Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Cisterner

Cisterner måste du i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för. Du är ansvarig för både skyddsåtgärder och för att cisternen kontrolleras regelbundet. Du ska också anmäla om en cistern tas ur bruk.

Hantera din cistern rätt

I de flesta fall måste du anmäla eller ansöka om tillstånd innan du kan installera en ny cistern.

Informera Miljöförvaltningen i Karlstads kommun

Du måste informera miljöförvaltningen vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in senast 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

Krav på skriftlig information gäller för:

 • cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter
 • cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd)
 • rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen
 • hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Eventuellt tillstånd från räddningstjänsten

Det krävs oftast tillstånd för större oljecisterner, bensincisterner eller cisterner för förvaring av explosiva kemikalier. Det tillståndet söker du hos räddningstjänsten.

Mer information om vilka krav som gäller får du från räddningstjänsten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eventuellt bygglov

Installation av cistern kan också kräva bygglov. Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun för mer information.

Installationskontroll

När du installerar cisternen behöver du anlita ett ackrediterat (godkänt) företag som gör en installationskontroll. Hitta ackrediterade företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För farmartankar som levereras färdiga, det vill säga där all kringutrustning redan är färdigmonterad, är installationskontrollen redan utförd på verkstaden.

Cisterner inom vattenskyddsområdens primära eller sekundära skyddszoner ska ha ett sekundärt skydd. Det gäller både cisterner i och ovan mark, samt lösa behållare. Även rörledningarna och slangledningarna ska ha ett sekundärt skydd eller vara dubbelmantlade. Om vattenskyddsområdet inte är indelat i zoner, gäller kravet på sekundärt skydd i hela vattenskyddsområdet.

Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och det ska vara utformat så att det går att kontrollera det. En invallning ska rymma hela cisternens/behållarens volym, samt 10 procent av övriga cisterners/behållares volymer.

Det sekundära skyddet ska genomgå en installationskontroll, återkommande kontroller och revisionskontroller. Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat (godkänt) företag.

Cisterner i pannrum i privata bostadshus behöver inte ha ett sekundärt skydd.

Återkommande kontroller

Alla cisterner och rörledningar utsätts med åren för slitage och skador, till exempel kan ståltankar rosta och plasttankar skadas av marksättningar. Därför ska du kontrollera din cistern vart sjätte eller tolfte år beroende på vilken typ av cistern du har.

Du hittar information om vilket intervall som gäller för just din cistern på det senaste besiktnings- eller installationsprotokollet.

Vid den återkommande kontrollen rengörs tanken och man tar bort vatten och slam som samlats i botten. Rostskador kontrolleras och repareras vid behov. Tanken och rörledningarna täthetsprovas och utrustning som till exempel överfyllnadsskydd kontrolleras.

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras av cisternen vid ändrad användning, efter skada, vid flyttning eller om rörledningar eller slangledningar har flyttats eller på annat sätt ändrats. Kontrollen ska ske av ett ackrediterat företag.

Spara kontrollrapporterna

När kontrollerna är gjorda får du en kontrollrapport som är viktig att spara. Rapporten är ditt bevis på att kontrollen är gjord och du ska kunna visa upp den vid en tillsyn.

Använd ett ackrediterat företag för kontrollerna

Kontrollerna ska göras av ett ackrediterat företag. Hitta ackrediterade företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När oljecisternen tas ur bruk ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Du måste tömma och rengöra cisternen. Påfyllningsanordningen får inte längre gå att använda, exempelvis genom att ta bort eller plombera ledningarna och ta bort överfyllnadsskyddet. Det är lämpligt att anlita ett saneringsföretag för att göra det arbetet.

Avfallet från saneringen ska tas omhand som farligt avfall.

Efter att cisternen tömts och gjorts ren bör du helst gräva upp och ta bort cisterner ur marken. Om den inte tas bort ska den fyllas med sand för att undvika framtida sättningar.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Det är alltid du som har cisternen som ansvarar för att se till att du har tillräckliga skyddsåtgärder och att kontrollerna görs regelbundet, för att minska risken för olyckor eller läckage.

Läckage och spill från oljecisterner kan orsaka omfattande miljöskador och saneringen blir ofta mycket kostsam. Om du inte har gjort tillräckligt för att förhindra läckage eller spill riskerar du att försäkringen inte täcker om det händer en olycka. Det samma gäller om cisternen inte är besiktigad.

Nedan listar vi några exempel på skyddsåtgärder som syftar till att förhindra olyckor och läckage till miljön. Exemplen är vägledande och inte generella krav. Det kan även finnas andra skyddsåtgärder som kan uppnå samma resultat.

Exempel på skyddsåtgärder:

 • Cisternen står på en stabil yta.
 • Det finns ett påkörningsskydd.
 • Ett överfyllnadsskydd finns på cisterner som är större än 1 kubikmeter, som fylls genom pumpning eller på motsvarande sätt.
 • Det är möjligt att enkelt pejla nivån i cisternen.
 • En slangbrottsventil används om tankning av fordon förekommer regelbundet.
 • Ett läckagelarm kompletterar eller ersätter andra skyddsåtgärder.
 • Cisternen är invallad. Undantag kan göras för:
  - enstaka cisterner med diesel eller eldningsoljor som är mindre än 3 kubikmeter,
  - tillfälligt uppställda cisterner.
 • Cisterner undviks i närheten av vattentäkter, dag- och spillvattenbrunnar, diken och vattendrag.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida