Frånvaro och ledighet i grundskolan

Är ditt barn sjukt eller behöver vara borta från skola och fritidshem ska du anmäla frånvaron senast klockan 08.00 samma dag eller innan barnet skulle ha kommit till fritidshemmet. Behöver ditt barn vara ledig ska du ansöka om det senast två veckor innan ledigheten startar.

Nytt system för frånvaroanmälan och ledighetsansökan

Den 8 april gick vi över till ett nytt administrativt system som heter Edlevo. Det innebär ett antal förändringar för dig som vårdnadshavare:

Frånvaroanmälan

 • Du frånvaroanmäler ditt barn i Edlevo-appen eller via webben.
 • Har du inte möjlighet att anmäla via Edlevo kan du skicka ett SMS.
 • Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem. Du som har barn i fritidshem behöver inte göra en separat frånvaroanmälan till fritidshemmet.
 • Vid varje lektion med Ogiltig frånvaro/Sen ankomst/Avvek från lektionen/Giltig frånvaro som vårdnadshavare glömt att registrera, får du en notifiering i appen samt ett SMS (förutsatt att du registrerat ett mobilnummer).
 • Det skickas inte ut några notifieringar via e-post.
 • Om du har glömt att frånvaroanmäla ditt barn kan mentor hjälpa till att ändra ogiltig frånvaro till giltig frånvaro.

Digital ledighetsansökan

 • Ledighetsansökan görs digitalt i Edlevo-appen eller via webben, och du får även svar där. Pappersblanketten tas bort.
 • Det räcker att en vårdnadshavare godkänner ansökan, men om barnet har två vårdnadshavare kan den andre dra tillbaka ansökan.

Läs mer om Edlevo Länk till annan webbplats.

Sjuk- och frånvaroanmälan i grundskola och fritidshem

Du gör frånvaroanmälan vid Edlevo app eller webb. Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem. När du skickar in anmälan visas den för både lärare i skolan och pedagoger i fritidshemmet.

Tänk på att anmäla frånvaron innan skolan börjar eller innan ditt barn skulle ha kommit till fritidshemmet på morgonen så att personalen inte behöver ringa och höra om det hänt något på vägen.

Du ska också anmäla frånvaro om barnet är borta en stund under dagen för till exempel tandläkarbesök.

Om du saknar e-legitimation kan du göra frånvaroanmälan via SMS förutsatt att du har ett registrerat mobilnummer i Edlevo. Kontaktcenter kan hjälpa till att kontrollera så att dina kontaktuppgifter stämmer.

Telefonnummer för SMS: 010-151 70 09

SMS:et måste inledas med Frv följt av barnets personnummer. För nyanlända elever som inte fått sitt fullständiga personnummer anges ett tillfälligt personnummer som mentor kan hjälpa till att ta fram.

Anmäl frånvaro en hel dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX

Anmäl frånvaro för del av dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX 13:00-14:00

Om anmälan skickas in efter klockan 16:00 registreras frånvaron automatiskt för nästa dag. Du kan enbart anmäla innevarande dag eller nästkommande dag via SMS.

Det går inte att ändra en frånvaroanmälan via SMS genom att skicka ett nytt SMS.

Kontaktuppgifter för bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna få en bekräftelse på din frånvaroanmälan via SMS.

Du lämnar och uppdaterar ditt telefonnummer och din e-postadress i Edlevo-appen eller via webben. Har du lämnat kontaktuppgifter tidigare följer dessa med in i Edlevo, men du behöver kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer första gången du loggar in.

Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter hjälpa till att lägga in uppgifterna.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaro registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet.
 • Frånvaroanmälan för imorgon är registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet för nästkommande dag.
 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag – heldagsfrånvaro finns redan registrerad för nuvarande dag.
 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta mentor – lektionsfrånvaro har redan registrerats i systemet.
 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift i systemet – om anmälan gjorts av vårdnadshavare/kontaktperson och telefonnumret inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.
 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare – personen kunde inte hittas i systemet.
 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaroanmälan har registrerats – eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i systemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats – vårdnadshavaren/kontaktpersonen har ingen relation till eleven.
 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i formatet TT:MM-TT:MM – Formatet i tidsangivelsen är felaktig.
 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska anges i formatet FRV PERSONNUMMER för heldagsfrånvaro eller FRV PERSONNUMMER TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag – Meddelandet är felformaterat.
 • Personnummer har ett felaktigt format. Personnummer ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN – Personnumret är felformaterat.

Du kan anmäla upp till två dagars frånvaro samtidigt. Därefter måste du göra en ny frånvaroanmälan.

Har du glömt att anmäla frånvaron på morgonen kommer ditt barn att få ogiltig frånvaro på de lektioner som redan har genomförts fram tills att du skickar in anmälan.

Ta kontakt med ditt barns mentor får att få frånvaron justerad från ogiltig till giltig.

Ditt barns lärare närvaro- och frånvarorapporterar alla elever i samband med varje lektion.

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Vid varje lektion med Ogiltig frånvaro/Sen ankomst/Avvek från lektionen/Giltig frånvaro som vårdnadshavare glömt att registrera, får du en notifiering i appen samt ett SMS (förutsatt att du registrerat ett mobilnummer).

Ogiltig frånvaro redovisas i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9.

Är ditt barn frånvarande en längre tid eller vid upprepade tillfällen och det påverkar måluppfyllelsen räknas frånvaron som problematisk. Det gäller oavsett om frånvaron är giltigt eller ogiltig.

Om en elev har problematisk frånvaro startar skolan en utredning kring orsakerna till frånvaron och elevhälsoteamet kopplas in för att gemensamt undersöka vilket stöd som behöver sättas in. Skolan har tät kontakt med dig som vårdnadshavare.

Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem. Du behöver alltså inte göra en separat anmälan till fritidshemmet. När du skickar in en anmälan via Edlevo eller SMS visas den både för lärarna i skolan och pedagogerna i fritidshemmet.

Tänk på anmäla frånvaron i god tid innan ditt barn skulle börjat i fritidshemmet på morgonen så att personalen vet att barnet inte kommer.

Ansökan om ledighet

Ansökan ska göras senast två veckor före den önskade ledigheten.

OBS! Om du lämnar in en ansökan för nästa läsår (2024/2025) behöver du även höra av dig till ditt barns mentor för att bekräfta att skolan sett ansökan eftersom mentorerna inte alltid är registrerade på sin klass inför hösten. Det är enbart rektor som då kan se ansökan.

Om det redan är lediga dagar (lov, röd dag, studiedag) under perioden du ansöker om ledighet för behöver du skicka in två ansökningar för att antalet beviljade lediga dagar ska bli rätt. Till exempel om barnet ska vara ledig en hel vecka och det redan är en ledig dag på onsdagen så gör du en ansökan för måndag - tisdag och en ansökan för torsdag -fredag.

Du ansöker om ledighet i Edlevo app eller webb och får svar på samma ställe. Det räcker att en vårdnadshavare godkänner ansökan, men om barnet har två vårdnadshavare kan den andre dra tillbaka ansökan.

Vårdnadshavare och elev kan själva ta reda på vilken undervisning som missas och notera de uppgifter som behöver göras under ledigheten. Ni får blanketten "Uppgifter vid ledighet för elev i årskurs F-9" av klasslärare eller mentor.

Ett läsår består av 178 skoldagar. Under läsåret har eleverna jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Dessutom infaller ett antal röda dagar samt kompetensutvecklingsdagar för personalen då eleverna är lediga.

Det finns totalt 187 lediga dagar fördelade över året.

Enligt skollagen får en elev i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan till exempel handla om vårdbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande.

Med kortare ledighet menas totalt högst tio skoldagar per läsår. Det innebär dock inte att eleven automatiskt har rätt att vara ledig tio dagar om året.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Att åka på semesterresa räknas normalt inte som synnerliga skäl för en längre ledighet.

Att vara ledig från skolan är inte en självklar rättighet utan beslutet bygger på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation. Det görs en individuell bedömning vid varje ledighetsansökan.

Bedömning görs bland annat utifrån:

 • hur lång frånvaron är
 • elevens studiesituation
 • om det finns möjlighet att ta igen förlorad undervisning
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det finns tillfällen när det är särskilt olämpligt för en elev att vara frånvarande.

Det gäller till exempel de första veckorna på en ny termin, speciellt om eleven byter skola eller klass, och vid nationella prov. Nationella prov görs i vid flera tillfällen i årskurs 3, 6 och 9.

Provdatum nationella prov (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Om du får avslag på ledighetsansökan men ändå låter ditt barn vara frånvarande bryter du mot skyldigheten att se till att ditt barn uppfyller skolplikten.

Frånvaron noteras som ogiltig.

Skolplikt och rätten till utbildning

I Sverige har alla barn från förskoleklass till och med årskurs 9 både skolplikt och rätt till utbildning.

Det innebär att:

 • Vi som hemkommun (Karlstads kommun) ska erbjuda alla elever kostnadsfri utbildning.
 • Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn deltar i utbildningen och närvarar under läsårets alla dagar.

Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning om de önskar.

Läs mer om utbildning för nyanlända elever.

Om skolplikten inte följs

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och det beror på att du som vårdnadshavare inte har uppfyllt ditt ansvar, får kommunen ge ett föreläggande om att barnet ska gå till skolan. Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som innebär att vårdnadshavaren måste vidta en viss åtgärd.

Föreläggandet kan kompletteras med vite, en form av böter, för varje dag som barnet inte deltar i undervisningen.

Planerar du en längre utlandsvistelse eller frånvaro från skolan (över fyra veckor) kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt än genom att delta i den ordinarie verksamheten (24 kap. 23-25 § skollagen).

Följande tre kriterier måste vara uppfyllda att ansökan ska beviljas.

 • Den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den undervisning som eleven annars skulle ha fått
 • Det går att garantera insyn i den alternativa verksamheten
 • Det finns synnerliga skäl för eleven

Ansökan

Du ansöker på blankett som du får av ditt barns rektor. Du måste lämna in din ansökan senast 3 månader innan den aktuella perioden börjar gälla.

Vid komplett ansökan får du beslut inom en månad.

Taggar för sidan

Grundskola
Frånvaro och ledighet

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

18 Juli 2024