Bild på grusväg mellan Välsviken och Alster

Välsviken/Alster – ny gång- och cykelbana

Den befintliga grusvägen mellan Välsviken och Alster byggs om till en belyst, asfaltsbelagd gång- och cykelväg för att göra det tryggt och enkelt att ta sig fram året om. Ambitionen är att behålla den lantliga karaktären längs det populära stråket.

Om projektet

Det har länge funnits önskemål om en bättre standard på grusvägen mellan Alster och Välsviken, ett behov som ökar när allt fler bostäder byggs i området. Därför byggs nu vägen om till en tre meter bred gång- och cykelväg som gör det enklare och tryggare att ta sig fram.

Projektet strävar efter att behålla den lantliga karaktären längs sträckan och ta hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns, bland annat genom att:

  • spara så mycket vegetation som möjligt
  • låta vägen anpassas efter hur den ser ut idag och inte ta för mycket mark i anspråk
  • placera belysning med hänsyn både till fladdermöss och kulturmiljön kring Alsters herrgård.

Tidplan

  • Planering/projektering hösten 2023 - våren 2024
  • Preliminär byggstart september 2024
  • Klar sommaren 2025

Framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden kan framkomligheten på vägen tidvis vara begränsad.

Karta över sträckningen

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}
Karta som visar sträckningen för gång- och cykelvägen mellan Alster och Välsviken.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny gång- och cykelväg mellan Välsviken och Alster

Vem äger marken:

Karlstads kommun samt Lantmännen Novare AB

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Jenny Karlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Relaterade projekt

karta över Alster-Busterud

Alster – nya bostäder i Busterud

Syftet med detaljplanen är att skapa villatomter för åretruntboende. Detaljplanen vann laga kraft 20 september 2019. Etapp 1 börjar under 2020 och då byggs vatten och avlopp ut enligt kommunens VA-plan. Etapp 2 börjar under 2021 och det innebär ny- och ombyggnation av lokalgator samt utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten. Här ingår också nybyggnation av bostäder.

Flygbild över Välsviken

Välsviken – en ny stadsdel med 2 000 bostäder

Karlstads kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Välsviken. Målet är att skapa en attraktiv och levande stadsdel i Välsviken med handel, industri, service, kontor, bostäder, natur, friluftsliv och kulturmiljö. Enligt förslaget finns det plats för cirka 2000 bostäder.

Illustrationsbild över Brödet inom Alster

Alster – nya bostäder vid Lantmännens anläggning

Kommunen har tagit fram ett förslag på att pröva möjligheten för 320 bostäder i området söder om Lantmännens anläggning i Alster. Det handlar om en blandning av småhus, flerbostadshus, äldreboende och en fristående förskola. I planen ingår även cirka 10 000 kvadratmeter för verksamheter i form av närbutik, gym, vårdcentral och kontor.

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

22 Juli 2024