Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Markpolicy och riktlinjer

Markpolicyn och tillhörande riktlinjer skapar en tydlighet i varför kommunen ska äga mark och lägger grunden för att långsiktigt säkerställa att vi har den mark som behövs för att utvecklas. Här kan du läsa om vad vår markpolicy och riktlinjer för markanvisning säger.

Markpolicy

Syftet med kommunens markpolicy är att skapa en öppen och transparent process för hur kommunen hanterar olika typer av markfrågor. Markpolicyn visar den långsiktiga inriktningen för det kommunala markinnehavet och ska säkerställa att vi har tillräckligt med mark för att kunna växa och utvecklas. Markpolicyn ska också ge en tydlighet i förvaltningen av kommunens markinnehav.

Alla intressenter och medborgare hanteras likvärdigt

Ingen enskild ska gynnas av kommunens markinnehav. Det säkerställs genom att vi tillämpar en marknadsmässig och transparent prissättning och att kommunala investeringar i så stor utsträckning som möjligt ska finansieras av de som gynnas av dem.

Likabehandlingsprincipen ska gälla vid hantering av kommunens mark så att alla intressenter och medborgare får samma förutsättningar och hanteras på ett likvärdigt sätt.

Upplåta eller överlåta kommunens mark

När det gäller frågan om att upplåta eller överlåta kommunens mark måste vi göra vissa avvägningar. Om vi ser att vi har ett befintligt eller framtida behov av marken för vår egen del ska det säkerställas i första hand. Om vi bedömer att det inte finns ett eget behov av marken så kan vi upplåta eller överlåta marken till annan part, beroende på vad som bedöms som mest lämpligt.

Det innebär bland annat att kommunen fortsatt ska äga mark med omvandlingsmöjligheter och mark som kan påverkas av stadsutvecklingen nu eller i framtiden. På kartan nedan har vi ringat in ett område där vi ser att det är strategiskt viktigt att vi fortsatt äger marken. Mark som ligger i det utpekade området i kartan ska som huvudregel upplåtas och inte överlåtas.

Om det ändå skulle vara aktuellt med överlåtelse av marken är det kommunstyrelsen som tar beslutet. Vid mindre fastighetsregleringar behöver inte kommunstyrelsen ta beslut utan då följer vi gällande reglemente och delegeringsordning oavsett område.

Även mark utanför det utpekade området på kartan nedan kan vara strategiskt eller ekonomiskt betydelsefull för kommunen, och ska då upplåtas. Bara för att marken ligger utanför området som benämns som värdefull så betyder det inte nödvändigtvis att den kommer att säljas. Den bedömningen görs av teknik- och fastighetsnämnden i varje enskilt fall.

Flerbostadshus

När det gäller byggnation av flerbostadshus inom området nedan är huvudregeln att marken ska upplåtas och inte överlåtas.

Om du varit inne på denna sida tidigare och inte kan se de röda kartmarkeringarna kan du behöva rensa cacheminnet på din webbläsare.

Industri, kontor och handel

När det gäller byggnation av industri, kontor och handel inom området nedan är huvudregeln att marken ska upplåtas och inte överlåtas.

Om du varit inne på denna sida tidigare och inte kan se de blåa kartmarkeringarna kan du behöva rensa cacheminnet på din webbläsare.

Främja byggnation av hyresrätter

För att främja byggnationen av nya hyresrätter kan tomträttsavgälden rabatteras vid nyupplåtelse av flerbostadshus med hyresrätt som upplåtelseform. Detta gäller inte vid nyupplåtelse av lägenheter avsedda för vårdboenden och andra typer av gruppboenden.

Riktlinjer för markanvisning

Dessa riktlinjer gäller för överenskommelser mellan kommunen och en exploatör som ger ensamrätt till exploatören att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av mark som ägs av kommunen. Markanvisningen fullföljs, om givna villkor uppfylls, genom en marköverlåtelse eller markupplåtelse.

Markanvisningsförfarande

Markanvisning ska som huvudregel ske i konkurrens genom ansökan och urval. Denna princip är viktig för att behandla alla aktörer rättvist samt för att undvika att urval sker på andra kriterier än de beslutade.

Vid markanvisningar ska tydligt framgå vilka krav och kriterier som kommunen ställer i respektive område. Exempel på krav och kriterier är markpris, mångfald i boendet, gestaltning samt miljömässig och social hållbarhet. Kraven och kriterierna specificeras och kan variera beroende på projekt och område.

Vid val av intressent för bostadsbyggande eftersträvar vi en mångfald bland producenterna för att främja ökad konkurrens och varierat utbud. Både små och stora byggherrar, lokala och rikstäckande, ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling, liksom byggherrar med olika inriktning vad gäller hustyper, upplåtelseformer och boendekostnad. Det förslag som stämmer bäst överens med kommunens mål och intentioner, sett till kommunen som helhet ska anvisas markområdet.

Här kan du se våra aktuella, kommande och tilldelade markanvisningar

Grundläggande villkor för markanvisningsavtal

 1. En markanvisning är tidsbegränsad till maximalt två år från kommunens beslut, sedan upphör avtalet att gälla. Kommunen kan besluta om förlängning av en markanvisning, dock endast under förutsättning att exploatören aktivt drivit projektet och att förseningen inte beror på exploatören. Markanvisningstiden styrs till exempel av omfattning och detaljplanestatus.
 2. Kommunen ska återta en markanvisning under markanvisningstiden om det är uppenbart att exploatören inte avser eller förmår genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Kommunen ska återta en markanvisning om planprocessen avbryts. Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning av något slag. Om kommunen återtar markanvisningen äger kommunen rätt att genast anvisa området till annan intressent.
 3. Under markanvisningstiden ska intressenten till kommunen erlägga markanvisningsavgift.
 4. Marken ska vid kommande genomförandeavtal upplåtas eller överlåtas till pris i enlighet med av kommunen fastställda riktlinjer.
 5. I det fall intressenten avbryter anvisningen och inte tecknar genomförandeavtal med kommunen ska intressenten ersätta kommunen för eventuella projektanpassade åtgärder samt återställa området.
 6. Vid avbrutet detaljplanearbete har kommunen rätt att använda allt material hänförliga till framtagandet av detaljplanen och utförda utredningar utan att utge ersättning till intressenten eller till av intressenten anlitade konsulter eller entreprenörer. Detta innebär dock inte att kommunen övertar den upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som intressenten eller annan kan ha i materialet.
 7. Markanvisningen får inte överlåtas av intressenten utan kommunens skriftliga godkännande och då endast till bolag inom samma koncern.
 8. Vid detaljplaneläggning av mark på kommunens initiativ står kommunen för plankostnaden och kostnaderna för de utredningar som krävs för planläggningen samt ut-/ombyggnad av erforderliga allmänna anläggningar fram till anvisat område.
 9. Intressent ska om kommunen så kräver som garanti för erläggande av exploateringsbidrag överlämna en säkerhet till kommunen. Säkerheten ska motsvara kalkylerad kostnad för de allmänna anläggningar som intressenten ska bekosta. I det fall hela exploateringsbidraget erläggs direkt i samband med avtalets tecknande krävs ingen säkerhet.
 10. Intressent ska miljöcertifiera byggnader enligt av kommunen valt certifieringssystem. Som alternativ till certifiering kan intressenten istället överlämna opartiskt intyg att samtliga certifieringskrav är uppfyllda.
 11. Intressenten ska genomföra/bekosta åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster samt i erforderliga fall genomföra/bekosta åtgärder för ekologisk kompensation.
 12. Intressent som avser uppföra bostäder ska inom markanvisningsområdet anlägga lekplatser och platser för rekreation inom markanvisningsområdet. Ryms inte detta inom anvisat område får intressenten erlägga ett exploateringsbidrag för att bygga eller renovera närliggande lekpark
 13. Vid detaljplaneläggning av mark efter intressents önskemål ska:
 • Intressenten stå för hela plankostnaden och alla erforderliga undersökningar, inklusive kostnader för avhjälpande av markföroreningar.
 • Intressenten ska genom exploateringsbidrag bekosta eventuella kommunala åtgärder utanför anvisat område i form av exempelvis bullerplank, invallning, infarter, trafiksäkerhetsåtgärder, dagvattenanläggningar, lekpark, grönytor etcetera som krävs för exploateringen.
 • Intressenten ska bekosta ersättning, förstärkning eller kompensation motsvarande kostnaden för ny anläggning med motsvarande funktion inklusive eventuella högre lagkrav som ställs på en ny anläggning om allmänna anläggningar tagits i anspråk på grund av ny detaljplan. Denna ersättning kallas infrastrukturersättning. Intressent ska om kommunen så kräver som garanti för erläggande av infrastrukturersättningen överlämna en säkerhet till kommunen.
  Detta kan även gälla vid förtätningsprojekt på kommunens initiativ men ska i sådana fall tydligt anges i markanvisningsavtalet.

Markanvisningsavgift

Markanvisningsavgift tas ut för en markanvisning och betalas per månad. Avgiften ska erläggas fram till tillträdesdagen för kommande genomförandeavtal. Markanvisningsavgiften innebär ingen rabatt på markpriset. Markanvisningsavgiften betalas inte tillbaka.

Markanvisningsavgifter
OmrådeKontor, handel och bostadIndustri
Karlstad tätort5000 kr/månad2500 kr/månad
Skår, Alster, Skattkärr2000 kr/månad1000 kr/månad
Övrig mark i kommunen1000 kr/månad500 kr/månad

Om du vill ha dokumenten om riktlinjerna och markpolicyn i sin helhet så kan du mejla oss på teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida