Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Köldmedier

Har du en verksamhet, till exempel en restaurang, butik eller en bostadsrättsförening, där det finns en kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då kan du vara berörd av lagstiftningen om köldmedia.

Regelbundna läckagekontroller

Utrustning som innehåller 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska läckagekontrolleras regelbundet. Det är du som är verksamhetsutövare som är ansvarig för att kontrollerna genomförs. Läckagekontrollerna ska genomföras av ett certifierat kylföretag.

Skicka in rapporten senast den 31 mars

Om din anläggning innehåller minst 14 ton CO2e ska du skicka in en rapport till oss på miljöförvaltningen med uppgifter om anläggningen och läckagekontrollerna. Rapporten ska skickas in senast den 31 mars efterföljande år.

Skicka rapporten till:

miljoforvaltningen@karlstad.se

eller

Miljöförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Vi tar ut en avgift som motsvarar två timmars handläggningstid för att granska din rapport.

Om du har glömt att skicka in rapporten

Du kommer att få en miljösanktionsavgift på 1000 kronor om du inte skickar in köldmediarapporten i rätt tid. Om du inte gjort läckagekontrollen inom rätt tid kan du få en miljösanktionsavgift på 5000 kronor per aggregat.

Anmäl nyinstallationer och konverteringar

Innan du installerar ett nytt aggregat eller konverterar ett befintligt aggregat, ska du anmäla detta till oss på miljöförvaltningen. Detta gäller för aggregat som har minst 14 ton CO2e. Du måste anlita ett certifierat kylföretag som gör installationen eller konverteringen.

Vi tar ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, för att granska din anmälan. Om du inte anmäler en konvertering eller en nyinstallation, kan du få en miljösanktionsavgift på 5000 kronor per aggregat.

Kravet på anmälan gäller inte för icke-yrkesmässig verksamhet som till exempel privatpersoner eller äkta bostadsrättsföreningar.

Blankett för anmälan hittar du hos certifierade kylföretag.

Skrotning av köldmedieaggregat

När det är dags att skrota ett köldmedieaggregat måste du anlita ett certifierat kylföretag. Vid skrotningen skriver företaget du anlitar en skrotningsrapport som du skriver under och skickar in till oss på miljöförvaltningen.

Använd ett certifierat kylföretag

Det är bara certifierade kylföretag som får installera, kontrollera, konvertera, skrota, serva eller göra andra ingrepp i aggregat som innehåller köldmedium.

På incertonline.se kan du hitta certifierade kylföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbud mot vissa köldmedier

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller kräver f-gaser med en GWP-faktor på 2 500 eller mer. Till dessa hör bland annat R404A, R419A, R422A och R434A.

Efter 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (till exempel R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om de var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt att vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med mindre än 900 gram köldmedia.

Gällande lagstiftning om köldmedier

  • Miljöbalken (1998:808)
  • EU-förordning nr 517/2014 4 om vissa fluorerade växthusgaser och upphävande av EG-förordningen nr 842/2006.
  • Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
  • Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida