Bygga växthus

Det som avgör om växthus kräver bygglov eller anmälan är storleken och vilken typ av hus som redan finns på tomten.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Ansökan steg för steg

Behöver jag bygglov?

Ja. Du ska söka bygglov för ditt växthus om

 • växthuset du ska bygga är större än både friggebod och attefallshus
 • växthuset ska byggas närmre än 4,5 meter från tomtgränsen och din tomt gränsar mot en plats avsedd för allmänheten, som en park eller allmän väg
 • du ska bygga det utanför ett flerbostadshus, oavsett växthusets storlek

Vissa växthus kräver bara anmälan

Det räcker att göra en anmälan om växthuset du ska bygga motsvarar ett attefallshus eller mindre. Gör en anmälan om växthuset

 • är mellan 15-30 kvadratmeter stort
 • har en nockhöjd mellan 3,5 och 4 meter
 • placeras minst 4,5 meter från grannen. (Växthuset får placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Detta gäller inte allmänna platser som kommunala vägar, parkmark m.m.)

Kom ihåg attefallsregeln

Du får bara ha totalt 30 kvadratmeter attefallsyta på din tomt. Du kan alltså inte både ha ett attefallshus som är 30 kvadratmeter och sedan bygga till ett växthus utan att söka bygglov för växthuset.

Undantag

Ett växthus kan räknas som friggebod och kräver därför varken bygglov eller anmälan om det

 • är mindre än 15 kvadratmeter
 • har en nockhöjd som är 3,5 meter eller lägre
 • placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen (om tomtgrannen är bostadshus och grannen godkänner placeringen är det däremot okej)

Kom ihåg friggebodsregeln

Du får bara ha totalt 15 kvadratmeter friggebodsyta på din tomt. Du kan alltså inte både ha en friggebod som är 15 kvadratmeter och sedan bygga till ett växthus utan att söka bygglov för växthuset.

Om du är osäker på undantagen

Hör av dig till oss om du är osäker på om något av undantagen gäller för ditt bygge.

Kom ihåg att alltid följa Boverkets regler

Vid alla byggnadsarbeten du gör så ska kraven som finns i Boverkets bygg- och konstruktionsregler följas, även om din åtgärd inte kräver bygglov eller anmälan.

Bygga inom detaljplanerat område

Reglerna och kraven för bygglov kan vara olika beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område eller inte. En detaljplan reglerar byggrätten som bestämmer hur området får bebyggas och avgör byggnadernas

 • maxstorlek
 • maxhöjd
 • utseende
 • placering.

Vilka handlingar ska jag skicka med?

Ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar:
 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska alla nya och befintliga byggnader, växthusets avstånd till tomtgränser, växthusets färdiga golvnivå (FG) och växthusets mått framgå. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Situationsplan kan skapas på gi.karlstad.se/tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna. Skraffera/fyll växthusets väggar så de framgår tydligt. Ange rummets funktion och area.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.
 • Sektionsritning i skala 1:100. Sektionsritningen ska visa våningshöjder, färdig golvnivå (FG) och taklutning. Beroende på växthusets konstruktion kan flera sektioner behöva redovisas. Vart sektionssnittet är taget ska framgå på planritningen.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Blankett för kontrollansvarig

Behövs vid växthus som är större än 60 kvadratmeter. Den kontrollansvariga hjälper dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och är med vid arbetsplatsbesök och samråd. Kontrollansvarig skriver sedan det utlåtande som är underlag för stadsbyggnadsförvaltningens slutbesked.

Ritningar

Innan du kan skicka in din ansökan om bygglov måste du ta fram ritningar som ska skickas in tillsammans med ansökan. Ritningarna måste vara fackmannamässigt utförda för att vi ska godkänna dem. Har du inte kunskap själv att göra ritningarna behöver du anlita någon som jobbar med ritningar som kan hjälpa dig.

Ritningarna måste vara scannade digitala kopior eller inskickade på papperskopior med tydliga kontraster. Foto eller ritningar på rutat papper är därför inte godkänt.

Du behöver skicka in följande ritningar

 • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500. På ritningen ska det det nya växthuset och befintliga byggnader vara utsatta. Avstånd till tomtgränser med minst två mått ska redovisas så att växthusets placering och mått kan fastställas. Situationsplanen ska vara ritad på kommunens eller Lantmäteriets kartunderlag. Situationsplan kan skapas på gi.karlstad.se/tomtkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Planritningar i skala 1:100. Planritningen ska redovisa mått i millimeter och byggnadsarean ska vara lätt att beräkna.
 • Fasadritningar i skala 1:100. På fasadritningarna ska det framgå materialval, kulör, befintliga och nya marklinjer samt förhållandet mellan dessa och eventuella murar och plank med dess höjd från marknivån. På fasadritningarna ska väderstreck anges.

Exempelritningar

 • //FORMATERAD LISTA MED DOKUMENT

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot.

Behöver jag anlita en kontrollansvarig?

Ja, men bara om ditt tänkta växthus ska bli större än 60 kvadratmeter. För att du ska vara säker på att du har en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med ditt projekt och med kontrollplanen så bör du anlita en kontrollansvarig i god tid. Kontrollansvarig kan läggas till när du söker bygglovet. Kontrollansvarig kan också läggas till senare i e-tjänsten.

Behöver jag söka strandskyddsdispens?

Om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du samtidigt som du söker bygglov även ansöka om strandskyddsdispens för din byggnation. Är du osäker på om din fastighet ligger inom strandskyddat område eller inte, hör av dig till Kontaktcenter.

Hur ansöker eller anmäler jag?

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst. Där bifogar du samtidigt dina handlingar digitalt.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

10 veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

4 veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

Vänta in startbeskedet

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Taggar för sidan

Bygga nytt, ändra eller riva
Bygglov

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

20 Maj 2024