Utsläpp från företag i avlopp och dagvatten

Här hittar du som yrkesverksam råd och information om vad som gäller för utsläpp till avlopps- och dagvattenledningarna från din verksamhet.

Har du en verksamhet som kan orsaka utsläpp till vatten, behövs normalt sett någon slags rening. Är det bara en verkstadslokal räcker det oftast med en oljeavskiljare. Tvättar du bilar krävs vanligtvis ytterligare rening än bara en oljeavskiljare. Det bästa ur miljösynpunkt är att så lite som möjligt släpps ut via avloppet. Välj alltså kemikalier som har så liten påverkan på miljön som möjligt.

Utsläpp till avloppsvatten

Som fastighetsägare får du inte tillföra avloppet något som kan skada ledningsnätet eller reningsverkets funktion. Det kan innebära att avloppsvatten från industriella verksamheter måste förbehandlas på plats innan det leds vidare till reningsverk.

I broschyren kan du läsa mer om av vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter:

Fettavskiljare för livsmedelsverksamheter

Fett i avloppet skapar stora problem i ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk. Fett stelnar och fastnar på insidan av ledningarna och det kan leda till att det blir helt stopp. Därför är det viktigt att livsmedelsverksamheter installerar fettavskiljare.

Oljeavskiljare

I verksamheter där det hanteras olja och andra lätta vätskor och där det finns en risk att oljan kan nå avloppsvattnet eller dagvattnet krävs en oljeavskiljare. Lokaler som saknar golvbrunnar och avlopp undantas från kravet på installation av oljeavskiljare.

För vissa verksamheter, exempelvis fordonstvättar, behövs oftast ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren för att klara gällande utsläppskrav.

Registrera din verksamhets kemikalieförteckning

Vi jobbar för att minimera utsläpp av miljöfarliga ämnen till våra reningsverk. För att säkra kvaliteten på det slam som uppstår vid reningen av avloppsvatten, behöver Karlstads kommun ha uppgifter om vilka kemiska ämnen som släpps till avloppsvattnet.

Utsläpp till dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.

I vissa fall behöver vattnet renas innan det släpps ut till dagvattenledningarna. Det beror på hur känslig recipienten är och hur hög oljehalt det är i dagvattnet. Recipient kallas det vattendrag eller sjö som vattnet leds till.

För mindre känslig recipient gäller detta

  • Mindre känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) och måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) behöver inte renas. Dagvattnet får släppas utan reningsåtgärd.
  • Mindre känslig recipient med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.

För känslig recipient gäller detta

  • För känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) behöver inte renas. Dagvattnet får släppas utan reningsåtgärd.
  • För känslig recipient med måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening. Dagvattnet ska genomgå enklare rening, till exempel via översilningsyta eller damm.
  • För känslig recipient med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.

För mycket känslig recipient gäller detta

  • För mycket känslig recipient med låg oljehalt i dagvattnet (<1 milligram per liter) behöver genomgå enklare rening. Dagvattnet ska genomgå enklare rening, till exempel via översilningsyta eller damm.
  • För mycket känslig recipient med måttlig oljehalt (1-3 milligram per liter), ska genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.
  • För mycket känslig recipient med hög oljehalt i dagvattnet (>3 milligram per liter), ska dagvattnet genomgå effektiv rening i flera steg, till exempel via olje- och sedimentavskiljare följd av damm eller översilningsyta.

Anmäl dagvattenanläggningar till kommunen

Om du ska anordna en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena avloppsvatten eller liknande, ska du anmäla det till Karlstads kommun.

Kontakt

Om du har frågor, hör gärna av dig till oss på telefonnummer 054-540 00 00 eller mejla teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Taggar för sidan

Vatten och avlopp
Miljöskydd

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

23 Juli 2024