Stig genom lövskog

Rustad strandskog, naturreservat

Vid naturreservatet Rustad strandskog väster om Karlstad finns växt- och djurarter som gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen. Här trivs den sällsynta busken daggvide liksom flera andra ovanliga svampar, insekter och mossor.

Ledens längd

Längd: 0,6 km

Karta

Fakta om vandringsleden

Längs leden

Informationstavlor längs leden

Svårighetsgrad

Medel

Ta dig dit

Parkering

Intresserad av

Korta leder (0-3km)

Rik flora

Värdefull fuktig lövskog

Karlstads kommun bildade år 2005 naturreservatet Rustad strandskog med syfte att bevara den fuktiga lövnaturskogen så att den värdefulla livsmiljön kan utvecklas. Naturreservatet är en äldre flerskiktad lövskog som varit opåverkad av mänsklig aktivitet under lång tid och därför fått karaktären av så kallad naturskog. Många av de växt- och djurarter som finns i naturreservatet gynnas av det fuktiga klimatet i lövskogen liksom av att skogen tidvis översvämmas av älvens vatten.

Översvämmas regelbundet

I området finns även värdefulla geologiska markformer i form av älvvallar. Strandskog med god tillgång på olika grader av nedbruten ved från döda lövträd, och som översvämmas regelbundet, skapar goda förutsättningar för ett antal ovanliga och översvämningsgynnade insekter, svampar och mossor.

Sällsynta växter

Strandskogen hyser en del ovanliga och för naturtypen typiska växter, mossor och svampar som till exempel svämmossa, mandelpil, skiktdyna och läderskål. Den sällsynta busken daggvide växer också i reservatet. I Sverige förekommer den endast naturligt utmed Klarälven i Värmland och utmed Österdalälven i Dalarna.

Fågelliv

Lövskogen utgör en värdefull miljö även för fåglar. Här häckar bland annat den mindre hackspetten. Den livnär sig på insekter som lever i de döda träden. Här kan du även höra fåglar som härmsångare, gärdsmyg, nötväcka och skogsduva.

Hitta hit

Från Karlstad åker du mot Råtorp och följer den västra sidan av Klarälven i ca 9 km, förbi Älvåker, Skåre och Stodene innan du svänger höger ner mot Grava kyrka. Kör förbi kyrkan och fortsätt ca 600 m innan du svänger höger strax efter att du kört över en bro. Ta därefter första avfarten till höger efter ca 40 m och sväng vänster 200 m senare. Följ sedan vägen tills du når parkeringsplatsen för reservatet på vänster sida.

Det går också att åka E18 och svänga av mot väg 62 vid Bergviksmotet. Efter cirka 9 kilometer, svänger du sedan av mot Grava kyrka enligt skyltar.

Du kanske också är intresserad av

Lövskog sett från vattnet

Kaplansholmen, naturreservat

Kaplansholmen är en ö med rikt fågelliv. Här häckar bland annat mindre hackspett. Ön ligger i den del av Klarälvens aktiva delta som är minst påverkad av mänsklig aktivitet.

Naturreservat

Vandringsleder

Två skäggdoppingar i vatten

Djupdalens fågeltorn

Från fågeltornet kan du ta del av det rika fågellivet i våtmarken vid Djupdalen. Här har både vanliga arter och en del för Karlstadstrakten mer ovanliga fåglar kunnat beskådas. Det finns ingen vandringsled.

Vandringsleder

Sjön Panken

Panken

Strax väster om Väse kyrka ligger sjön Panken. Det är en grund och näringsrik slättsjö omgiven av strandängar. Panken omges av spännande kulturmiljö och vacker natur, och från fågeltornet kan man se många olika fågelarter.

Vandringsleder

Taggar för sidan

Naturreservat
Vandringsleder

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024