Trädgårdslänken Hamngatan
Illustration White

Tingvallastaden - Karlstads resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas 2023 och beräknas stå klart 2026.

Om Karlstads resecentrum

Resecentrum utvecklar Karlstad

Med sitt unika läge mitt i centrala Karlstad blir resecentrum en levande del av staden och knyter stadsdelarna söder om järnvägen närmare centrum. Oavsett hur du reser kommer det vara enkelt för dig som resenär att ta dig dit du vill och att byta mellan olika färdmedel.

Resenären i fokus

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan. Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata med nya gång- och cykelvägar. På Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida. På området blir det flera nya kontorshus där det kommer finnas butiker och serveringar i bottenvåningarna ut mot Hamngatan.

Ny och breddad tunnel

Vikentunneln kommer att breddas till en ljus och trygg passage och vi planerar bygga en ny gångbro över järnvägen. Båda är till för såväl resenärer som för de som vill gå och cykla mellan centrala Karlstad och stadsdelarna söder om järnvägen.

Hela Värmlands resecentrum

Karlstad och Värmland har ett fantastiskt läge mitt emellan de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Oslo. Med ett nytt modernt, och effektivt resecentrum blir det enklare att arbetspendla både till, från och inom Värmland och att ta emot besökare.

Läs mer om de olika delarna nedanför.

Arkitekttävling

2017 genomfördes en arkitekttävling för Karlstads resecentrum. Läs mer om arkitekttävlingen här.

Illustration av norra entrén till Vikenpassagen

Vikenpassagen - en trygg länk under järnvägen

Vikenpassagen blir en trygg länk för gående och cyklister under järnvägen på Karlstads resecentrum. Den knyter ihop Karlstads centrum med stadsdelarna söder om järnvägen, men fungerar även som entré till tågens plattformar för resenärer. Vikenpassagen stängdes februari 2023 och öppnar igen våren 2026.

Illustration på en stadsmiljö längs Hamngatan med den nya bron över järnvägen inritad.

Trädgårdslänken - en grön gångbro över järnvägen

Trädgårdslänken är en ny gångbro som knyter ihop stadsdelarna norr och söder om järnvägen. Bron kommer bli en förlängning av Västra Torggatan i ena änden och Stadsträdgården i andra, med en parkzon mitt på. Bron kommer också fungera som entré till perronger och andra resefunktioner.

Skiss tänkt vy över resecentrum från en ny bro

Karlstad C - nya spår, tåglägen och perronger

Karlstad centralstation är den största knutpunkten på Värmlandsbanan. För att göra det möjligt för fler person- och godståg att passera här så bygger vi nu om spåren och perrongerna på området.

Skiss på resecentrum utanförs stationshuset

Gator och vägar runt Karlstads resecentrum

Inom Karlstads resecentrum planeras för nya gång- och cykelvägar och flera gator byggs om. Bland annat blir Hamngatan en stadsgata där du enkelt kan kliva av och på din buss. Den södra delen av Järnvägsgatan blir en bussgata med generösa trottoarer.

De planerade stationshusen på Karlstads resecentrum

Befintlig station och nytt stationshus

På Karlstads resecentrum planerar vi för att bygga fler och bättre väntsalar och bättre service för resenärer än i dag. Vi planerar att bygga ihop det gamla stationshuset med ett nytt hus via en glasad länkbyggnad. Byggnation och utveckling på platsen inväntar att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplan

 • 2021 Godsmagasinet rivs och en dagvattenledning ska dras under järnvägen.
 • 2023-2026 Vikentunneln och spårområdet byggs om. Halva området åt gången med start på den södra sidan.
 • 2023-2026 Den nya gångbron Trädgårdslänken byggs och står står klar.
 • 2024 Hamngatan och anslutningsvägar börjar byggas om i etapper.
 • 2026 Funktioner kopplade till resande är klara.

Detaljplanen

Just nu pågår en detaljplaneringsprocess för området kring Karlstads centralstation. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt, attraktivt och väl fungerande resecentrum som en integrerad del av staden.

Detta ingår i detaljplanen

Detaljplanen omfattar förutom Karlstads centralstation även godsmagasinet där ny bebyggelse planeras och spårområdet där en ny bro över spåren föreslås och där Vikentunneln föreslås breddas. Även de anslutande gatorna Hamngatan och Trädgårdsgatan ingår i planområdet och kommer utgöra viktiga delar i reserummet då bussangöring i huvudsak sker på dessa gator. Stationsbyggnaden föreslås även fortsättningsvis vara mittpunkten och symbolen för resandet. Men intill Stationshuset föreslås nya byggnader som kan rymma flera funktioner.

Insyn och påverkan

Detaljplaneförslaget har varit ute för samråd för att ge berörda möjligt till insyn och påverkan. Samrådet syftar också till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
Samrådsmöte hölls 3 december i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset. Mötet hölls som ett öppet hus inklusive en presentation av förslaget. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Planförslaget har efter samrådet reviderats och sedan varit utställt för granskning. Inkomna synpunkter, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2014:900 kap 5, då den kan innebära risk för betydande miljöpåverkan. Planen bedöms också vara av stort allmänintresse och betydelse. Detaljplanen stämmer väl överens med kommunens översiktsplan.

Tidplan för detaljplanen

 • Planförslaget var på samråd fram till 17 december 2018.
 • Planförslaget var utställt för granskning mellan 11 november och 16 december 2020.
 • Planförslaget godkändes vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021.
 • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2021.
 • Kommunfullmäktiges beslut anta detaljplanen har överklagats och prövas nu av Mark- och miljödomstolen.
 • Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen i februari 2023 eftersom dispens för att ta ner träd saknades i handlingarna. Beslutet är överklagat av kommunen till mark- och miljööverdomstolen.
 • Mark- och miljööverdomstolen beslutade 31 augusti 2023 att bevilja prövningstillstånd för detaljplanen.

Synpunkter

Den som är berörd av planen och senast under granskningstiden lämnat synpunkter på förslaget som inte blivit tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet att anta planen hos Mark- och miljödomstolen.

FAKTARUTA

Typ av projekt
Infrastrukturs- och stadsutvecklingsprojekt

Vem bygger?
Karlstads kommun, Trafikverket; Region Värmland och Jernhusen

Markägare
Karlstads kommun, Jernhusen och Trafikverket

Kontaktpersoner
Ida Bergsten, kommunledningskontoret
Jan Söderberg, teknik- och fastighetsförvaltningen
Anna Pettersson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-09-15

28 September 2023