Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vad säger plan- och bygglagen?

Om du äger en fastighet så är du enligt plan- och bygglagen skyldig att hålla den i vårdat skick. Om du gör ändringar ska de göras varsamt och du får inte förvanska byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Vilka är mina skyldigheter?

Du som äger en byggnad måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är väldigt gammal.

När gäller lagen?

Plan- och bygglagens bestämmelser om varsamhet, förvanskning och underhåll gäller både för byggnadens insida och utsida och vid alla typer av åtgärder. Kraven gäller inte bara vid uppförande, flyttning och ändring – vissa krav gäller också för befintliga byggnader.

Varsamhetskravet gäller för alla byggnader, oavsett kulturhistoriskt värde och även när det inte krävs bygglov.

Att vara varsam innebär till exempel att man vid renoveringar använder sådana material och kulörer som passar byggnadsstilen. Det kan också handla om att placering och utformning av eventuella tillbyggnader anpassas till byggnadens karaktär.

Varsamhetskravet anges i plan- och bygglagens 8 kapitel, 17 §:

"Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. "

I lagen står det att en byggnad som är särskilt värdefull, till exempel har ett historiskt eller konstnärligt värde, inte får förvanskas.

Förvanskningsförbudet kan gälla för hela bebyggelseområden. Särskilt värdefulla bebyggelseområden kallas för miljöer i kulturmiljöprogrammet.

Vår stadsbyggnadsförvaltning avgör i varje enskilt ärende om din byggnad är särskilt värdefull. Kommunens kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som ligger till grund för denna bedömning. Förvanskningsförbudet gäller dock även vid sådana åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan.

Vad innebär ett förbud mot förvanskning?

Du får inte göra ändringar som leder till att kulturhistoriska värden minskar. Du får till exempel inte ta bort värdefulla byggnadsdetaljer eller göra ändringar eller tillägg som förvanskar byggnadens karaktär.

Vad får jag göra?

Det finns ändringar som du får göra trots förbud mot förvanskning. Om din åtgärd inte leder till att det kulturhistoriska värdet påverkas så kan den vara tillåten. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din byggnad.

Förvanskningsförbudet anges i plan- och bygglagens 8 kapitel, 13 §:

"En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas."

Som underhåll räknas enligt plan- och bygglagen åtgärder som bibehåller eller återställer en byggnads:

  • konstruktion
  • funktion
  • användningssätt
  • utseende
  • kulturhistoriska värden.

Underhållsåtgärder kräver normalt sett inte bygglov eller anmälan. Men om åtgärden också innebär en förändring av till exempel byggnadens utseende, kan det krävas bygglov. Ett exempel är ommålning av fasaden. Det räknas som underhåll, men om målningen utförs med en annan kulör än den befintliga räknas det däremot som ändring och kräver därför bygglov.

Underhåll av skyddade byggnader kräver alltid anmälan

Om du äger en byggnad med särskilt bevarandevärde som har skyddsbestämmelser i detaljplan ska du alltid anmäla om du har tänkt utföra underhållsarbete. Om du är osäker på om din byggnad omfattas av skyddsbestämmelser är du välkommen att höra av dig till oss.

Underhållskravet anges i plan- och bygglagens 8 kap, 14 §:

"Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras."

Hur vet jag om mina åtgärder följer lagen?

Att planerade åtgärder blir varsamma och inte förvanskande prövas vid bygglov och anmälan. Varsamhetskravet och förvanskningsförbudet gäller dock även när det inte krävs lov eller anmälan. Hör av dig till oss om du är osäker på om din åtgärd strider mot förbudet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida