Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tips för hållbart byggande

Vi vill att Karlstad ska växa och utvecklas på ett miljösmart och hållbart sätt. Därför har vi tagit fram tips som riktar sig till exploatörer och aktörer som planerar att bygga i vår kommun. Här får du inspiration till miljösmarta lösningar med fokus på hållbarhet och en minskad miljöpåverkan genom hela byggprocessen.

Om du vill veta mer eller vill ha materialet som broschyr är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen via e-post miljoforvaltningen@karlstad.se.

Planera för hållbara transporter

Alla nya planområden behöver främja miljöer där det känns enkelt och självklart att välja hållbara transportalternativ, som till exempel att gå, cykla, åka buss eller tåg. Drygt 30 procent av Sveriges utsläpp kan i dagsläget kopplas till transporter, där personbilen står för den största delen. Även om energieffektivisering och övergång till förnybara drivmedel minskar bilens utsläpp av koldioxid måste fler välja mer hållbara transportmedel än bilen för att utsläppen ska minska i den omfattning som krävs för att miljömålen ska nås.

När Karlstadsborna väljer att göra hållbara resor ger det positiva resultat för deras hälsa, det bidrar till en minskad klimatpåverkan och en trevligare stadsmiljö samt att det minskar trafikbuller och luftföroreningar.

Ha en grön resplan

En grön resplan bör tillämpas där det är möjligt. Genom att erbjuda de boende till exempel bilpool, bra möjligheter till cykelparkering med tillgång till enklare cykelservice, närhet till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik kan antalet bilparkeringsplatser minskas.

Du kan läsa mer om grön resplan i kommunens parkeringsnorm.

Bilparkering under markplan

Parkeringsmöjligheterna har en stor betydelse för hur vi väljer att transporteras oss. Genom att först och främst planera och prioritera för kollektivtrafik, samt gång- och cykelmöjligheter, främjas dessa transportsätt framför bilen. Markytor kan även avsatts för cykelparkeringar, eller ge plats för parkering åt bilpools- och samåkningsbilar. För att uppmuntra byggnationen av parkeringar under markplan så tar vi inte ut en kostnad för detta varken vid tomträtt eller försäljning. Om du vill bygga parkering på marken eller i markplan, vilket tar yta i anspråk som skulle kunna användas till annat, så får du betala för detta.

Säker och väderskyddad cykelparkering

I kommunens parkeringsnorm framgår till exempel att minst hälften av platserna för cykelparkering ska vara väderskyddade, men tänk framtid och planera för mera! Förse alla platser med väderskydd och avsätt gott om utrymme vid varje plats så att det blir smidigt att låsa och packa sin cykel. Cyklar du med barn ska det vara möjligt att lyfta i och ur barnet ur både cykelstol och cykelkärra på ett säkert sätt, utan att det är för trångt i parkeringsstället. Genom väderskyddade platser ges cyklisterna möjlighet att utföra ovanstående moment i lugn och ro utan att bli blöta.

Då fler väljer cykeln framför bilen kommer det att bli vanligare med andra cykelmodeller, till exempel lastcyklar. För dessa varianter som är mer utrymmeskrävande, och andra cykeltillbehör som till exempel cykelkärror, behövs extra utrymme. Minst 5 procent av platserna ska avsättas för detta enligt parkeringsnormen.

Elladdning för bil och cykel

Möjlighet till el-laddning för både bilar och cyklar bör integreras i så väl privata som offentliga parkeringsplatser. Laddplatsernas placering, tillgång till elförsörjning och elnätets kapacitet är bra att tänka igenom tidigt i planeringen. En attraktiv utformning och möjlighet till snabbladdning fyller också en pedagogisk funktion för att främja elfordon. Även möjlighet till motorvärme bör ges vid parkeringsplatser utomhus.

Energieffektiva byggnader

Nya byggnader bör vara energieffektiva i syfte att minimera behov av värme och kyla i fastigheten. Det finns speciella byggtekniker för till exempel passivhus, nollenergihus, plusenergihus. Byggnadernas utformning påverkar också uppvärmningsbehov, värmeförlust och ljusinsläpp. Genom olika typer av styrning och reglering av ventilation och ljus, både ute och inne, kan energi sparas, till exempel med närvarostyrning, sektionsindelning, skymningsrelä med mera. Det är en fördel att tidigt planera och förbereda för solkraftsinstallation, för att få en så effektiv solpanelsyta som möjligt. Påverkande parametrar är exempelvis byggnaders placering och takvinklar.

Uppvärmning och kyla

Fjärrvärme bör prioriteras där det är möjligt eftersom det är ett mer hållbart alternativ jämfört med exempelvis bergvärme, eller annan el-baserad värmeproduktion. Om det inte finns tillgång till fjärrvärmenätet bör energisystem som integrerar förnybar energiproduktion väljas, till exempel värmepump med kompletterande solkraft eller vindkraft.

Om kyleffekt behövs och fjärrvärme är möjligt kan fjärrkyla användas. Då behövs inga eldrivna kylaggregat eller kylmedier och energianvändningen är minimal. Även planteringar och växtlighet utomhus som skuggar fasaden minskar kylbehovet.

Återbruk och delning för cirkulär ekonomi

Inom cirkulär ekonomi använder man det som tillverkats så länge det går. Trenden i samhället går mot en ökad cirkulär ekonomi. I samband med planering och byggnationer bör goda förutsättningar skapas för återbruk och delning av resurser så att det är lätt att låna, laga, hyra och återbruka kläder och prylar. Sådana platser och lokaler kan också bidra till att öka den sociala gemenskapen i ett område, då de boende träffas för att byta varor och tjänster med varandra.

Behovet av lokaler kan förändras över tid, det är därför en fördel att bygga flexibla lokaler så att de kan ändras beroende på användningsområde. Handelsområden kan ha lokaler som anpassas för till exempel popup-butiker.

Avfall som resurs

När det är enkelt att kasta rätt ökar viljan hos invånarna att sortera sitt avfall. Utformning av platser och lokaler för renhållning, återbruk och återvinning bör därför finnas med tidigt i planeringsprocessen.

Avfallshanteringen behöver placeras och utformas så att sopbilar säkert och smidigt kommer fram vid avfallshämtning. Platsen behöver också kännas trygg och säker för de som lämnar sitt avfall samt utformas på ett estetiskt tilltalande vis. Tillgänglighet är också en nyckelfråga och närhet till platser där avfall kan källsorteras är särskilt viktig för rörelsehindrade eller för de som inte har tillgång till bil. Bostadsnära insamling bör kompletteras med återvinningsstationer för till exempel skrymmande material. Dessa bör lokaliseras till platser dit Karlstadsborna regelbundet tar sig, exempelvis i anslutning till livsmedelsaffärer och köpcentrum.

Kommunens ambitioner inom avfallsområdet finns i avfallsplanen

Miljövänliga byggnadsmaterial

Material i byggnader bör vara hållbara och hållbart producerade samt innehålla så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt. Trä är ett hållbart material, det är förnybart och klimatsmart. Ett flerbostadshus i trä har lägre koldioxidutsläpp än motsvarande hus i betong.

Dagvattenhantering och gröna tak

För att fördröja vattenmängd och flöde från regnvatten är gröna tak och gröna fasader, på hela eller delar av byggnader ett bra alternativ. Vegetationsklädda tak och fasader är ett sätt att minska mängden vatten som rinner av byggnaden och på så sätt minskar även mängden föroreningar till dagvattnet. Det bidrar dessutom med grönska och biologisk mångfald i staden, ger en positiv inverkan på luftkvalitet, samtidigt som det isolerar mot värme, kyla och buller.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida