Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fritidshem

Är ditt barn mellan 6 och 13 år kan det vara i fritidshem före och efter skolan samt under lov då du arbetar eller studerar. Alla våra fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Du behöver ansöka för att få en plats och även betala avgift för platsen.

Nytt system för ansökan och hantering av fritidshemsplats från 8 april

Den 8 april gick vi över till ett nytt system för förskola, grundskola och fritidshem som heter Edlevo. Där kan du bland annat ansöka och säga upp plats, lämna schema, kontaktuppgifter och inkomstredovisning samt göra frånvaroanmälan.

Edlevo ersätter tjänsten för att ansöka om plats, Min sida - barnomsorg och Nuddis.

Läs mer om Edlevo Länk till annan webbplats.

Vem har rätt till plats?

Ditt barn har rätt till plats i fritidshem om du:

 • arbetar eller studerar
 • är arbetslös och aktivt arbetssökande (inskriven vid Arbetsförmedlingen)
 • är sjukskriven eller får sjukersättning

Ett barn kan också erbjudas plats om det har behov av särskilt stöd (14 kap. 6 § skollagen samt 25 kap. 2 § skollagen) eller har ett eget behov av plats på grund av familjens situation (14 kap. 5 § skollagen).

Vänd dig till Kontaktcenter om du vill ansöka om plats i fritidshem med anledning av barnets eget behov och om barnet inte har rätt till fritidshem på andra grunder.

Ditt barn kan gå i fritidshem från första måndagen i augusti det året barnet börjar i förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år.

Vid arbete

Barnet får vara i fritidshemmet under tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete

Vid studier

Barnet får vara i fritidshemmet under tiden du studerar samt restid. Hur många timmar barnet får vara i fritidshemmet beror på hur mycket du studerar. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete.

Du ska lämna ett inskrivningsintyg från din skola.

Föräldraledig

Barnet får inte vara i fritidshem om du är föräldraledig med annat barn.

Arbetssökande

Om du är heltidsarbetslös, aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till 10 timmar per vecka. Rektor beslutar om vilka tider och dagar barnet för vara i fritidshemmet.

Om du arbetar deltid och är aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen får ditt barn vara i fritidshemmet ett antal timmar per vecka utöver din arbetstid för att du ska kunna söka arbete. Rektor beslutar om vilka tider och dagar.

Om du deltar i en arbetsmarknadsåtgärd genom arbetsförmedlingen får barnet vara i fritidshemmet den tid du behöver.

Sjukskriven eller vård av annat sjukt barn

Är du sjukskriven, har sjukersättning eller tillfällig föräldrapenning för vård av annat sjukt barn får barnet vara i fritidshemmet samma antal timmar som innan du blev sjuk. Du och rektor planerar tillsammans närvarotid och schema. Behöver ditt barn mer tid i fritidshemmet på grund av din sjukskrivning kan du ansöka om utökad tid. Ta då kontakt med rektor.

Semester och lediga dagar

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Vid växelvis boende ska barnets närvaro eller ledighet följa den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos.

Om du har semester kan ditt barn vara på fritids vid enstaka ledighetsdagar under skolans terminer.

Ansökan

Du ansöker om plats i kommunalt fritidshem genom att logga in med e-legitimation Edlevos e-tjänst. I Edlevo kan du följa ditt ärende och kontrollera de uppgifter du lämnat.

Du anger önskad skola och startdatum. Tänk på att du inte kan börja använda platsen förrän du accepterat platserbjudandet.

När du skickat in ansökan får du upp en bekräftelse på skärmen. Du kommer inte att få någon ytterligare bekräftelse via e-post.

Växelvist boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på platsen och kostnaden för den.

Delad plats gäller om:

 • Ni har gemensam vårdnad om barnet.
 • Barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver omsorg under dessa dagar.
 • Har barnet redan en plats, och får växelvis boende, ska du som är platsinnehavare anmäla delad plats.

Om barnet inte har en plats sedan tidigare gör ni ansökan om plats i fritidshem i e-tjänsten och anger då att platsen ska vara delad.

Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan ifall de inte kan vara hemma själva.

Mer om korttidstillsyn

Om du får ett tillfälligt behov av fritidshem, men ditt barn inte har en ordinarie plats, kan barnet få vara i fritidshemmet under högst fyra dagar per termin. Vid växelvis boende gäller fyra dagar per vårdnadshavare och termin.

Du ansöker via blankett som du får av skolan. Avgiften är 30 kronor per timme.

Avgifter

Avgiftens storlek beror på:

 • antal barn som är folkbokförda i samma hushåll och har plats i kommunal eller fristående förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem i Karlstads kommun
 • hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är förälder till barnet ska hans eller hennes inkomst räknas med. Barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med. Även inkomster från andra länder, oavsett vilket land de beskattas i, räknas in.

Du betalar avgift varje månad.


Taxa för fritidshem


Barn 1
(yngsta)

Barn 2

Barn 3

En plats

2 %

1 %

1 %

Högst avgift
per barn

1 688 Kr

563 Kr

563 Kr

Taxa för fritidshem gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan.

Vid delad plats betalar vårdnadshavarna halva avgiften var och få varsin faktura.

Maxtaxa

Karlstads kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får vara. Det är Regeringen som beslutar om maxtaxan och beloppet höjs från år till år. Maxtaxan gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 56 250 kronor per månad eller mer för år 2024. Är hushållet inkomst lägre betalar du en lägre avgift.

Syskonrabatt

Har du flera barn i förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem betalar du bara avgift för de tre yngsta, och full avgift endast för det allra yngsta. De andra barnen får syskonrabatt.

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i fritidshem behöver du registrera din inkomst. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Förändras hushållets inkomster behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Du lämnar inkomstredovisning via Edlevos e-tjänst senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

OBS! Vi har för närvarande problem med e-tjänsten. Felsökning pågår.

Som inkomst räknas till exempel:

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta–eget–bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd

Som inkomst räknas inte till exempel:

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Växelvis boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på kostnaden för platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxan.

OBS! Om barnet har delad plats och en av vårdnadshavarna säger upp platsen i Edlevo avslutas hela barnets placering.

Vill du enbart säga upp din del av platsen behöver du för närvarande ta kontakt med Kontaktcenter. Vi jobbar på att hitta en lösning för att kunna säga upp del av plats även i Edlevo.

Barns sjukdom

Har ditt barn varit sjukt i mer än 21 sammanhängande dagar kan du ansöka om avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22.

När sjukfrånvaron är slut behöver du skicka in ett läkarintyg för hela frånvaron. Från dag 1.

Läkarintyget skickar du till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Stängd verksamhet

Om fritidshemmet måste stängas och vi inte kan erbjuda någon annan verksamhet kan du ansöka om reducerad avgift. Avbrottet måste ha pågått minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje dag som verksamheten varit stängd.

Ta kontakt med rektor

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Om du drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har du inte rätt till skadestånd från kommunen.

Du betalar avgift 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april kommer i början av april och ska vara betald 30:e april.

Blir avgiften mindre än 50 kronor skickas ingen faktura den månaden. Du får i stället en samlingsfaktura i april, augusti och december.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats, till exempel om det varit ledigt under sommaren.

Om du gör en inkomständring och korrigerar inkomsten bakåt i tiden kommer ändringen med först på nästa månads faktura.

Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Betalas inte avgiften kan barnet stängas av från sin plats. Har hushållet en skuld sedan tidigare kan barnet inte heller få ett erbjudande om plats i fritidshem i kommunen.

Barn och ungdomsförvaltningen gör årliga inkomstkontroller hos Skatteverket. Kontrollen görs med drygt två års eftersläpning eftersom Karlstads kommun behöver få tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Avgiften du betalat under kontrollåret jämförs med vad du borde ha betalat utifrån din faktiska inkomst. Om beloppen inte är lika har avgiften varit för hög eller för låg. Vi räknar då om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Har du betalat för mycket eller för lite justeras din avgift automatiskt med en månad tillbaka på kommande faktura.

Resterande summa justeras via avgiftskontrollen:

 • Har du betalat för mycket får du tillbaka 1/12 av beloppet, alltså motsvarande en månad tillbaka.
 • Har du betalat för lite får du en separat faktura på mellanskillnaden. Kan du inte betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd.

Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte. Du får en e-faktura eller pappersfaktura, beloppet dras inte via autogiro.

Du som är vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften blir korrekt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Förändringar av inkomst som gäller kortare tid än en månad behöver inte anmälas men är ändå med som underlag i avgiftskontrollen.

Har du frågor om din faktura?

Kontakta avgiftskontroll@karlstad.se eller Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Öppettider

Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30 till 18.30.

Midsommar, julafton och nyårsafton har fritidshemmen stängt.

På Solängens förskola på Våxnäs finns möjlighet till omsorg på obekväm tid under kvällar, nätter och helger. Solängen tar emot barn mellan 1 till 12 år från hela kommunen.

Läs mer om omsorg på obekväm tid

Reducerat öppethållande - kompetensutvecklingsdagar

Under fyra dagar per år har personalen tid för gemensam kompetensutveckling. Fritidshemmen har då bara öppet för de som anmält behov i förväg.

Fritidshemmet slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i området. Ditt barn kan då träffa annan personal, andra barn och hålla till i andra lokaler.

Läs mer om reducerat öppethållande

Lämna schema och ändra tider

Lämna schema

När du har fått en fritidshemsplats ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara i fritidshemmet i Edlevo app eller webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du ska lägga in hela närvarotiden, alltså den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Även ledighet och frånvaro ska läggas in i schemat.

Har barnet fritids på både morgonen och eftermiddagen ska du lägga in två tider i schemat.

Har du så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg ska du lämna ett obestämt schema där du skriver hur många timmar per vecka du tror att barnet kommer att behöva.

Du kan lämna in schema för 20 veckor framåt. Du behöver lämna in schema senast en vecka innan det ska börja gälla.

Initialerna visar vem som lagt in tiden

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som registrerat tiden.

Schemat har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna vid växelvist boende/delad plats.

Ändra tider

Det är viktig att du lämnar in ett nytt schema eller gör ändringar i det befintliga om ditt barn får ändrade tider. Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla.

Behöver du justera schemat inom de närmaste 3 dagarna gör du det genom att anmäla frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Du kan däremot minska tiden, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med förskolan.

Tillfälliga mindre förändringar kan skickas till avdelningen via meddelande i Edlevo. Det gäller till exempel om någon annan är du själv ska hämta barnet. Avdelningen kan inte svara på meddelandet.

Schemat läggs och ändras i Edlevo app eller webb. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ska du vara föräldraledig ska du säga upp platsen.

Vårdnadshavare som via mejl uppmanats att registrera schema i Nuddis kan bortse från mejlet. Barnschema i förskola och fritids ska registreras i Edlevo.

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Edlevo ersätter det tidigare systemet Min sida - barnomsorg.
 • Inga gamla scheman följer med i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema så fort som möjligt efter övergången till Edlevo 8 april.
 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Har barnet både morgon- och eftermiddagsfritids ska du lägga in två tider i schemat.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.

Problem att se barnschemat i Edlevo?

Kontrollera så att barnet är skrivet på samma adress som minst en vårdnadshavare, till exempel att det inte står lägenhetsnummer på vårdnadshavaren men inte på barnet.

Det kan också bero på att du inte är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
  … och välj sedan Registrera schema.
 2. Välj en vecka för att registrera tid
 3. Fyll i den tid du när barnet kommer till fritidshemmet
 4. … och fyll i den tid barnet hämtas eller lämnar fritidshemmet.
  Har barnet både morgon- och eftermiddagsfritids ska du lägga in två tider (tid 1 och tid 2) i schemat.
 5. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
 6. Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 7. Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag.
 8. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 9. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 10. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor.

Kopiera schema till syskon

Om du vill kopiera schematiderna till ett syskon så gör du det efter att du Bekräftade ändrade schematider.

 1. Markera Kopiera schema till syskon
 2. … och det syskon som du vill kopiera schemat till.
 3. Avsluta med att Skicka in.

Delad plats – vårdnadshavare har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. Det går också bra att en vårdnadshavare registrerar alla barnets tider.

Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag där det redan finns registrerade tider uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Vad betyder initialerna?

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som lagt in tiden.

Schemat har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna. Avgiften styrs av den vistelsetid respektive vårdnadshavare har registrerat.

Översikt barnschema

I översikten kan vårdnadshavaren se planerad tid (schematid) och verklig tid samt eventuell differens. Visas både som månadsöversikt och dag för dag.

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in.

Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

I filmen nedan kan du se hur du lägger in schema för barn i fritidshem:

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Edlevo ersätter det tidigare systemet Min sida - barnomsorg.
 • Inga gamla scheman följer med i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema så fort som möjligt efter övergången till Edlevo 8 april.
 • Du kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden i Edlevo.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.
 • OBS! Endast för förskola: Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift

Läs mer om Barnschema och vistelsetid

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
 2. … och välj Registrera schema
 3. Välj vilken placering schemat ska registreras på
 4. … och den vecka schemat ska börja på.
 5. Fyll i den tid du lämnar barnet på
 6. … och den tid du hämtar barnet på.
 7. Vid registrering nattetid är det viktigt att du lägger in tiden fram tills dagen slutar. Exempelvis om du lämnar ditt barn på lördag klockan 17 och hämtar på söndag klockan 07 ska du fylla i: lördag klockan 17.00-23.59 och söndag 00.00-07.00
 8. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
  Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 9. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 10. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 11. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in.

Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till fritidshemmet som planerat ska du göra en frånvaroanmälan. Det är viktigt att du anmäler frånvaron innan barnet skulle ha kommit till fritidshemmet på morgonen så att personalen inte behöver ringa och höra om det hänt något på vägen.

Du ska också anmäl frånvaro om barnet är borta en stund under dagen, till exempel vid tandläkarbesök.

Du frånvaroanmäler ditt barn i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du inte möjlighet att anmäla via app eller webb kan du skicka ett SMS.

Samma anmälan för skola och fritidshem

När du skickar in frånvaroanmälan via app, webb eller SMS visas den för både lärare i skolan och pedagoger i fritidshemmet. Det är viktigt att du använder funktionen för just frånvaroanmälan och inte ringer eller skickar meddelande till fritidshemmet eftersom skolan då inte får reda på att ditt barn är sjukt eller frånvarande. Barnet får då ogiltig frånvaro för dagens lektioner.

 • Förskolor och fritidshem kommer från 8 april att närvaroregistrera alla barn digitalt i Edlevo.
 • Du ska anmäla frånvaro för ditt barn i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att ringa till avdelningen/använda Nuddis.
 • Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via Edlevo kan du skicka ett SMS.
 • Du ska anmäla frånvaro både om barnet sjukt/frånvararande en hel dag och vid del av dag som till exempel tandläkarbesök under dagen.

Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem

 • När du skickar in frånvaroanmälan via app, webb eller SMS visas den för både lärare i skolan och pedagoger i fritidshemmet. Det är viktigt att du använder funktionen för just frånvaroanmälan och inte ringer eller skickar meddelande till fritidshemmet eftersom skolan då inte får reda på att ditt barn är sjukt eller frånvarande. Barnet får då ogiltig frånvaro för dagens lektioner.

Så här anmäler du frånvaro i Edlevo app

Anmälan frånvaro för en hel dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Heldag
 5. … och markera Idag och/eller Imorgon.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Anmäla frånvaro för en del av dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Tidsbestämd för frånvaro del av dag
 5. … och ange sedan Datum och Tid.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Telefonnummer för SMS: 010-151 70 09

SMS:et måste inledas med Frv följt av barnets personnummer. För nyanlända elever som inte fått sitt fullständiga personnummer anges ett tillfälligt personnummer som mentor kan hjälpa till att ta fram.

Anmäl frånvaro en hel dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX

Anmäl frånvaro för del av dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX 13:00-14:00

Om anmälan skickas in efter klockan 16:00 registreras frånvaron automatiskt för nästa dag. Du kan enbart anmäla innevarande dag eller nästkommande dag via SMS.

Det går inte att ändra en frånvaroanmälan via SMS genom att skicka ett nytt SMS.

Kontaktuppgifter för bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna få en bekräftelse på din frånvaroanmälan via SMS.

Du lämnar och uppdaterar ditt telefonnummer och din e-postadress i Edlevo-appen eller via webben. Har du lämnat kontaktuppgifter tidigare följer dessa med in i Edlevo, men du behöver kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer första gången du loggar in.

Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter hjälpa till att lägga in uppgifterna.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaro registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet.
 • Frånvaroanmälan för imorgon är registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet för nästkommande dag.
 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag – heldagsfrånvaro finns redan registrerad för nuvarande dag.
 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta mentor – lektionsfrånvaro har redan registrerats i systemet.
 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift i systemet – om anmälan gjorts av vårdnadshavare/kontaktperson och telefonnumret inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.
 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare – personen kunde inte hittas i systemet.
 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaroanmälan har registrerats – eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i systemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats – vårdnadshavaren/kontaktpersonen har ingen relation till eleven.
 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i formatet TT:MM-TT:MM – Formatet i tidsangivelsen är felaktig.
 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska anges i formatet FRV PERSONNUMMER för heldagsfrånvaro eller FRV PERSONNUMMER TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag – Meddelandet är felformaterat.
 • Personnummer har ett felaktigt format. Personnummer ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN – Personnumret är felformaterat.

Lämning och hämtning

Du som vårdnadshavare som ansvarar för elevens lämning och hämtning till och från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavare ska lämna eller hämta eleven ska detta meddelas enligt särskild rutin. Prata med elevens verksamhet om hur ni ska göra.

Om eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavaren som eleven för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta eleven.

Säg upp plats

Du säger upp barnets plats (avslutar placering) via Edlevo app eller webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. . Uppsägningstiden är en månad från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Ny plats inom tre månader

Vill du ha en ny plats inom tre månader gäller inte uppsägningen och du får betala avgift retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen gjorts på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

Om du byter till fristående verksamhet måste du säga upp den kommunala platsen för att inte längre få en faktura från Karlstads kommun.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

OBS! Om barnet har delad plats och en av vårdnadshavarna säger upp platsen i Edlevo avslutas hela barnets placering.

Vill du enbart säga upp din del av platsen behöver du för närvarande ta kontakt med Kontaktcenter. Vi jobbar på att hitta en lösning för att kunna säga upp del av plats även i Edlevo.

Flytt till annan kommun

Ska du flytta från Karlstads kommun och barnet ska byta skola får du ha kvar den nuvarande platsen i två månader från det datum du flyttar.

Sidan uppdaterad: 2024-05-16

Hittade du det du sökte på sidan?