Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bra att veta vid bygglov och anmälan

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du oftast ansöka om bygglov. En del saker kan du göra helt utan bygglov och andra kräver att du gör en anmälan istället. Här kan du läsa mer om bygglov, anmälan och hur du gör för att för att ansöka.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Så gör du för att ansöka och anmäla

Du kan göra anmälan och ansöka om bygg-, mark- och rivningslov genom att använda vår e-tjänst. När du använder dig av e-tjänsten kan du enkelt följa ditt ärende. Du får dessutom snabbare och enklare kommunikation med din handläggare vilket kan innebära snabbare handläggningstid. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du kontakta oss för att få en pappersblankett.

Ta hjälp av våra guider

I våra guider hjälper vi dig med hur du söker de vanligaste typerna av bygglov och hur du gör anmälan.

Vad är skillnaden på bygglov och anmälan?

Handlingarna som du ska lämna in för anmälan respektive bygglov är ofta liknande, det handlar om ritningar och kontrollplan. Skillnaden är att vid anmälan granskar bygglovshandläggaren ditt ärende framför allt ur byggnadstekniska aspekter. Det betyder att man tittar på till exempel tillgänglighet, brandskydd och byggkonstruktion. Vid en bygglovsansökan bedöms helheten och påverkan på kringliggande bebyggelse.

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra användningen av en byggnad väsentligt, till exempel från bostad till förskola
 • inreda ytterligare bostad eller lokal
 • ändra utseende på byggnad, till exempel byta tak, färg på fasaden eller fönster och dörrar
 • bygga plank och murar
 • anlägga nya parkeringsplatser som inte hör till en fastighet för ett en- eller tvåbostadshus
 • göra andra byggprojekt som inte nämns här – kontakta oss om du är osäker på om ditt planerade bygge kräver bygglov.

 • ändra bärande konstruktion i en byggnad
 • väsentlig ändring av ventilation och/eller VA (vatten och avlopp)
 • installera eller ändra en eldstad
 • bygga ett attefallshus eller göra en attefallstillbyggnad - om byggnaden hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats krävs det bygglov istället
 • riva byggnad utanför detaljplanelagt område
 • göra andra byggprojekt som inte nämns här, kontakta oss om du är osäker på om ditt planerade bygge kräver bygganmälan.

Du förbereder och skickar in din ansökan

Börja med att förbereda din ansökan. Skicka sedan in den via vår e-tjänst. Ta reda på vad som gäller för just ditt projekt så att du vet vad du får göra och om du ska söka bygglov eller göra en anmälan. Är du tveksam över vad som gäller för ditt projekt kan du alltid kontakta bygglovsavdelningen och få hjälp.

Ta hjälp av våra guider

I våra guider kan du läsa hur du ansöker och vilka handlingar som krävs för de vanligaste typerna av bygglov eller anmälan.

Vi tar emot din ansökan och granskar den

När du skickat in din ansökan eller anmälan så kommer vi att bekräfta att vi tagit emot den. Du får en handläggare som sköter ditt ärende och kan svara på frågor om du undrar något. Handläggaren kontaktar dig om du behöver komplettera med mer information eller fler handlingar.

Så går det till

Din ansökan eller anmälan går igenom flera steg och processen ser olika ut beroende på vilket typ av ärende det gäller. Ju större och mer komplicerat ditt ärende är, desto fler steg krävs och det kan påverka hur lång tid handläggningen tar.

Tio veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Fyra veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Kompletteringar

Din ansökan eller anmälan behandlas inte innan den är fullständig, inga handlingar får saknas. När vi fått allt vi behöver från dig börjar handläggningstiden räknas.

Grannar som berörs av ditt projekt får lämna synpunkter

I fall där grannar kan påverkas av ditt projekt så får de möjlighet att tala om det för kommunen.

Din ansökan eller anmälan kan behöva skickas på remiss

Om ditt projekt påverkar till exempel en kulturhistorisk byggnad eller påverkar brandskyddet i fastigheten så kan vi behöva be remissinstanser att titta på din ansökan eller anmälan.

Högtryck sommartid

Antalet sökta bygglov ökar under vår och sommar. Det kan förlänga handläggningstiden. Om du vill börja bygga under sommaren är det bra om du lämnar in din ansökan redan i början av året.

Stadsbyggnadsnämnden

En del ärenden beslutas inte av Stadsbyggnadsförvaltningens handläggare utan av Stadsbyggnadsnämnden. Dessa ärenden har längre handläggningstid.

Förlängd handläggningstid

Stadsbyggnadsnämnden kan förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor för bygglovsärende och med fyra veckor för anmälansärenden, detta får endast göras en gång.

I e-tjänsten kan du se

 • hur det går i ditt ärende
 • beslut
 • dina inskickade handlingar
 • vem som är din handläggare.

Vissa ändringar går att göra när ditt ärende pågår, medan andra kräver att du gör en helt ny ansökan eller anmälan. Kontakta din handläggare för att meddela att du vill göra ändringar eller lämna in nya handlingar. Handläggaren bedömer om ändringarna går att göra i ditt pågående ärende eller om du behöver ansöka eller anmäla på nytt.

Handläggningstiden börjar om när du gör ändringar i en pågående ansökan.

Kommunen tar betalt för att handlägga ditt ärende. Det gäller alla ansökningar, bygglov, anmälan, förhandsbesked med flera. Priset är baserat på en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Du får ett beslut

När vi granskat din ansökan eller anmälan får du ett beslut. Din ansökan eller anmälan kan bli beviljad, avslagen eller avisad.

Besluten meddelas allmänheten via brev, kommunens digitala anslagstavla och som kungörelser i post- och inrikestidningar. Där hittar du beslut genom att söka på fastighetsbeteckning. Du som själv varit sökande får ditt beslut som ett meddelande i din digitala brevlåda eller via mejl.

Vad behöver du för att sätta igång?

Innan du påbörjar projektet behöver du:

 • ett bygglov som har vunnit laga kraft genom kungörelse och
 • ett startbesked.

Bygglovet

I ditt bygglov står det vilka handlingar som du behöver skicka in till oss för att få ett startbesked. Ibland är det inga alls och då får du startbeskedet direkt.

Vid större projekt krävs det ett tekniskt samråd. På samrådet går vi igenom kontrollplanen och hur arbetet är tänkt att läggas upp. Om det behövs fler handlingar så vill vi ha dem skickade till oss innan samrådet.

Villkor i lovet

Ibland beviljas bygglov med villkor. Då beviljas lovet men med reservation för att du måste till exempel lägga till eller ändra något i ditt tänkta projekt för att lovet ska gälla. Det går att överklaga villkoren om du inte håller med om beslutet.

Kungörelse – utomstående får lämna synpunkter

När bygglovet är beviljat publiceras det i Post- och Inrikes Tidningar. Information om bygglovet skickas även till dina grannar och berörda sakägare. Då ges möjlighet att överklaga ditt bygglov under fyra veckor. Om grannar eller sakägare har haft synpunkter under handläggningen kommer de delges beslutet och har då tre veckor att överklaga beslutet.

Startbesked

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet. Dock så måste bygglovet ha fått laga kraft innan du kan påbörja.

Du måste börja bygga inom två år

Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja bygga inom två år för att ditt bygglov ska fortsätta gälla.

Vilka beslut går att överklaga?

Du kan överklaga beslut som du inte håller med om. Till exempel beslut om

 • förhandsbesked
 • bygglov
 • villkor i bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter).

Hur överklagar jag?

I det ärende där du blivit delgiven beslutet, måste du överklaga inom tre veckor från den dagen du tog del av beslutet.

Stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att din överklagan skickats in i tid, därefter prövar länsstyrelsen ärendet.

I din överklagan ska du

 • ange vilket beslut det gäller och ärendets diarienummer
 • förklara varför du tycker beslutet är felaktigt
 • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
 • skicka med handlingar som stödjer din åsikt
 • lämna dina kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post och postadress.

Skicka din överklagan

Du kan skicka din överklagan till oss via e-post eller brev.

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se
Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Du får din faktura efter att du fått ditt beslut. Du är skyldig att betala oavsett om din ansökan eller anmälan blivit beviljad, avslagen eller avvisad. Om du själv återkallat din ansökan eller anmälan kan du behöva betala för den tid som din handläggare lagt ner.

Du genomför ditt projekt

Om ditt bygglov beviljats och vunnit laga kraft och du har fått ett startbesked så är det bara att sätta igång! Kom ihåg att du bara får bygga eller ändra enligt bygglovet, inget annat.

Arbetsplatsbesök

Om ditt projekt krävt ett tekniskt samråd gör vi minst ett besök på byggplatsen. Handläggaren kommer och kontrollerar bygget tillsammans med kontrollansvarig för att se att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i bygglovsbeslutet.

Slutsamråd

I större projekt hålls även ett slutsamråd. Då besöker handläggaren bygget igen och kontrollerar att bygglovet och plan- och bygglagen följts.

Du får ett slutbesked

När ditt projekt är färdigt behöver du ansöka om att få ett slutbesked från oss innan du flyttar in, inviger eller börjar använda det du byggt eller ändrat. När du ansöker om slutbesked skickar du in de handlingar som anges i startbeskedet.

När får jag mitt slutbesked?

Du får ditt slutbesked när du uppfyllt de krav som står i:

 • bygglovsbeslutet,
 • startbeskedet och
 • kontrollplanen.

Sidan uppdaterad: 2024-06-20

Hittade du det du sökte på sidan?