Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansök eller säg upp plats

När ditt barn har fyllt ett år är det välkommet att börja i förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Både ansökan och uppsägning görs i en e-tjänst.

Efter påsk byter vi system för ansökan och hantering av förskoleplats

Efter påsklovet går vi över till ett nytt administrativt system som heter Edlevo. Där kan du bland annat ansöka och säga upp plats, lämna schema, kontaktuppgifter och inkomstredovisning samt anmäla frånvaro digitalt.

Edlevo ersätter tjänsten för att ansöka/säga upp plats, Min sida - Barnomsorg och Nuddis.

Bra att veta innan du söker

För att få en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ditt barn:

 • vara folkbokfört i Karlstads kommun när placeringen börjar
 • ha fyllt ett år
 • ha vårdnadshavare som arbetar, studerar, är föräldralediga med annat barn, är arbetslösa och aktivt arbetssökande, är sjukskrivna eller får sjukersättning.
 • också erbjudas plats om det har behov av särskilt stöd eller har ett eget behov av plats. Det är då utbildningschef förskola som fattar beslut om placering.

Du kan ansöka om plats tidigast 6 månader innan önskad placeringsstart.

Ditt barn är garanterad en plats i en kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet inom fyra månader från barnets ködatum.

Introduktionen börjar på det önskade placeringsdatumet.

Förtur

Ditt barn kan få förtur om det är i behov av särskilt stöd eller har ett eget behov av förskola eller annan pedagogisk verksamhet, till exempel på grund av familjeförhållanden.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola eller annan pedagogisk verksamhet men vi försöker prioritera så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Hitta och välj förskola

I Karlstad finns över 70 kommunala och fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet att välja mellan. På förskolornas egna sidor kan du läsa mer om dem.

Ansökan

Du kan ange upp till 4 önskemål som du sedan rangordnar i e-tjänsten. Du kan ändra dina alternativ i efterhand, men om du vill ändra datum för när barnet ska börja måste du lämna in en ny ansökan.

Om Skattemyndigheten har beslutat att ge dig sekretessmarkering ska du inte ansöka om förskola eller annan pedagogisk verksamhet i våra e-tjänster utan på pappersblankett.

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Plats i kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet

Efter påsklovet byter vi system och ansökan om plats kommer att göras i det nya systemet Edlevo.

Växelvis boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på platsen och kostnaden för den.

Delad plats gäller om:

 • ni har gemensam vårdnad om barnet.
 • barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver omsorg under dessa dagar

Om barnet redan har en plats, och får växelvis boende, ska du som är platsinnehavare anmäla delad plats.

Om barnet inte har en plats sedan tidigare ansöker du i e-tjänsten "Ansökan om plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet" och anger att platsen ska vara delad (växelvist boende).

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass erbjuds plats i allmän förskola. Allmän förskola är gratis i 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

 • Går ditt barn redan i förskola eller annan pedagogisk verksamhet minst 525 timmar per år ingår allmän förskola i den tiden och du kommer att få en lägre avgift under september till och med maj. Du behöver inte ansöka om allmän förskola.
 • Går ditt barn inte i förskola ansöker du om plats i allmän förskola via e-tjänsten.

Nyanlända- barn som saknar personnummer

Vill du söka förskola eller annan pedagogisk verksamhet till ditt barn men någon av er saknar svenskt personnummer ansöker du via e-tjänsten Ansök om plats i förskola för nyanlända.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds när vårdnadshavare arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till någon annan lösning för barnets omsorg.

Omsorg på obekväm tid omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader utan placeringar görs i mån av plats. Under dagtid går barnet kvar på sin ordinarie förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Efter påsklovet byter vi system och ansökan om omsorg på obekväm tid kommer att göras i det nya systemet Edlevo.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun och inte kommer att folkbokföra sig i Karlstad har barnet rätt till plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet om det finns särskilda skäl utifrån barnets personliga förhållanden. Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.
Länk

Om du tänker flytta till Karlstad, men inte vet till vilket område, ansöker du till "Barnomsorg i Karlstad" i e-tjänsten "Ansökan om plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet".

Ditt barn ställs då i kö till hela kommunen. När du vet vilken/ vilka förskolor du vill söka till hör du av dig till Kontaktcenter. Du behåller ditt ködatum. Ditt barn ska vara folkbokfört i Karlstad när placeringen börjar.

Vill du söka plats på en fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet måste du själv ta kontakt med den fristående verksamheten som du vill söka till eftersom varje enhet har sin egen kö.

Karlstads kommun tillämpar kö.

Köbekräftelse

När vi har tagit emot din ansökan får du en bekräftelse via e-post på att du har en plats i kön. Om du inte har en e-postadress registrerad får du post.

Om hushållet har skuld till förskola eller fritidshem i kommunen får ditt barn en plats i kön till förskola men du får inget erbjudande om plats förrän skulden är betald. Fritidshemsplacering avslås.

Med hushåll avses ensamstående, sammanboende eller makar som är bosatta på samma adress.

Ködatum

Ansökan kan göras tidigast sex månader innan önskad placeringsstart.

Ködatum räknas fyra månader innan önskat placeringsdatum. Om du ansöker mindre än fyra månader innan önskad placeringsstart räknas ansökningsdatumet som ködatum.

Vid ändring av önskat placeringsdatum ska du göra en ny ansökan och ködatum räknas fyra månader innan önskat placeringstart.

Tänk på att räkna med en introduktion på två veckor från och med placeringsdatumet.

Erbjudande om plats

Ködatumet avgör vilka barn som fördelas plats. Vid vissa tidpunkter och på en del områden kan det vara svårt att tillgodose förstahandsvalen. Du kan då få erbjudande om plats på ett annat område än det du har sökt.

 1. När en plats är ledig skickar vi ut ett meddelande till dig om att du har ett ärende på min sida- barnomsorg. Där finns ett erbjudande att besvara.
 2. Du loggar in i e-tjänsten och accepterar eller avstår erbjudandet. Båda vårdnadshavarna ska lämna svar i tid annars erbjuds platsen till någon annan och ditt barn tas ur kön.
 3. När du accepterat ett erbjudande får du ett placeringsbeslut.
 • Om du accepterar ditt förstahandsval tas barnet ur kön.
 • Om du accepterar ett annat erbjudande än förstahandsvalet kan du välja att låta ditt barn stå kvar i kön till förstahandsvalet. Barnet behåller då sitt ködatum.
 • Om barnet står i kö till kommunal verksamhet och du accepterar en plats i en fristående verksamhet, tas köplatsen bort i den kommunala kön.

När vi fördelar lediga platser tar vi hänsyn till ködatum, barngruppens sammansättning, vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen.

När ditt barn har fått en plats

När ditt barn har fått en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet är du ansvarig för att betala för platsen.

Du behöver också lämna in:

 • schema
 • kontaktuppgifter
 • inkomstredovisning.

Det är viktigt att du håller dessa uppgifter uppdaterade för att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska få rätt avgift. Du gör ändringar via Min Sida i e-tjänsten.

Min Sida - barnomsorg

På Min Sida i e-tjänsten kan du lämna in och ändra:

 • närvarotid/schema. Om närvarotiden förändras ska du lämna in ett nytt schema senast 48 timmar innan det börjar gälla. 
 • inkomstredovisning
 • kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer

Du kan också:

 • säga upp plats
 • se information om dina ärenden

Efter påsklovet ersätts Min sida - barnomsorg av det nya systemet Edlevo.

Byte av plats

Önskar du byta till en annan kommunal förskola eller pedagogisk verksamhet gör du en ny ansökan i e-tjänsten.

Överflyttning mellan förskolor och annan pedagogisk verksamhet sker vid höstterminens början. Endast i undantagsfall görs överflyttningar vid andra tider på året. Det gäller även för barn som har plats i en fristående verksamhet och ansöker om kommunal plats.

Säg upp plats

Du säger upp din plats via Min Sida i e-tjänsten. Uppsägningstiden är två månader från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Efter påsklovet byter vi system och uppsägning av plats kommer att göras i det nya systemet Edlevo.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Flytt till annan kommun

Ska du flytta från Karlstads kommun får barnet ha kvar platsen i två månader från det datum du flyttar. Önskar du att behålla platsen längre ska du ansöka om det i god tid innan du flyttar. Det är rektor som beslutar.

Byte mellan förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Om du byter mellan kommunala verksamheter behöver du inte säga upp platsen.

Om du byter till fristående verksamhet ska du säga upp platsen senast två månader innan barnet ska sluta.

Vid skolstart – övergång till fritidshem

Ska ditt barn gå i fritidshem måste du ansöka om plats i fritidshem via e-tjänsten.

Kommunal

Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja skolan kan barnet få en plats i fritidshem från och med 7 augusti 2023 men inskrivningsdatum på fritidshemmet är 1 augusti 2023. Om ni har behov av omsorg mellan 1 augusti och 7 augusti så är det förskoleplatsen som används.

Du behöver i god tid ha gjort en ansökan om fritidshemsplats samt fått ett erbjudande som ska ha besvarats för att placeringen ska kunna användas. Detta gör du i e-tjänsten på karlstad.se/e-tjanster. Om du inte har ansökt om fritidshemsplats gäller 31 juli som sista placeringsdag i förskolan.

Fristående

Om ditt barn går i fristående förskola och ska börja i kommunal skola kan du ansöka om fritidshemsplacering med start 1 augusti 2023.

Du behöver i god tid ha gjort en ansökan om fritidshemsplats samt fått ett erbjudande som ska ha besvarats för att placeringen ska kunna påbörjas. Detta gör du i e-tjänsten på karlstad.se/e-tjanster.

Under sommaren - sommaruppehåll (sommarschema)

Säger du upp platsen under sommaren (juni, juli, augusti) kan ditt barn inte få en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet förrän tidigast 1: a september samma år.

Om du ändå påbörjar en ny placering före 1 september så debiteras du avgift retroaktivt.

Ska ditt barn vara ledig minst 8 sammanhängande veckor under perioden juni-augusti kan du anmäla sommaruppehåll i e-tjänsten.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i någon av e-tjänsterna.

Sidan uppdaterad: 2024-02-21

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida