Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kemikaliehantering

Kemikalier ska hanteras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras. Ett eventuellt spill får inte spridas vidare till marken eller vattnet.

Vid ett spill eller en olycka kan konsekvenserna för miljön och kostnaderna för sanering bli stora. För att undvika att kemikalier kommer ut i omgivande mark eller vatten måste du som är verksamhetsutövare ha den kunskap som behövs och ha lämpliga skyddsåtgärder som minskar riskerna.

Hantera kemikalier rätt

En genomtänkt och välfungerande egenkontroll minskar risken att en olycka sker och den minskar även konsekvenserna av olyckan.

Egenkontrollen bör bland annat innehålla:

 • rutiner för regelbundna riskbedömningar av verksamheten och kontroller av exempelvis kemikaliebehållare
 • rutiner för att hantera spill eller läckage
 • rutiner för hur ni säkerställer att personalen har den kunskap som behövs.

Du som är verksamhetsutövare behöver göra en bedömning av vilka skyddsåtgärder som behövs. Du ska utgå från vilka kemikalier som du förvarar, vilken mängd som förvaras, kemikaliernas farliga egenskaper och hur känslig omgivningen är.

Tänk på att även farligt avfall behöver förvaras på ett säkert sätt.

Här listar vi några exempel på skyddsåtgärder som förhindrar olyckor och läckage till miljön. Exemplen är vägledande och inte generella krav.

 • Kemikalier bör alltid förvaras på en tät och beständig yta. Spill och kladd vid förvaringsplatsen vittnar om att hanteringen inte är tillräckligt bra.
 • Kemikalier som förvaras inomhus bör förvaras i utrymmen utan golvavlopp.
 • Kemikalierna bör förvaras invallade för att minska risken att en kemikalie rinner ut i avloppet eller ner i marken. Invallningen ska vara av ett beständigt och tätt material och rymma hela den största behållarens volym och minst 10 % av de övriga behållarnas volymer. Vid förvaring utomhus ska tak eller regnskydd finnas.
 • Kemikalier som kan reagera med varandra, till exempel syror och baser, bör förvaras åtskilda och i olika invallningar.
 • Absorptionsmaterial bör finnas lätt tillgängligt.
 • Droppskydd eller spilltråg bör finnas där det är troligt att det blir spill eller läckage.
 • Om kemikalierna förvaras utomhus där det förekommer trafik, behöver det finnas påkörningsskydd.

Om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig behöver du ha en lista över alla kemiska produkter som hanteras i din verksamhet, en så kallad kemikalieförteckning. Se Miljöfarlig verksamhet för mer information om vad som kräver anmälan eller tillstånd.

Alla kemiska produkter som är märkta med ett faropiktogram ska finnas med i kemikalieförteckningen. Den ska ha uppgifter om:

 • produktens namn
 • produktens användningsområde
 • använd mängd per år, eller maximalt lagrad mängd per tillfälle
 • information om produktens hälso- eller miljöfarlighet (till exempel "Kan orsaka allergisk hudreaktion")
 • produktens klassificering med avseende på miljö- och hälsofarlighet (till exempel "H317 – Hudsensibilisering").

Uppgifterna om produkten finns i dess säkerhetsdatablad.

Använd gärna någon av dessa mallar till din kemikalieförteckning:

 

Alla kemikalier med farliga egenskaper är märkta med ett faropiktogram och har ett säkerhetsdatablad.

Har du en verksamhet som hanterar sådana kemikalier ska säkerhetsdatabladen vara tillgängliga i en pärm eller digitalt i en databas.

Säkerhetsdatabladet ska vara skrivet på svenska och du får det via din kemikalieleverantör. Det är inte preciserat i lagstiftningen hur gammalt ett säkerhetsdatablad får vara, men generellt rekommenderas att de inte bör vara äldre än tre år.

Kemikalieinspektionens information om säkerhetsdatablad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du använder eller säljer olika kemiska produkter ska du alltid försöka välja de produkter som är minst farliga för människor och miljön. Detta är den så kallade produktvalsprincipen i miljöbalken.

Du kan använda dig av Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO för att få hjälp att välja mindre farliga produkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men du kan även välja produkter som har en miljömärkning så som Svanen eller Bra miljöval.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?