Kvinnlig snickare bygger hus
Kvinnlig snickare bygger hus

Text

Bygglov och anmälan steg för steg

Så här gör du för att söka bygglov eller göra anmälan när du ska bygga, riva eller göra ändringar på din fastighet.

Bygglovsenheten

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på frågor som gäller anmälan och ansökan om bygglov samt status på ditt ärende. De hjälper också till med att beställa ritningar.

Telefontider bygglovsenheten

Bygglovsenheten nås via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00:
Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-12.00

Besöksadress

Gustaf Lovéns gata 30, Samhällsbyggnadshuset

652 26 Karlstad

Besökstider: Måndagar, onsdagar och fredagar 10.00-11.30

Boka gärna ditt besök i förväg.

Guide

Bygglov och anmälan

Förbered din ansökan

Börja med att förbereda din ansökan.

Vad gäller för ditt projekt?

Ta reda på vad som gäller för just ditt projekt så att du vet vad du får göra och om du ska söka lov eller göra en anmälan.

Ligger din fastighet inom detaljplanerat område? Se kommunens detaljplaner i vår karttjänst.

Ibland kan det hända att det du vill göra inte kan genomföras utan att ändra detaljplanen för området. Är du tveksam över vad som gäller för ditt projekt kan du alltid kontakta bygglovsavdelningen och få hjälp.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

I våra guider kan du läsa hur du ansöker och vilka handlingar som krävs för de vanligaste typerna av bygglov eller anmälan.

Ansök

Du ansöker eller gör anmälan via vår e-tjänst eller med en pappersblankett. Då bifogar du samtidigt dina handlingar, antingen digitalt eller med blankett via brev.

Ansök eller anmäl via e-tjänst

I e-tjänsten guidar vi dig genom processen steg för steg och det är lätt att följa ärendet. Du får ett mejl eller sms så fort något händer och sen får du ditt besked i e-tjänsten.

Logga in med BankID och följ stegen.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vi tar emot din ansökan och granskar den

När du skickat in din ansökan eller anmälan så kommer vi att bekräfta att vi tagit emot den. Du får en handläggare som sköter ditt ärende och kan svara på frågor om du undrar något. Handläggaren kontaktar dig om du behöver komplettera med mer information eller fler handlingar.

Så går det till

Din ansökan eller anmälan går igenom flera steg och processen ser olika ut beroende på vilken typ av bygglov eller anmälan du gör. Ju större och mer komplicerat ditt ärende är, desto fler steg krävs och det kan påverka hur lång tid handläggningen tar.

Kompletteringar

Din ansökan eller anmälan behandlas inte innan den är fullständig, inga handlingar får saknas. När vi fått allt vi behöver från dig börjar handläggningstiden räknas.

Grannar som berörs av ditt projekt får lämna synpunkter

I fall där grannar kan påverkas av ditt projekt så får de möjlighet att tala om det för kommunen. Då kan handläggningstiden förlängas några veckor.

Din ansökan eller anmälan kan behöva skickas på remiss

Om ditt projekt påverkar till exempel en kulturhistorisk byggnad eller påverkar brandskyddet i fastigheten så kan vi behöva be remissinstanser att titta på din ansökan eller anmälan. Det förlänger handläggningstiden.

Högtryck sommartid

Antalet sökta bygglov ökar under vår och sommar. Det kan förlänga handläggningstiden. Om du vill börja bygga under sommaren är det bra om du lämnar in din ansökan redan i början av året.

Ärenden med längre handläggningstid

En del ärenden beslutas inte av Stadsbyggnadsförvaltningens handläggare utan av Stadsbyggnadsnämnden. Dessa ärenden har längre handläggningstid.

Tio veckor för lov

Normal handläggningstid för bygglov är upp till tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan. Det är din handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen som avgör om din ansökan är komplett och hen ber dig komplettera om det behövs.

Fyra veckor för anmälan

Normal handläggningstid för anmälan är upp till fyra veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan.

Enklare bygglovsärenden har kortare handläggningstid

Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att du lämnat in kompletta ansökningshandlingar.

I e-tjänsten kan du se

 • hur det går i ditt ärende
 • beslut
 • dina inskickade handlingar
 • vem som är din handläggare.

Vissa ändringar går att göra när ditt ärende pågår, medan andra kräver att du gör en helt ny ansökan eller anmälan. Kontakta din handläggare för att meddela att du vill göra ändringar eller lämna in nya handlingar. Handläggaren bedömer om ändringarna går att göra i ditt pågående ärende eller om du behöver ansöka eller anmäla på nytt.

Handläggningstiden börjar om när du gör ändringar i en pågående ansökan.

Kommunen tar betalt för att handlägga ditt ärende. Det gäller alla ansökningar, bygglov, anmälan, förhandsbesked med flera. Priset är baserat på en grundavgift som kommunfullmäktige har bestämt.

Du får ett beslut

När vi granskat din ansökan eller anmälan får du ett beslut. Din ansökan eller anmälan kan bli beviljad, avslagen eller avisad

Besluten meddelas allmänheten via brev, kommunens digitala anslagstavla eller som kungörelser i post- och inrikestidningar. Där hittar du beslut genom att söka på fastighetsbeteckning. Du som själv varit ansökande får ditt beslut direkt via mejl eller brev.

Vad behöver jag för att sätta igång?

Innan du börjar behöver du

 • ett bygglov som har vunnit laga kraft genom kungörelse
 • ett startbesked

Bygglovet

I ditt bygglov står det vilka handlingar som du behöver skicka in till oss för att få ett startbesked. Ibland är det inga alls och då får du startbeskedet direkt.

Vid större projekt krävs det ett tekniskt samråd. På samrådet går vi igenom kontrollplanen och hur arbetet är tänkt att läggas upp. Om det behövs fler handlingar nu så vill vi ha dem skickade till oss innan samrådet.

Villkor i lovet

Ibland beviljas bygglov med villkor. Då beviljas lovet men med reservation för att du måste till exempel lägga till eller ändra något i ditt tänkta projekt för att lovet ska gälla. Det går att överklaga villkoren om du inte håller med om beslutet.

Kungörelse - Utomstående får lämna synpunkter

När bygglovet är beviljat kan det publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Det gör vi om ditt projekt är så stort att det kommer att påverka kommunens invånare. Då kan allmänheten överklaga bygglovet under fyra veckor. Vid det här tillfället meddelas också dina grannarna om att lovet beviljats om de haft synpunkter tidigare i processen. Om bygglovet skulle överklagas under de fyra veckorna så kan det upphävas.

Om fyra veckor har passerat utan att någon har överklagat bygglovet så kallas det att beslutet vunnit laga kraft. Då kan ditt bygglov inte längre överklagas.

Startbesked

Innan du börjar med ditt projekt behöver du ha fått ett startbesked från oss. Om ditt projekt är av enklare sort så kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Du måste börja bygga inom två år

Ett bygglov gäller i fem år, men du ska börja bygga inom två år för att ditt bygglov ska fortsätta gälla.

Vilka beslut går att överklaga?

Du kan överklaga beslut som du inte håller med om. Till exempel beslut om

 • förhandsbesked
 • bygglov
 • villkor i bygglov
 • rivningslov
 • marklov
 • beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter).

Hur överklagar jag?

Vill du överklaga ett beslut så ska du göra det skriftligt inom fyra veckor från det att beslutet meddelats i tidningar, på den digitala anslagstavlan eller direkt via mejl.

I de beslut där du fått informationen via brev måste du istället överklaga inom tre veckor, för vi räknar bort en vecka för postgången.

Stadsbyggnadsförvaltningen stämmer av att din överklagan skickats in i tid, därefter prövar länsstyrelsen ärendet.

I din överklagan ska du

 • ange vilket beslut det gäller och ärendets diarienummer
 • förklara varför du tycker beslutet är felaktigt
 • berätta hur du vill att beslutet ska ändras
 • skicka med handlingar som stödjer din åsikt
 • lämna dina kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post och postadress.

Skicka din överklagan

Du kan skicka din överklagan till oss via e-post eller brev.

E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad

Du får din faktura efter att du fått ditt beslut. Du är skyldig att betala oavsett om din ansökan eller anmälan blivit beviljad, avslagen eller avvisad. Om du själv återkallat din ansökan eller anmälan så måste du ändå betala för den tid som din handläggare lagt ner.

Du genomför ditt projekt

Om ditt bygglov beviljats och vunnit laga kraft och du har fått ett startbesked så är det bara att sätta igång! Kom ihåg att du bara får bygga eller ändra enligt bygglovet, inget annat.

Arbetsplatsbesök

Om ditt projekt krävt ett tekniskt samråd gör vi minst ett besök på byggplatsen också. Handläggaren kommer och kontrollerar bygget tillsammans med kontrollansvarig för att se att bygget följer kontrollplanen, lagar och regler och det som står i bygglovsbeslutet.

Slutsamråd

I större projekt hålls även ett slutsamråd. Då besöker handläggaren bygget igen och kontrollerar att bygglovet och plan- och bygglagen följts.

Slutbesked

När ditt projekt är färdigt behöver du få ett slutbesked från oss innan du flyttar in, inviger eller börjar använda det du byggt eller ändrat.

När får jag mitt slutbesked?

Du får ditt slutbesked när du uppfyllt de krav som står i:

 • bygglovsbeslutet
 • startbeskedet
 • kontrollplanen

Sidan uppdaterad: 2024-02-19

20 Maj 2024