Invasiva arter

Här kan du läsa mer om vad invasiva arter är, hur du kan hjälpa till att rapportera in invasiva främmande arter, hur du hanterar och tar bort dem, hur du gör dig av med växtavfallet och vad lagstiftningen säger.

Blomsterlupiner kanske kan vara fina att titta på men det är en främmande och invasiv art som inte hör hemma här och som slår ut den svenska floran. Karlstads kommun jobbar för att komma åt problemen med ett antal främmande arter. Du som Karlstadsbo spelar en viktig roll i att minska den negativa utvecklingen och få bort invasiva arter på sikt.

Karlstads kommun jobbar vi främst med att få bort dessa arter:

På vår egen mark och naturområden jobbar vi med att ta bort dessa arter. För att få resurserna att räcka till måste vi prioritera de arter som vi har lagkrav på oss att ta hand om (jättebalsamin och jätteloka). Dessutom måste vi prioritera områden, de områden som prioriteras först är de med höga naturvärden och/eller intill vatten.

Men för att minska utbredningen av dessa arter krävs att vi samarbetar. Vad du gör som privatperson gör stor skillnad! På länkarna ovan kan du läsa mer om hur du känner igen växterna och hur du får bort dem.

Vad är invasiva arter?


Invasiva främmande arter har introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde till exempel genom trädgårdsodling. Dessa arter sprider sig idag av egen kraft och är ett stort hot mot den biologiska mångfalden samt att de även kan skapa ekonomiska problem för både samhället och enskilda.

Spridningen av invasiva främmande arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen. Vi kan minska den negativa utvecklingen om vi är fler som blir medvetna om riskerna med dessa arter. Vi behöver lära oss hur växterna ser ut och hur man ska hantera dem.

Hjälp oss hitta invasiva arter


En stor del i bekämpningen av invasiva främmande arter är att kartlägga var de finns. Här kan din hjälp komma till stor nytta! Det är bra om du rapporterar in de fynd av invasiva främmande arter som du finner i naturen på artfaktas webb, invasivaarter.nu.

Så här gör du med avfallet


Om du tar bort en invasiv främmande växt från din trädgård eller mark är det viktigt att du hanterar den rätt. Annars kan du bidra till att växten sprids ännu mer.

Lägg växtavfallet i dubbla genomskinliga sopsäckar och förslut dom väl. Som privatperson kan du lämna in dina påsar till återvinningscentralerna på Heden, Djupdalen, Vålberg och Molkom. Ta kontakt med personalen på återvinningscentralen för att få hjälp med vart du ska slänga din säck.

Tänk på att ta bort jorden från växtmaterialet eftersom den inte går att bränna. Se även till att transporten till återvinningscentralen sker på ett säkert sätt så inte spridning sker längs vägen. Frakta till exempel inte växterna i en öppen släpkärra utan lägg dem i sopsäckar som försluts väl.

  • Släng aldrig växtavfallet från invasiva främmande växter på din kompost då flera av dessa arter har så stor växtkraft att det räcker med en liten bit av en stjälk för att slå rot.
  • Släng inte invasiva främmande växter i trädgårdsavfall, det läggs på kompost som blir till jord som sedan används.
  • Släng inte i matavfallspåsen då detta går till kompostering.
  • Släng inte på någon gammal ”bytipp” eller i skogen! Att lägga trädgårdsavfall utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning, vilket är ett brott enligt miljöbalken.

Du kan även bränna mindre mängder av trädgårdsavfall på din egen tomt. Men tänk på att förbränning av invasiva främmande växter kan vara svårt, då det är svårt att garantera att samtliga växtdelar och frön förbränns. Lägg inte på för stora mängder åt gången på elden utan se till att allt får brinna upp. Var noga med att inte sprida askan vidare.

Lagstiftning


Från 1 januari 2019 har markägaren ansvar för att se till att de arter som finns med på EU:s lista inte sprids vidare. I Karlstads kommun innebär det idag att man ska ta bort jätteloka och jättebalsamin om man har dem på sin mark. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en nationell lista där förhoppningsvis lupin, kanadensiskt gullris och parkslide kommer med, men i dagsläget finns ingen lag som reglerar dessa arter. Dock är de mycket besvärliga och bör hanteras på liknande sätt.

Taggar för sidan

Naturvård, parker

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Maj 2024