Skolval till läsåret 2024-2025

Varje år genomförs ett skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7. Du önskar då vilken skola du vill att ditt barn ska gå på kommande läsår genom att lämna in och rangordna dina önskemål i e-tjänsten Mitt Skolval.

Skolvalet är stängt

Skolvalet till läsåret 2024-2025 stängde den 13 februari.

Är du inte nöjd med platsen kan du ansöka om skolbyte från 2 april.

Vem ska välja?

Du ska välja grundskola i skolvalet om du har ett barn:

 • som fyller 6 år och ska börja i förskoleklass
 • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 inte finns
 • som går i årskurs 3 på en skola där årskurs 4 finns, men där årskurs 4 tillhör en annan skolenhet (har en annan rektor)
 • som går i årskurs 6 och ska börja årskurs 7 (du ska välja även om du vill att ditt barn ska gå i årskurs 7 på sin nuvarande skola)

Du ska välja till årskurs 4 om ditt barn går på:

 • Färjestadsskolan
 • Hagaborgsskolan
 • Herrhagsskolan
 • Kronoparksskolan
 • Kroppkärrsskolan
 • Skattkärrsskolan
 • Södra Råtorps skola
 • Tuggeliteskolan
 • Västerstrandsskolan

Aktivt val ger företräde

Du som gör ett aktivt skolval har företräde till platserna framför de som inte gör något val. För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det därför viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå.

För att ditt barn ska vara garanterad en plats på sin garantiskola måste du aktivt välja den skolan i skolvalet.

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola.

När vi fördelar platserna tittar vi på om du som vårdnadshavare har gjort ett aktivt val av skola eller inte, och om du valt garantiskolan eller önskat en annan skola.

 • Om en skola har fler sökande än det finns platser har du som gjort ett skolval företräde till platserna framför de som inte har gjort något val.
 • Vill du att ditt barn ska gå på garantiskolan måste du aktivt välja den i skolvalet för att vara garanterad en plats.
 • Gör du inget skolval får ditt barn plats på en kommunal skola nära hemmet. Det kan vara garantiskolan, eller en annan skola där det finns lediga platser. Gör du inget val är det inte säkert att ditt barn får gå kvar på sin nuvarande skola även om nästa årskurs finns där.
 • Önskar du en annan skola än garantiskolan är barnet inte garanterad plats där. Finns det inte lediga platser på ditt förstahandsval får barnet i stället plats på någon av de andra önskade skolorna, eller på en annan skola nära hemmet. För att vara säker på att få plats på garantiskolan måste du ha med den som ett av dina önskemål.
 • Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola och aktivt har valt den skolan.
 • Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.


Läs mer om hur platserna fördelas

Båda vårdnadshavarna måste godkänna valet

Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna valet för att det ska vara giltigt. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Karlstads kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.

Om du vet att barnets andra vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att godkänna valet ska du höra av dig till Kontaktcenter innan skolvalet stänger.

Söka till en fristående skola

I år deltar alla fristående skolor i skolvalet. Vill du söka till en fristående skola ställer du dig först i deras kö, och sedan önskar du skolan i e-tjänsten Mitt Skolval. Det är viktigt att du gör båda dessa steg.

Kontakta aktuell friskola för att se vilka regler de har för placering.

Vilka skolor finns i Karlstad?

I Karlstads kommun finns 26 kommunala och 5 fristående skolor.

Garantiskolor

Kommunala garantiskolor som hör till det område där ditt barn är folkbokfört

Ändringar i garantiskoleområden 2024

För att alla barn ska garanteras plats på en kommunal skola nära hemmet har gränserna för garantiskoleområden justerats inför 2024.

Garantiskolor som fått ändrat upptagningsområde:

 • Årskurs F-6: Orrholmsskolan/Herrhagsskolan/Kvarnbergsskolan
 • Årskurs F-6: Stockfallets skola/Kroppkärrsskolan
 • Årskurs 7-9: Mariebergsskolan/Norrstrandsskolan

Profiler och inriktningar

Vissa kommunala skolor har olika profiler och inriktningar. Dessa söks i e-tjänsten i samband med skolvalet.

Läs mer om vad som gäller för antagning och färdighetsprov:

Behov av fritidshem?

Har ditt barn behov av fritidshem måste du ansöka om plats i e-tjänsten "Ansök om plats i fritidshem". Det räcker inte att enbart bocka i rutan för fritidshem i MittSkolval. Ansök gärna i god tid innan ni behöver platsen för att underlätta för skolans planering. Platsen följer barnet så du kan ansöka innan du vet vilken skola ditt barn får plats på i skolvalet.

Går ditt barn i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass eller grundskola kan det få plats i fritidshem från och med första måndagen i augusti samma år. Barn från fristående förskolor kan få plats från 1 augusti.

Om ditt barn går i årskurs 3, har en fritidshemsplats och ska byta skola inför årskurs 4 följer platsen automatiskt med till den nya skolan.

Börja i förskoleklass ett år senare (uppskjuten skolplikt)

Om det finns särskilda skäl kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år. Det innebär att ditt barn går kvar i förskolan ett år till. Därefter kan du önska förskoleklass eller årskurs 1 i grundskolan eller anpassade grundskolan.

Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom.

Du ansöker om uppskjuten skolplikt i e-tjänsten. I ansökan ska du ange de särskilda skälen och styrka dem med exempelvis intyg eller annan dokumentation.

Har du frågor kring skolvalet?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter.

Översättningar

Här hittar du översättningar till andra språk.

Frågor och svar om skolvalet

Skolvalet till läsåret 2024/2025 genomförs i den digitala tjänsten Mitt Skolval där du loggar in med e-legitimation. Skolvalet är öppet 24 januari -13 februari 2024. Du som ska välja skola får hem ett informationsbrev om hur valet går till i god tid innan.

Har barnet flera vårdnadshavare loggar en vårdnadshavare in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. För att ansökan ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna godkänna.

Om du inte gör något val av skola får ditt barn plats på en skola nära hemmet. Det kan vara ditt barns garantiskola eller någon annan skola.

Gör du inget val är det inte säkert att ditt barn får gå kvar på sin nuvarande skola även om nästa årskurs finns där. Det beror på att de som aktivt väljer skolan har företräde till platserna framför de som inte gör något val.

Läs mer om vad som menas med en skola nära hemmet

Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna för att ansökan ska vara giltig. Den ena loggar in och önskar skolor och sedan loggar den andra in och godkänner valen. Om vårdnadshavarna inte är överens kommer Karlstads kommun att besluta om vilken skola barnet får plats på.

Om du vet att barnets andra vårdnadshavare av någon anledning inte har möjlighet att godkänna ska du höra av dig till Kontaktcenter innan valet stänger.

Du kan önska vilken, eller vilka kommunala eller fristående skolor du vill och rangordna dem i e-tjänsten.

Väljer du ditt barns garantiskola är barnet garanterad en plats där. Önskar du en annan kommunal skola och det finns lediga platser där används kommunens urvalsgrunder för att avgöra vilka barn som får platserna.

Vill du välja en av friskolorna måste du först ställa dig i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola.

Ja, du kan önska flera olika skolor och rangordnar dem då i e-tjänsten.

När du loggar in i e-tjänsten kan du se vilken som är ditt barns garantiskola.

Det finns också en karta där du kan du se ditt barns kommunala garantiskola utifrån folkbokföringsadress.

Karta garantiskola lågstadium (F-3) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta garantiskola mellanstadium (4-6) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta garantiskola högstadium (7-9) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringar i garantiskoleområden 2024

För att alla barn ska garanteras plats på en skola nära hemmet har gränserna för garantiskoleområden justerats inför 2024.

Garantiskolor som får ändrat upptagningsområde:

 • Årskurs F-6 Orrholmsskolan – Herrhagsskolan/Kvarnbergsskolan
 • Årskurs F-6 Stockfallets skola – Kroppkärrsskolan
 • Årskurs 7-9 Mariebergsskolan - Norrstrandsskolan

Önskar du en annan skola än garantiskolan är ditt barn inte garanterad en plats på den skolan. Finns det inte lediga platser får ditt barn istället plats på en annan av skolorna ni valt eller på en skola nära hemmet.

Läs med om vad som menas med en skola nära hemmet.

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har den skolan som garantiskola och aktivt har valt den.

För årskurs 4-9 används i andra hand urvalskriteriet obruten skolkedja. Det innebär att de elever som tidigare har valt en annan skola än garantiskolan har rätt att gå kvar på den skolan. Om nästkommande årskurs inte finns får eleven förtur till att följa med sina klasskamrater till den garantiskola som hör till området om det finns platser där.

Politikerna i barn- och ungdomsnämnden beslutar om upptagningsområden och tillhörande garantiskolor. Eftersom Karlstad växer behöver gränserna ibland justeras för att alla barn ska kunna garanteras en plats på en skola nära hemmet.

En skola kan bestå av en eller flera skolenheter. Små skolor består ofta av en skolenhet medan större skolor kan ha flera skolenheter med varsin rektor. Till exempel kan en skola ha en rektor för lågstadiet och en annan rektor för mellanstadiet även om alla årskurserna håller till i samma skolbyggnad.

Enligt skollagen ska en elev placeras på en skolenhet. När en elev ska byta till annan skolenhet behöver vårdnadshavare åter göra ett skolval, till exempel vid stadiebyten även om eleven ska gå kvar på samma skola, eller vid byte till en annan skola.

Syskonförtur används vid skolval och skolbyte för förskoleklass till och med årskurs 3.

Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass till och med årskurs 6 på den önskade skolenheten. En skola kan bestå av flera skolenheter (om skolan har olika rektorer för olika årskurser). Det innebär att yngre syskon som ska börja på samma skola som ett äldre syskon inte omfattas av syskonförturen ifall syskonet tillhör en annan skolenhet.

Med syskon räknas barn som är folkbokförda på samma adress.

Nej, Karlstads kommun har inte kötid som urvalskriterium. I början av året när det är dags att välja skola inför förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 får du mer information om hur valet går till.

För att bli antagen till musikprofilen behöver ditt barn både genomföra och få godkänt på ett färdighetsprov, samt ansöka om plats i skolvalet.

 • Anmälan till färdighetsproven var öppen 22 november -19 december. Färdighetsproven genomförs 8 – 12 januari.
 • Efter genomfört färdighetsprov ansöker du om plats till ”Norrstrandskolans musikklass 4-6” i e-tjänsten Mitt Skolval. Skolvalet är öppet 24 januari - 13 februari.
 • I slutet av mars får du besked om ditt barn fått plats på musikprofilen eller inte. Har barnet inte kommit in får det en plats på en annan skola utifrån hur ni rangordnat dessa i skolvalet.

Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Missat att anmäla till färdighetsprovet?

Om du missade att anmäla ditt barn till färdighetsprovet finns möjlighet att göra provet i efterhand. Du ansöker då först om plats på musikprofilen i skolvalet och efter det får ditt barn en inbjudan till att göra färdighetsprov.

Om du önskar att ditt barn ska gå på hockeyprofilen på Ilandaskolan eller Rudsskolan ska du logga in i e-tjänsten för skolval, MittSkolval, och välja ”Ilandaskolan Hockey” eller ”Rudsskolan Hockey” beroende på vilket alternativ ni önskar.

När skolvalet har stängt ser vi på antalet sökande, och om det är fler sökande än platser kommer elever som valt hockey få en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter att färdighetsprovet är genomfört får du besked om ditt barn kommit in eller inte.

Om ditt barn inte kommer in får det en plats på en kommunal skola nära hemmet utifrån hur du rangordnat dina önskemål och var det finns lediga platser.

Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl. 

Placeringsbesked skickas ut i slutet av mars.

Om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Läs mer om skolskjuts.

Vill du välja en fristående skola (Backa friskola, Thorén Framtid, Nordic International School, Montessorifriskolan Stellatus eller Internationella Engelska skolan) i skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 ansöker du i e-tjänsten Mitt Skolval på samma sätt som till en kommunal skola.

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Om ditt barn har skyddade personuppgifter gör du ansökan på blankett som du får hemskickad via Skatteverket.

Blanketten lämnar du till Kontaktcenter.

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-04-16

22 Juni 2024