklaga biståndsbeslut inom äldreomsorg eller LSS. Här finns också information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg.

Överklaga biståndsbeslut

För att överklaga ett beslut behöver du:

 1. Fylla i blanketten Överklaga biståndsbeslut med:
  A. vilket beslut du vill överklaga
  B. varför du inte är nöjd med beslutet
  C. hur du tycker att beslutet borde ändras
 2. Skicka med relevanta handlingar
 3. Lämna in eller skicka överklagan till beslutande handläggare. För att överklagan ska prövas måste allt material vara inkommet till förvaltningen senast tre veckor efter den dag ni fick del av beslutet.
 4. Underteckna ert överklagande och uppge namn, adress, telefonnummer och personnummer. Om ni använder ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Fullmakt för ombudet måste bifogas.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt i offentlig verksamhet. Tystnadsplikt innebär att personliga uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men.

All personal som jobbar i vår verksamhet omfattas av sekretesslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Socialtjänstlagen (SOL)

Alla som bor i en kommun har rätt till hjälp så att de kan ha en skälig levnadsnivå. Varje persons egna behov avgör vilken hjälp som kan bli aktuell. För äldre- och funktionshindrade kan det till exempel handla om hjälp i hemmet, trygghetslarm eller särskilt boende.

Socialtjänstlagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har du ett funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som kräver omfattande stöd och service kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om till exempel boende på gruppbostad, personlig assistent, kontaktperson eller daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

I delar av kommunens vård och omsorg upphandlas privata utförare att utföra viss vård och omsorg inom vissa områden. Till exempel inom

 • hemtjänst
 • särskilda boenden för äldre
 • daglig verksamhet

I dessa fall tillämpas lagen om valfrihetssystem, läs mer på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Lagen anger vårdgivarens skyldigheter kring vård, rehabilitering och habilitering. Den reglerar också hjälpmedel och tolkning för syn- och hörselskadade.

Hälso- och sjukvårdslagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om framtidsfullmakter

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv.

Information om framtidsfullmakt på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om framtidsfullmakter på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida