Frågor och svar om kulturhistoriska byggnader

Här hittar du svar på vanliga frågor om att äga en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Frågor och svar

K-märkt är ett begrepp som används i dagligt tal men som inte finns i juridisk mening. Det som menas är troligen något av följande:

 • Byggnaden är utpekad som värdefull i kulturmiljöprogrammet
 • Byggnaden är skyddad som byggnadsminne
 • Byggnaden har skyddsbestämmelser i detaljplan.

Byggnaden är utpekad i nya eller gamla kulturmiljöprogrammet

Har din byggnad blivit utpekad som särskilt värdefull i det nya kulturmiljöprogrammet så får du ett brev hem med information om det. Den kan också finnas med i det gamla kulturmiljöprogrammet från år 1984, om ditt område inte inventerats än. Plan- och bygglagens bestämmelse om förvanskningsförbud gäller för särskilt värdefulla byggnader, oavsett om den är utpekad i ett kulturmiljöprogram eller inte.

Byggnaden är skyddad som byggnadsminne

Det finns cirka 20 byggnadsminnen i Karlstads kommun, till exempel Alsters herrgård, Biskopsgården, Sockerslottet med flera. Byggnadsminnen är skyddade genom kulturmiljölagen (KML) och är markerade med lila färg i kulturmiljöprogrammet.

Det är länsstyrelsen som beslutar om en byggnad ska bli byggnadsminne. De ansvarar också för tillsyn och hanterar tillstånd för förändringar av byggnadsminnen.

Byggnaden har skyddsbestämmelser i en detaljplan

Skyddsbestämmelser i detaljplaner kan vara formulerade på olika sätt. Vanligen finns ett rivningsförbud, men det kan också vara särskilda byggnadsdetaljer som ska bevaras eller specifika material och metoder som ska användas. I detaljplaner används idag huvudsakligen tre beteckningar för kulturhistoriskt värdefulla byggnader:

q – reglerar skydd av kulturvärden

k – reglerar byggnadens karaktärsdrag

r – anger rivningsförbud

I äldre detaljplaner kan andra beteckningar än q, k, och r finnas.

Vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan

Vissa åtgärder är bygglovspliktiga eller kräver att du gör en anmälan. Kontakta oss för att höra om det du planerar kräver bygglov eller en anmälan.

Du får inte förvanska byggnaden

En särskilt värdefull byggnad får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen (PBL 8:13). Det gäller även om ändringen inte kräver bygglov. Vad som är en förvanskning beror på vilka slags värden byggnaden har. Om viktiga karaktärsdrag eller kulturhistoriska värden försvinner när du gör en ändring så kan det vara en förvanskning.

Ändringar ska göras varsamt

För alla byggnader gäller plan- och bygglagens varsamhetskrav (8:17) som anger att ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden bevaras.

Nej. Men om din byggnad bedöms som särskilt värdefull måste åtgärderna du söker bygglov för följa reglerna som rör värdefulla byggnader i plan- och bygglagen. Då spelar det ingen roll om byggnaden är utpekad i kulturmiljöprogrammet eller inte – reglerna som säger att värdefulla byggnader inte får förvanskas gäller alltid.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer om din byggnad har särskilda värden när du skickar in din bygglovsansökan. Om din byggnad bedöms som särskilt värdefull så tittar handläggaren extra på att just det som är värdefullt inte går förlorat om åtgärden du sökt lov för genomförs. Bygglovsansökan kan beviljas om inga viktiga karaktärsdrag går förlorade. Detta prövas i varje enskilt fall mot plan- och bygglagen.

Attefallsåtgärder på värdefull fastighet kräver bygglov

Ja, eftersom ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt eller ligger i en värdefull miljö så kräver attefallsåtgärderna oftast bygglov.

Bygglovsbefriade åtgärder kräver inte bygglov – men var försiktig

Bygglovsbefriade åtgärder som skärmtak över uteplats eller friggebod får du utföra utan bygglov och anmälan, även om ditt hus är utpekat som värdefullt. Men du ska alltid vara varsam och anpassa tillbyggnader till huset, för även om en åtgärd inte kräver bygglov så får särskilt värdefulla byggnader inte förvanskas.

Det betyder att du ska utgå från byggnaden och ta hand om det befintliga. Enligt plan- och bygglagen ska ändringar på alla byggnader vara varsamma så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).

Du är varsam om:

 • du utgår ifrån de karaktärsdrag och värden som just din byggnad har. t.ex. takformen, fasadmaterialet eller fönstrens indelning
 • du underhåller befintliga material hellre än byter.
 • du vid ett byte låter det nya anpassa sig till byggnadens arkitekturstil och vad som var typiskt när huset byggdes.

Du kan måla i samma färg som du har i dag. Om du vill byta färg helt så är det bra att kontakta oss och stämma av eftersom byte av kulör kan vara bygglovspliktigt.

Ställ dig följande frågor när du ska välja färg till en särskilt värdefull byggnad:

 • Vilken färg hade huset när det byggdes?
 • Vilket år är huset byggt?
 • Vilka färger var vanliga på hus på den tiden?

Om ditt hus är kulturhistoriskt värdefullt har du möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen.

Definitionen förändras över tid

Vad som är kulturhistoriskt intressant breddas och förändras med tiden. I dag tittar vi på kulturhistoriska värden oavsett byggnadens ålder. Kulturhistoriska värden bedöms utifrån den information som en byggnad kan förmedla om den tid då den byggts och använts.

Vad gör en byggnad kulturhistoriskt värdefull?

Byggnaden är kulturhistoriskt värdefull om den

 • berättar om ett samhällshistoriskt viktigt skeende
 • är välbevarad och representerar en tidstypisk arkitekturstil
 • har immateriella värden, det vill säga historiska värden, berättelser eller traditioner, som inte syns fysiskt på byggnaden.

Andra värden som gör att byggnader inte får förvanskas

I plan- och bygglagens bestämmelser om vilka byggnader som inte får förvanskas är det inte bara rent kulturhistoriska värden som nämns utan även miljömässiga och konstnärliga värden. Miljömässiga värden kan till exempel betyda att byggnaden är en viktig del i en helhetsmiljö.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva

Sidan uppdaterad: 2024-07-10

15 Juli 2024