Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anmäl ny dagvattenanläggning

Dammar och diken, men också oljeavskiljare, är exempel på dagvattenanläggningar. Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient ("mottagare").

Dammar, sedimentationsbassänger, anlagda våtmarker, anlagda diken, översvämningsytor, oljeavskiljare och dagvattenledningar är exempel på dagvattenanläggningar. Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvatten som avleds inom detaljplanelagt område likställs med avloppsvatten om det avvattnar mer än någon eller några specifika fastigheter.

Gör en anmälan

Om du anlägger en ny dagvattenanläggning eller om du ändrar en befintlig, behöver du anmäla det till miljöförvaltningen.

När du fyller i din anmälan behöver du bland annat bifoga

  • en karta som visar anläggningens placering och det avvattnade området
  • en ritning av anläggningen och en beskrivning av dimensioneringen
  • rutiner för skötsel och underhåll.

Observera att du ska beskriva hela anläggningen, inklusive till exempel rör, diken och infiltrationsytor.

Kontakta oss på miljöförvaltningen om du har frågor om din anmälan eller om du är osäker på om du behöver skicka in en anmälan.

Vad händer sedan?

När du har anmält din dagvattenanläggning registrerar vi din anmälan på miljöförvaltningen. Efter att din anmälan är komplett påbörjar vi handläggningen. Vi kommer att fatta ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder för anläggandet och driften av anläggningen.

När du anmäler en anläggning får vi på miljöförvaltningen möjlighet att i framtiden kontrollera att du har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt.

Syftet med kontrollerna är att skydda sjöar, vattendrag och grundvatten.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan

Vi tar ut en avgift för handläggningen av din anmälan. Vi har även möjlighet att ta ut en avgift vid framtida kontroller av din anläggning.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär arbete eller byggande i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och i de flesta fall behöver du anmäla dem till länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan alltså innebära att du behöver anmäla din anläggning både till miljöförvaltningen och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga den.

I vissa fall behöver du söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen.

Strandskyddsdispens behöver sökas separat

Om din anläggning ligger inom strandskyddat område behöver du även söka en strandskyddsdispens för dagvattenanläggningen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida