Så funkar det: mark för industri, handel och kontor

Karlstads kommun erbjuder lediga tomter för verksamhet med inriktning industri, handel och kontor. Här kan du som företagare läsa om hur upplåtelse av denna mark går till, vad olika begrepp betyder och hur processen att exploatera eller etablera verksamhet fungerar i Karlstad.

Markanvisning, ledig mark och lokaler

För att skapa rätt plats för din verksamhet kan du hitta ledig mark och lokaler eller anmäla ditt intresse för markanvisning.

Upplåtelse av mark

Karlstads kommun upplåter verksamhetsmark med tomträtt till industri, handel och kontor. Upplåtelse med tomträtt innebär att kommunen äger marken men du som tomträttsinnehavare får nyttja den mot en avgift som kallas avgäld.

Tomträtten löper oftast under en längre tid, vanligtvis 40 eller 60 år. Avtalet förlängs därefter periodvis, enligt reglerna i jordabalken kap. 13.

Tomträttshavaren betalar en avgäld varje kvartal. Avgiften beräknas utifrån fastighetens markvärde som multipliceras med aktuell avgäldsränta. Avgälden omregleras vart tionde år. Tomträttshavare har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som vid full äganderätt.

Vid upplåtelse av mark finns bestämda regler och markpriser som fastställts av kommunfullmäktige. Detsamma gäller för avgifter för exempelvis vatten- och avloppsanslutning och bygglov.

Överlåtelse av mark

Om marken inte anses vara strategiskt värdefull eller att kommunen inte har ett eget behov av marken så kan vi välja att överlåta, det vill säga sälja, den istället för att upplåta. Bedömningen görs av teknik- och fastighetsnämnden i varje enskilt fall. Vår markpolicy beskriver hur kommunen hanterar markfrågor.

Fastighetsbildning

I de fall den tänkta tomten måste avstyckas från ett större markområde måste det göras en fastighetsbildning. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansöker om fastighetsbildningen som sedan utförs av Lantmäteriet.

Inskrivning

När man gör en tomträttsupplåtelse ska tomträtten skrivas in i fastigheten. Det sker vid inskrivningsmyndigheten.

Markens ändamål

Den mark som kommunen upplåter är detaljplanelagd och avsedd för ett visst ändamål. Karlstads kommun strävar efter att kunna erbjuda mark för alla typer av verksamhet. Vi arbetar löpande med att detaljplanelägga mark som ska göra nya etableringar möjliga. Det är den detaljplan som gäller för markområdet som anger med vad och hur man får bebygga tomten.

I en detaljplan är verksamhetsmark vanligtvis avsedd för industri, handel och kontor. I detaljplaner anges ibland en kombination av flera ändamål.

Industriändamål

Alla former av produktion, lagring och annan hantering av varor. Även partihandel, lager, tekniska anläggningar och bilförsäljning/verkstad samt kontor och personalutrymmen som behövs för industriverksamheten.

Handelsändamål

Alla former av köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten, samt service och hantverk av olika slag.

Kontorsändamål

Vanlig kontorsverksamhet liksom hotell, konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering.

Byggnader och anläggningar

Byggnader och anläggningar för verksamhet får endast uppföras på tomten om de överensstämmer med det ändamål som anges i den gällande detaljplanen.

Byggnadsskyldighet

Kommunen vill att upplåten mark ska bebyggas snarast möjligt så att verksamheten kan etableras. Därför ställer kommunen genom tomträttsavtalet krav på att den byggnad som anges i avtalet ska vara uppförd på fastigheten inom en 18- till 24-månadersperiod.

Har inte tomten bebyggts inom den angivna tidsperioden har kommunen rätt att få ett vite. Vitets storlek beror på byggrättens omfattning och bestäms i markanvisningsavtalet. Inom fastigheten ska det även byggas parkeringsplatser i tillräcklig omfattning.

Anslutningsavgifter

En fastighet som kommunen upplåter är i normalfallet färdig att ansluta i tomtgräns till det kommunala nätet för vatten, avlopp och dagvatten. För att koppla på sig betalar tomträttshavaren anslutningsavgift enligt gällande taxa. Samtliga anslutningsavgifter betalas av tomträttshavaren eller blivande fastighetsägare.

Mer information om hur du ansluter till kommunalt vatten och avlopp

Bygglov

För att få bebygga tomten behövs tillstånd i form av bygglov. Ansökan om bygglov lämnas till stadsbyggnadsförvaltningen som även tar ut en avgift för bygglov. I vissa fall tar kommunen ut en så kallad planavgift för detaljplanen.

Kontakt

Du kan även skicka din fråga till teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Eller kontakta oss via Karlstads kommuns telefonväxel 054-540 00 00.

Taggar för sidan

Kommunal mark

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024