Ansök eller säg upp plats

När ditt barn har fyllt ett år är det välkommet att börja i förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Både ansökan och uppsägning görs via Edlevo.

Bra att veta innan du söker

För att få en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ditt barn:

 • vara folkbokfört i Karlstads kommun när placeringen börjar
 • ha fyllt ett år
 • ha vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga med annat barn, är arbetslösa och aktivt arbetssökande, är sjukskrivna eller får sjukersättning.
 • också erbjudas plats om det har behov av särskilt stöd eller har ett eget behov av plats. Det är då utbildningschef förskola som fattar beslut om placering.

Du kan ansöka om plats tidigast 6 månader innan önskad placeringsstart.

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet inom fyra månader från barnets ködatum.

Introduktionen börjar på det önskade placeringsdatumet.

Om du önskat placeringsdatum under semesterperioden i juli kan det hända att barnets introduktion görs med annan personal än ordinarie och på annan förskola än den ni fått placering på.

Förtur

Ditt barn kan få förtur om det är i behov av särskilt stöd eller har ett eget behov av förskola eller annan pedagogisk verksamhet, till exempel på grund av familjeförhållanden.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola eller annan pedagogisk verksamhet men vi försöker prioritera så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Hitta och välj förskola

I Karlstad finns över 70 kommunala och fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet att välja mellan. På förskolornas egna sidor kan du läsa mer om dem.

Ansökan

Du ansöker om plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet genom att logga in i Edlevos e-tjänst. Det går i dagsläget inte att göra ansökan i Edlevo app eller webb.

Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering ska du inte ansöka om förskola eller annan pedagogisk verksamhet i våra e-tjänster utan på pappersblankett.

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Plats i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet

När du skickat in ansökan får du upp en bekräftelse på skärmen. Du kommer inte att få någon ytterligare bekräftelse via e-post

Växelvis boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på platsen och kostnaden för den.

Delad plats gäller om:

 • ni har gemensam vårdnad om barnet.
 • barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver omsorg under dessa dagar

Om barnet redan har en plats, och får växelvis boende, ska du som är platsinnehavare anmäla delad plats. Du anmäler delad plats i e-tjänsten Anmäla förändringar gällande barn i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass erbjuds plats i allmän förskola. Allmän förskola är gratis i 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

 • Går ditt barn redan i förskola eller annan pedagogisk verksamhet minst 525 timmar per år ingår allmän förskola i den tiden och du kommer att få en lägre avgift under september till och med maj. Du behöver inte ansöka om allmän förskola.
 • Går ditt barn inte i förskola ansöker du om plats i allmän förskola via e-tjänsten Ansök om allmän förskola.

Nyanlända- barn som saknar personnummer

Vill du söka förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn men någon av er saknar svenskt personnummer ansöker du via e-tjänsten Ansök om plats i förskola för nyanlända.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds när vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till någon annan lösning för barnets omsorg.

Omsorg på obekväm tid omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader utan placeringar görs i mån av plats. Under dagtid går barnet kvar på sin ordinarie förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Du ansöker om plats i Edlevos e-tjänst.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun och inte kommer att folkbokföra sig i Karlstad har barnet rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet om det finns särskilda skäl utifrån barnets personliga förhållanden. Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

Du ansöker om plats på pappersblankett.

Vill du söka plats på en fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet måste du själv ta kontakt med den fristående verksamheten som du vill söka till eftersom varje enhet har sin egen kö.

Karlstads kommun tillämpar kö.

Köbekräftelse

När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse via e-post på att du har en plats i kön. Om du inte har en e-postadress registrerad får du ett brev med post.

Om hushållet har skuld till förskola eller fritidshem i kommunen får ditt barn en plats i kön till förskola men du får inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. Fritidshemsplacering avslås.

Med hushåll avses ensamstående, sammanboende eller makar som är bosatta på samma adress.

Ködatum

Ansökan kan göras tidigast sex månader innan önskad placeringsstart.

Ködatum räknas fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om du ansöker mindre än fyra månader innan önskad placeringsstart räknas ansökningsdatumet som ködatum.

Tänk på att räkna med en introduktion på två veckor från och med placeringsdatumet.

Erbjudande om plats

Ködatumet avgör vilka barn som fördelas plats. Vid vissa tidpunkter och på en del områden kan det vara svårt att tillgodose förstahandsvalen. Du kan då få erbjudande om plats på ett annat område än det du har sökt.

När vi fördelar lediga platser tar vi hänsyn till ködatum, barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen.

När ditt barn har fått en plats

När ditt barn har fått en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet är du ansvarig för att betala för platsen.

Du behöver också lämna in:

 • barnschema
 • kontaktuppgifter
 • inkomstredovisning
 • vistelsetid

Schema, kontaktuppgifter och inkomst lämnas i Edlevo. Vistelsetid lämnas via en separat e-tjänst för vistelsetid. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att du håller dessa uppgifter uppdaterade för att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska få rätt avgift.

Byte av plats

Önskar du byta till en annan kommunal förskola eller pedagogisk verksamhet gör du en ny ansökan i e-tjänsten.

Överflyttning mellan förskolor och annan pedagogisk verksamhet sker vid höstterminens början. Endast i undantagsfall görs överflyttningar vid andra tider på året. Det gäller även för barn som har plats i en fristående verksamhet och ansöker om kommunal plats.

Säg upp plats

När ingen av barnets vårdnadshavare längre har behov av platsen säger ni upp den (avslutar placeringen) i Edlevo app eller webb. Barnets plats avslutas när samtliga vårdnadshavare har accepterat uppsägningen.

Uppsägningstiden är en månad från att den andre vårdnadshavaren har godkänt uppsägningen eller ändringen. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Du säger upp din del av platsen i e-tjänsten Anmäla förändringar gällande barn i kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet.

OBS! Säger du upp platsen i Edlevo app eller webb avslutas hela barnets placering, alltså även den andre vårdnadshavarens del.

Flytt till annan kommun

Ska du flytta från Karlstads kommun får barnet ha kvar platsen i en månad från det datum du flyttar. Önskar du att behålla platsen längre ska du ansöka om det i god tid innan du flyttar. Det är rektor som beslutar.

Byte mellan förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Om du byter mellan kommunala verksamheter behöver du inte säga upp platsen.

Om du byter till fristående verksamhet ska du säga upp platsen senast två månader innan barnet ska sluta.

Vid skolstart – övergång till fritidshem

Ska ditt barn gå i fritidshem måste du ansöka om plats via Edlevos e-tjänst. Du behöver ha ansökt i god tid och fått, och besvarat, ett erbjudande för att placeringen ska kunna användas.

Från kommunal förskola

Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i kommunal skola kan barnet använda fritidshemsplatsen från och med första måndagen i augusti. Däremot blir inskrivningsdatum på fritidshemmet 1 augusti. Om ni har behov av omsorg mellan 1 augusti och första måndagen i augusti fortsätter ni använda förskoleplatsen dessa dagar.

Om du inte har ansökt om fritidshemsplats gäller 31 juli som sista placeringsdag i förskolan.

Från fristående förskola

Om ditt barn går i fristående förskola och ska börja i kommunal skola kan du ansöka om fritidshemsplacering, och även börja använda platsen 1 augusti.

Under sommaren - sommaruppehåll (sommarschema)

Säger du upp platsen under sommaren (juni, juli, augusti) kan ditt barn inte få en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet förrän tidigast 1: a september samma år.

Om du ändå påbörjar en ny placering före 1 september så debiteras du avgift retroaktivt.

Ska ditt barn vara ledig minst 8 sammanhängande veckor under perioden juni-augusti kan du anmäla sommaruppehåll i e-tjänsten.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i någon av e-tjänsterna.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-07-08

15 Juli 2024