Översikts av antal bostäder som är planerade att byggas de närmaste 10-20 åren.
Karta över kommunens förslag på var det kan byggas bostäder de närmaste 10-20 åren. Observera att detta är endast de största bostadssatsningarna och det är inte klart om det kommer bli så här än.

Så planerar vi Karlstad

Karlstads kommun vill skapa ett bättre liv i solstaden. Här ska allt finnas som behövs för ett bättre liv – med närhet till vatten, natur och livsglädje. Läs här om hur vi jobbar för att nå dit.

Vår vision

Karlstads kommuns vision är "Ett bättre liv i solstaden". Den beskriver varför det är så viktigt för oss att skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas. Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre än på andra platser och vi ska utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv när vi planerar vår verksamhet. Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här.

Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, socialt, estetiskt och ekologiskt hållbart. Vi är modiga och innovativa, använder ny teknik och skapar utrymme för både miljö, människor och företag att växa och utvecklas.

Visionen ska genomsyra hela kommunens verksamhet och så klart även den fysiska planeringen. Det ska vara enkelt att ta sig mellan jobb, skola och bostad på ett hållbart sätt. Bostadslivet ska erbjuda bra boendemiljöer för alla, både centralt och på landsbygden. Här ska allt finnas som behövs för ett bättre liv – med närhet till vatten, natur och livsglädje.

Dokumenten som styr stadsutvecklingen

För att nå vår vision använder Karlstads kommun olika dokument som sätter riktningen för hur kommunen ska utvecklas fysiskt och geografiskt. Detta kallas även planprocessen, den styrs av plan- och bygglagen (PBL). Under processens gång får allmänheten lämna synpunkter vid flera olika tillfällen.

Det mest övergripande dokumentet som ser till hela kommunen i ett längre perspektiv är översiktsplanen (ÖP). Den ska sedan mynna ut i det mest exakta och styrande dokumentet, detaljplanen.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var man föreslår att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden.

Karlstads gällande översiktsplan antogs 2012.
Läs mer om översiktsplan 2012

Just nu pågår en process för att ta fram en ny översiktsplan - Karlstad 2050. Förslaget har varit på samråd. Läs mer om förslaget här.

Fördjupning av översiktsplan

Ibland gör kommunen en fördjupad översiktsplan i ett område. Det är vanligt om området är nytt, större eller har stor betydelse för framtidens Karlstad. Då tar man fram mer detaljerade riktlinjer än vad översiktsplanen tar upp.

Planprogram

Ett planprogram kartlägger de övergripande förutsättningarna, målen och utgångspunkterna för den kommande detaljplanen. Kommunen tar inte alltid fram ett planprogram men det kan bli aktuellt när kommunen vill ta ett större grepp om ett område som är mer detaljerat än vad en fördjupning av översiktsplanen är.

Detaljplan

Detaljplanen är det slutgiltiga och juridiskt bindande dokumentet. Det bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Läs mer om planprocessen och dess olika steg.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

13 Juni 2024