Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Lagar inom socialtjänsten

Här finns information om några av de lagar som gäller inom socialtjänsten.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)


I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt i offentlig verksamhet. Tystnadsplikt innebär att personliga uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men.

All personal som jobbar i vår verksamhet omfattas av sekretesslagen.

Lagtext - Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen (SOL)

Alla som bor i en kommun har rätt till hjälp så att de kan ha en skälig levnadsnivå. Varje persons egna behov avgör vilken hjälp som kan bli aktuell. För äldre- och funktionshindrade kan det till exempel handla om hjälp i hemmet, trygghetslarm eller särskilt boende.

Lagtext - Socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Är ett komplement till socialtjänstlagen och reglerar sådana situationer då frivilliga insatser av olika skäl inte kan komma till stånd eller inte bedöms som tillräckliga. Syftet med LVU är att samhället ska kunna fullgöra sin skyldighet att tillgodose barns och ungdomars behov av skydd, vård och behandling. För att LVU ska vara tillämplig måste tre förutsättningar vara uppfyllda.

Ett missförhållande ska föreligga med anknytning till den unges hemmiljö eller till den unges eget beteende. Missförhållandet ska medföra att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.
Behövlig hjälp kan inte ges på frivillig väg.

Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

Vård inom socialtjänsten ska ges i samförstånd med den enskilde. För att tvångsvård ska kunna komma i fråga krävs att missbrukaren är i behov av vård och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg samt att personen i fråga till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara.

Missbrukaren löper en uppenbar risk för att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.

Lagen om vård av missbrukare är i princip endast tillämplig för vuxna missbrukare.

Lagen om vård av missbrukare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har du ett funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som kräver omfattande stöd och service kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om till exempel boende på gruppbostad, personlig assistent, kontaktperson eller daglig verksamhet

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Lagen anger vårdgivarens skyldigheter kring vård, rehabilitering och habilitering. Den reglerar också hjälpmedel och tolkning för syn- och hörselskadade.

Hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida