Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Avgifter och regler förskola

När ditt barn fyllt ett år kan det vara i förskola eller annan pedagogisk verksamhet under tiden som du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller är sjukskriven. Vi garanterar en plats i Karlstads kommun inom fyra månader från ditt ködatum.

Vem har rätt till plats?

Du har rätt till plats om du:

 • arbetar eller studerar
 • är föräldraledig för annat barn
 • är arbetslös och aktivt arbetssökande (inskriven vid Arbetsförmedlingen)
 • är sjukskriven eller får sjukersättning

Ett barn kan också erbjudas plats om det:

 • har behov av särskilt stöd (enligt 8 kap. 7 § skollagen samt 25 kap. 2 § skollagen) eller har ett eget behov av plats på grund av familjens situation (enligt 8 kap. 7 § skollagen).
 • är asylsökande eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vistas stadigvarande i Karlstads kommun (gäller enbart allmän förskola).

Ditt barn ska vara folkbokfört i Karlstads kommun och ha fyllt ett år innan det kan börja i förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Det är barnets hemkommun, alltså kommunen där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda en plats. Om ditt barn bor växelvis hos dig och sin andra vårdnadshavare, och ni bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun. Det samma gäller om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Förtur

Ditt barn kan få förtur om det är i behov av särskilt stöd eller har ett eget behov av förskola eller annan pedagogisk verksamhet, till exempel på grund av familjeförhållanden.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola eller annan pedagogisk verksamhet men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass erbjuds plats i allmän förskola. Allmän förskola är gratis i 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Går ditt barn redan i förskola eller annan pedagogisk verksamhet minst 525 timmar per år ingår allmän förskola i den tiden och du kommer att få en lägre avgift under september till maj. Övrig tid betalar du ordinarie avgift.

Har ni inte plats får ni hem information på våren när barnet fyller tre år.

Eftersom avgiftsreducering enbart gäller under skolans terminer kommer du att få en högre avgift under sommaren. Det gäller även om ditt barn är ledigt.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds vårdnadshavare som arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till någon annan lösning för barnets omsorg.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet om det finns särskilda skäl utifrån barnets personliga förhållanden. Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

När får mitt barn vara i förskola eller annan pedagogisk verksamhet?

Hur många timmar barnet får vara i förskolan beror på vilken typ av sysselsättning du har. Detta kallas för barnets vistelsetid.

Arbete

Barnet får vara på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet under tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete. Har du behov av mindre än 15 timmar i veckan har du rätt att utöka tiden till 15 timmar per vecka i snitt.

Om du arbetar oregelbundna tider med ledighet en hel vecka i följd har ditt barn rätt att vara på förskolan 15 timmar under den lediga veckan.

Studier

Barnet får vara på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet under tiden du studerar samt restid. Hur många timmar barnet får vara i förskolan beror på hur mycket du studerar. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete.

Du ska lämna ett inskrivningsintyg från din skola.

Om du är helt föräldraledig i samband med barns födelse eller har graviditetspenning har äldre syskon rätt till 15 timmar förskola eller annan pedagogisk verksamhet i veckan. Rektor beslutar hur timmarna fördelas.

Om du är föräldraledig för barnet som går på förskola eller annan pedagogisk verksamhet har det barnet inte rätt till förskola.

Om du arbetar eller studerar under din föräldraledighet har ditt barn rätt att vara på förskola eller annan pedagogisk verksamhet 15 timmar i veckan.

Om du är heltidsarbetslös, aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till 15 timmar per vecka. Rektor beslutar om vilka tider och dagar barnet för vara på förskolan.

Om du arbetar deltid och är aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till 7,5 timmar i veckan utöver din arbetstid för att du ska kunna söka arbete.

Om du deltar i en arbetsmarknadsåtgärd genom arbetsförmedlingen får barnet vara i förskola eller annan pedagogisk verksamhet den tid du behöver.

Är du sjukskriven, har sjukersättning eller tillfällig föräldrapenning för vård av annat sjukt barn får barnet vara på förskolan samma antal timmar som innan du blev sjuk. Du och rektor planerar tillsammans närvarotid och schema. Behöver ditt barn mer tid i förskolan på grund av din sjukskrivning kan du ansöka om utökad tid. Ta då kontakt med ditt barns rektor.

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Vid växelvis boende ska barnets närvaro eller ledighet följa den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos.

Om du är ledig eller har semester under perioden september till maj kan ditt barn vara i förskola eller annan pedagogisk verksamhet under enstaka dagar.

Öppettider

Våra förskolor och annan pedagogisk verksamhet är vanligtvis öppna vardagar mellan 06:30 och 18:30.

Vid behov erbjuds utökade öppettider klockan 06:15- 18:45 helgfri måndag till fredag vid minst en förskoleavdelning i Nyed, Skattkärr, Väse och Vålberg.

Midsommarafton, julafton och nyårsafton har förskolor och pedagogisk verksamhet stängt.

På Solängens förskola på Våxnäs finns möjlighet till omsorg på obekväm tid på kvällar, nätter och helger. Förskolan tar emot barn från hela kommunen.

Sammanslagning under sommar och lov

Under sommarlov och längre ledigheter är det ofta mindre barn på plats och då slår vissa förskolor samman sina verksamheter. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Kompetensutvecklingsdagar med reducerat öppethållande

Fyra dagar per år har personalen tid för gemensam kompetensutveckling. Under de dagarna har verksamheterna reducerat öppethållande.

Du har fortfarande rätt till omsorg för ditt barn men förskolan kan slås ihop med andra förskolor i området. Om du behöver omsorg någon av dessa dagar anmäler du det i god tid till rektor.

Ansvar för lämning och hämtning

I förskola och pedagogisk omsorg har vårdnadshavarna ansvar för barnets lämning och hämtning från förskola och pedagogisk omsorg. Om någon annan än vårdnadshavarna ska lämna eller hämta barnet ska detta meddelas enligt fastställd rutin. Barn under 12 år tillåts inte hämta och lämna barn i förskola och pedagogisk omsorg.

Kontakta barnets omsorg för att veta hur ni ska göra om någon annan ska lämna eller hämta barnet.

Avgifter

Avgiften bestäms av hushållets inkomst och hur många timmar ditt barn tillbringar i verksamheten, så kallad vistelsetid.

Avgiftens storlek beror på:

 • barnets närvarotid i genomsnitt per vecka
 • antal barn som är folkbokförda i samma hushåll och har plats i kommunal eller fristående förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem i Karlstads kommun
 • hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är förälder till barnet ska hans eller hennes inkomst räknas med. Barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med. Även inkomster från andra länder, oavsett vilket land de beskattas i, räknas in.

Du betalar avgift varje månad.

Avgiften bestäms av:

 • Barnets närvarotid per vecka.
 • Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock högst 56 250 kronor år 2024. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12.
 • Antalet barn som är placerade i kommunal och enskild verksamhet och som är bosatta på samma adress.
 • Om du har flera barn i förskola eller fritidshem så är det alltid det yngsta barnet som är barn 1.
 • Vid delad plats betalar vårdnadshavarna halva avgiften var och får varsin faktura.
Grundtaxa

Timmar
per vecka

Barn 1
(yngsta)

Barn 2

Barn 3

0-15

2 %

1 %

1 %

16 -

3 %

2 %

1 %

Allmän förskola

Taxan för allmän förskola gäller under perioden september-maj. Från höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola.

Under juni, juli och augusti gäller grundtaxan (se ovan).

Eftersom avgiftsreducering enbart gäller under skolans terminer kommer du att få en högre avgift under sommaren. Det gäller även om ditt barn är ledigt.

Barn som erbjuds förskola med anledning av särskilt stöd (8 kap. 7 § skollagen) följer samma taxa som Allmän förskola för den delen av verksamheten som överstiger 15 timmar per vecka (8 kap. 16 § skollagen).

Allmän förskola
Barn i behov av särskilt stöd (8 kap. 7 § skollagen)

Timmar
per vecka

Barn 1
(yngsta)

Barn 2

Barn 3

0-15

0 %

0 %

0 %

16-

2 %

1,33 %

0,67 %

Maxtaxa

Karlstads kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får vara. Det är Regeringen som beslutar om maxtaxan och beloppet höjs från år till år. Maxtaxan gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer för år 2024. Är hushållet inkomst lägre betalar du en lägre avgift.

Räkneexempel för tre barn utifrån maxtaxa

 • Barn 1 (yngsta barnet) går på förskola 16 timmar eller mer, det kostar 1 688 kronor per månad.
 • Barn 2 går på förskola 16 timmar eller mer, det kostar 1 125 kronor per månad.
 • Barn 3 går i förskolan 16 timmar eller mer, det kostar 563 kronor per månad.

Kostnaden för de tre barnen blir då högst 3 375 kronor per månad.

Max belopp per barn

Procent

Max belopp per barn och månad

3 %

1688 kronor per månad

2 %

1125 kronor per månad

1 %

563 kronor per månad

1,33 %

748 kronor per månad

0,67 %

377 kronor per månad

Syskonrabatt

Har du flera barn i förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem betalar du bara avgift för de tre yngsta, och full avgift endast för det allra yngsta. De andra barnen får syskonrabatt.

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i förskola eller pedagogisk verksamhet behöver du registrera din inkomst. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Förändras hushållets inkomster behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Du lämnar inkomstredovisning via Edlevos e-tjänst senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Sidan lämna och ändra inkomst är inte mobilanpassad, utan fungerar endast på dator i en webbläsare idag.

Som inkomst räknas till exempel:

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta–eget–bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd

Som inkomst räknas inte till exempel:

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Växelvis boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på kostnaden för platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxan.

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Sommaruppehåll (sommarschema)

Ska ditt barn vara ledig minst åtta sammanhängande veckor under perioden juni till augusti kan du anmäla sommaruppehåll. Du betalar då avgift enligt lägsta timintervallet under den perioden.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år det börjar i förskoleklass erbjuds plats i allmän förskola. Allmän förskola är gratis i 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminer. Din avgift reduceras då med motsvarande tid under perioden september till maj.

Går ditt barn redan 15 timmar i veckan betalar du ingen avgift alls under september till maj. Under juni, juli och augusti betalar du avgift motsvarande 15 timmar i veckan.

Om barnet går mer än 15 timmar i veckan betalar du en reducerad avgift under september till maj. Under jun, juli och augusti betalar du full avgift.

Eftersom avgiftsreducering enbart gäller under skolans terminer kommer du att få en högre avgift under sommaren. Det gäller även om ditt barn är ledigt.

Barns sjukdom

Har ditt barn varit sjukt i mer än 21 sammanhängande dagar kan du ansöka om avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22.

När sjukfrånvaron är slut behöver du skicka in ett läkarintyg för hela frånvaron. Från dag 1.

Läkarintyget skickar du till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Barn i behov av särskilt stöd

Har ditt barn plats i förskolan för att det har behov av särskilt stöd enligt skollagen (enligt 8 kap. 7 § skollagen samt 25 kap. 2 § skollagen) har du rätt till avgiftsfri förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Om barnet behöver mer tid betalar du en reducerad avgift under hela året.

Stängd verksamhet

Om förskolan eller pedagogiska omsorgen måste stängas och vi inte kan erbjuda någon annan verksamhet kan du ansöka om reducerad avgift. Avbrottet måste ha pågått minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje dag som verksamheten varit stängd.

Ta kontakt med rektor.

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Om du drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har du inte rätt till skadestånd från kommunen.

Du betalar avgift 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april kommer i början av april och ska vara betald 30:e april.

Blir avgiften mindre än 50 kronor skickas ingen faktura den månaden. Du får i stället en samlingsfaktura i april, augusti och december.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats, till exempel om det varit ledigt under sommaren.

Om du gör en inkomständring och korrigerar inkomsten bakåt i tiden kommer ändringen med först på nästa månads faktura.

Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden som är en månad.

Om du inte vill ha pappersfaktura kan du betala avgiften via autogiro.

Läs mer och anmäl autogiro

Betalas inte avgiften kan barnet stängas av från sin plats. Har hushållet en skuld sedan tidigare kan barnet inte heller få ett erbjudande om plats i förskola eller pedagogisk verksamhet i kommunen.

Barn och ungdomsförvaltningen gör årliga inkomstkontroller hos Skatteverket. Kontrollen görs med drygt två års eftersläpning eftersom Karlstads kommun behöver få tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Avgiften du betalat under kontrollåret jämförs med vad du borde ha betalat utifrån din faktiska inkomst. Om beloppen inte är lika har avgiften varit för hög eller för låg. Vi räknar då om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Har du betalat för mycket eller för lite justeras din avgift automatiskt med en månad tillbaka på kommande faktura.

Resterande summa justeras via avgiftskontrollen:

 • Har du betalat för mycket får du tillbaka 1/12 av beloppet, alltså motsvarande en månad tillbaka.
 • Har du betalat för lite får du en separat faktura på mellanskillnaden. Kan du inte betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd.

Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte. Du får en e-faktura eller pappersfaktura, beloppet dras inte via autogiro.

Du som är vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften blir korrekt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Förändringar av inkomst som gäller kortare tid än en månad behöver inte anmälas men är ändå med som underlag i avgiftskontrollen.

Har du frågor om din faktura?

Kontakta avgiftskontroll@karlstad.se eller Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Sidan uppdaterad: 2024-06-18

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida