Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut som gäller ditt eget ärende eller ett där du berörs, så ska du göra det skriftligen. Därefter prövar mark- och miljödomstolen ärendet.

Planenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som bland annat gäller frågor om detaljplaner och status på ditt ärende.

Telefontider bygglovsenheten

Planenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Vilka beslut går att överklaga?

Du kan överklaga beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Hur överklagar jag?

Vill du överklaga ett beslut så ska du göra det skriftligt inom fyra veckor från det att beslutet meddelats i tidningar, på den digitala anslagstavlan eller direkt via mejl.

Överklagandet ska skriftligt och komma in till kommunen inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen av protokollet med antagandebeslut har satts upp på kommunens anslagstavla.

De som under planens samråds- och/eller granskningsskede har framfört skriftliga synpunkter, som inte i alla delar tillgodosetts i planarbetet, har därmed möjlighet att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att din överklagan skickats in i tid, därefter skickas överklagandet och samtliga handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen.

I din överklagan ska du

  • ange vilket beslut det gäller
  • förklara varför du tycker att beslutet ska ändras
  • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
  • skicka med handlingar som stödjer din åsikt
  • lämna dina kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post och postadress.

Skicka din överklagan

Du kan skicka din överklagan via e-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

eller som brev:

Stadsbyggnadsnämnden
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Hur meddelas besluten?

Om du lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i en detaljplan får du besluten skriftligen via brev eller mejl. Besluten anslås på kommunens digitala anslagstavla och finns tillgängliga på vår webbplats Karlstad växer.

Taggar för sidan

Bygglov

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024