Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Därför tycker vi att det är viktigt att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Sammanfattning

 • Personuppgifter kan vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder på dig.
 • Dina personuppgifter hanteras inom Karlstads kommun för att du ska kunna få rätt service.
 • Karlstads kommun utgår från dataskyddslagstiftningen när vi hanterar dina personuppgifter.
 • Du har alltid rätt ångra ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter, även om du har samtyckt till det tidigare.
 • Dina personuppgifter kan lämnas ut till andra myndigheter om vi måste göra det enligt lag.
 • Du kan begära ut ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig.

Kontaktinformation

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Varje nämnd inom organisationen Karlstads kommun är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 212000-1850
Adress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Vem är dataskyddsombud?

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.

Har du synpunkter på vår hantering?

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga? Då kan du vända dig till tillsynsmyndigheten på området: Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter som enskild

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Vill du ha ett registerutdrag kan du enklast använda vår e-tjänst för begäran om registerutdrag.

Vem kan begära registerutdrag?

 • Du som är 15 år eller äldre kan begära ut ett registerutdrag om dig själv.
 • Du som vårdnadshavare kan bara begära ut registerutdrag för de barn som är under 15 år.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda denna e-tjänst.

Ring istället till Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vanliga frågor och svar

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en levande person. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är.

Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Inom Karlstads kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för.

Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, för den som behöver vård eller annan stödinsats, eller är Karlstadsbo och har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att:

 • Tillhandahålla förskola och skola för barn och ungdomar, och erbjuda skolhälsovård och kulturskola.
 • Utföra vårt uppdrag inom plan- och bygg, t.ex. hantera bygglov och planera mark.
 • Ta hand om våra gator och tillhandahålla parkering.
 • Ta hand om avfall och tillhandahålla vatten och avlopp.
 • Utöva tillsyn inom områdena alkohol och tobak, miljö och livsmedel.
 • Utföra vårt uppdrag för de som har behov av stöd i form av god man eller förvaltare.
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, färdtjänst och bostadsanpassning, flyktingmottagande.
 • Lokala arbetsmarknadsåtgärder och integration på arbetsmarknaden.
 • Samverka med externa aktörer inom näringsliv och turism.
 • Genomföra val.
 • Nämnderna ska kunna fatta beslut i ärenden och personuppgifter kan t.ex. förekomma i underlag för beslut, kallelse och protokoll.
 • Ta hand om initiativ, synpunkter, frågor och felanmälningar från enskilda.
 • Administrera uppgifter om kunder och leverantörer, t ex för att tillhandahålla kommunala tjänster och hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar.
 • Administrera upphandlingar och avtal med olika leverantörer.
 • Hantera krav, försäkringsärenden och rättsliga tvister.
 • Informera och marknadsföra kommunens verksamheter i olika sammanhang.
 • Rekrytera nya medarbetare.

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke.
 • Avtal.
 • Rättslig förpliktelse.
 • Skydd för grundläggande intressen.
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.
 • Efter en intresseavvägning.

Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig. När vi använder bilder inhämtar vi ditt samtycke.

Om rättslig grund hos Integritetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hanterar de personuppgifter som vi behöver för ändamålet med varje behandling. Exempelvis namn, kontaktuppgifter och personnummer i de fall det behövs.

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Kontaktcenter. Tar du tillbaka ditt samtycke får vi inte längre hantera dina uppgifter. Men, om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Ett registerutdrag är information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Karlstads kommun och dess bolag samt hos Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Om du begärt ett registerutdrag och vi hanterar personuppgifter om dig får du ett registerutdrag inom en månad. Du får registerutdraget snabbare om du i e-tjänsten bara väljer de verksamheter vars information är av värde för dig.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från andra myndigheter.
 • Uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring och information (reklambyråer, mediebyråer, utskrift och sociala medier.
 • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter).
 • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård).

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Sidan publicerad: 2023-04-28

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?