Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Jäv och mutor

Här kan du läsa om regler kring jävssituationer och mutor. Lagen ställer särskilt höga krav på medarbetare i offentlig sektor.

Jäv i kommunal verksamhet

En jävssituation uppstår när en anställd eller politiker har ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering. De riktar sig till både den som bereder ärendet och den som fattar beslut i frågan. Nedanstående jävsgrunder gäller för kommunens nämnder och för anställda i kommunens förvaltningar.

Sakägarjäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om ärendet angår hen själv. Det vill säga att hen är partisk eller har ett intresse som gör att det finns risk för besvärsrätt.

Intressejäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om ärendets utgång kan innebära särskild nytta eller skada för hen själv.

Släktskapsjäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om ärendet angår hens make/maka, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående. Eller om ärendets utgång kan ge särskild nytta eller skada för en närstående.

Ställföreträdarjäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om hen eller någon närstående representerar personen som ärendet gäller eller någon som skulle kunna ha nytta eller skada av ärendets utgång.

Ombuds- och biträdesjäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om hen varit ombud eller biträtt en person i ärendet mot ersättning. Den som fört talan som ombud för en part får därför inte handlägga ärendet.

Delikatessjäv

En förtroendevald eller anställd är jävig om det finns andra skäl som kan riskera att hen är partisk i ärendet.

Jäv i kommunfullmäktige

En ledamot i kommunfullmäktige får inte delta i handläggningen av ett ärende som berör hen personligen eller hens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående.

Mutor i offentlig sektor

Det är inte tillåtet att ta emot mutor eller erbjuda mutor till andra. Lagen ställer särskilt höga krav på medarbetare i offentlig sektor. I Karlstads kommun är riktlinjerna tydliga. Allt kommunen gör ska kunna redovisas öppet på Stora torget.

Situationer som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling är integritetskänsliga. Därför ska Karlstads kommuns medarbetare se varje förmån som olämplig om den kan påverka beslut i jobbet. När domstolen prövar ett fall gör de alltid en samlad bedömning av alla omständigheter som har betydelse. Det hjälper alltså inte om den som tagit emot en förmån kan visa att hen inte har påverkats.

Kommunens medarbetare uppmanas att vara särskilt försiktiga vid personliga erbjudanden
som måltider, konferenser och resor. Det gäller också vid mer dolda förmåner som till exempel inköp till ”självkostnadspris”. Om en måltid eller gåva är på gränsen är det bättre att tacka nej.

Exempel på rättsfall från andra kommuner

Här kan du läsa om några exempel från andra kommuner där medarbetare eller politiker tagit emot mutor.

En kvinna som arbetar inom hemtjänsten fick reda på att det äldre paret som hon arbetar hos skulle sälja sin bil. Kvinnans dotter fick köpa bilen för 3 000 kronor, trots att den hade värderats mycket högre. Vårdbiträdet fälldes för mutbrott och dottern för medhjälp.

Två kommuner diskuterade och utredde frågan om att upphandla privata vård- och omsorgsutförare. Ett av företagen som var med i upphandlingen bjöd en politiker från vardera kommun på en konferensresa med biljetter till ishockey-VM i Helsingfors. Chefen på företaget dömdes för bestickning och politikerna dömdes för mutbrott.

Chefen tog emot 23,8 ton tegel, värt 85 000 kronor, av ett byggbolag för att använda till sin privata villa. Han betalade bara för frakten och syftet var att bolaget skulle gynnas i kommande upphandlingar. Chefen dömdes i tingsrätten för grovt mutbrott till sex månaders fängelse.

Brottet kvalificerades som grovt eftersom han i egenskap av chef hade det övergripande ansvaret för upphandlingar. Mannen överklagade till hovrätten som lade ned ärendet eftersom brottet hann preskriberas.

Chefen på en byggfirma betalade för Ålandsresor, flera luncher och kafébesök till ett belopp av närmare 8 000 kronor för en handläggare och en biträdande chef på kommunens upphandlingsenhet. Byggnadsfirmans chef dömdes för bestickning till dagsböter, handläggaren till villkorlig dom och dagsböter och den biträdande chefen till dagsböter.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida