Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fritidshem

Är ditt barn mellan 6 och 13 år så kan hen vara i fritidshem före och efter skolan samt under lov då du arbetar eller studerar. Alla våra fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Du behöver ansöka för att få en plats och även betala avgift för platsen.

Vem har rätt till plats?

Ditt barn har rätt till plats i fritidshem om du:

 • arbetar eller studerar
 • är arbetslös och aktivt arbetssökande (inskriven vid Arbetsförmedlingen)
 • är sjukskriven eller får sjukersättning

Ett barn kan också erbjudas plats om det har behov av särskilt stöd (14 kap. 6 § skollagen samt 25 kap. 2 § skollagen) eller har ett eget behov av plats på grund av familjens situation (14 kap. 5 § skollagen).

Vänd dig till Kontaktcenter om du vill ansöka om plats i fritidshem med anledning av barnets eget behov och om barnet inte har rätt till fritidshem på andra grunder.

Ditt barn kan gå i fritidshem från första måndagen i augusti det året barnet börjar i förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år.

Vid arbete

Barnet får vara i fritidshemmet under tiden du arbetar. Du får även räkna med restid samt sovtid före och efter nattarbete

Vid studier

Barnet får vara i fritidshemmet under tiden du studerar samt restid. Hur många timmar barnet får vara i fritidshemmet beror på hur mycket du studerar. Heltidsstudier jämställs med heltidsarbete.

Du ska lämna ett inskrivningsintyg från din skola.

Föräldraledig

Barnet får inte vara i fritidshem om du är föräldraledig med annat barn.

Arbetssökande

Om du är heltidsarbetslös, aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till 10 timmar per vecka. Rektor beslutar om vilka tider och dagar barnet för vara i fritidshemmet.

Om du arbetar deltid och är aktivt arbetssökande och inskriven vid arbetsförmedlingen får ditt barn vara i fritidshemmet ett antal timmar per vecka utöver din arbetstid för att du ska kunna söka arbete. Rektor beslutar om vilka tider och dagar.

Om du deltar i en arbetsmarknadsåtgärd genom arbetsförmedlingen får barnet vara i fritidshemmet den tid du behöver.

Sjukskriven eller vård av annat sjukt barn

Är du sjukskriven, har sjukersättning eller tillfällig föräldrapenning för vård av annat sjukt barn får barnet vara i fritidshemmet samma antal timmar som innan du blev sjuk. Du och rektor planerar tillsammans närvarotid och schema. Behöver ditt barn mer tid i fritidshemmet på grund av din sjukskrivning kan du ansöka om utökad tid. Ta då kontakt med rektor.

Semester och lediga dagar

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Vid växelvis boende ska barnets närvaro eller ledighet följa den vårdnadshavare som barnet för tillfället bor hos.

Om du har semester kan ditt barn vara på fritids vid enstaka ledighetsdagar under skolans terminer.

Ansökan

Du ansöker om plats i kommunalt fritidshem genom att logga in med e-legitimation i e-tjänsten. På Min sida kan du följa ditt ärende och kontrollera de uppgifter du lämnat.

Du anger önskad skola och startdatum. Tänk på att du inte kan börja använda platsen förrän du accepterat platserbjudandet.

Växelvist boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på platsen och kostnaden för den.

Delad plats gäller om:

 • Ni har gemensam vårdnad om barnet.
 • Barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver omsorg under dessa dagar.
 • Har barnet redan en plats, och får växelvis boende, ska du som är platsinnehavare anmäla delad plats.

Om barnet inte har en plats sedan tidigare gör ni ansökan om plats i fritidshem i e-tjänsten och anger då att platsen ska vara delad.

Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan ifall de inte kan vara hemma själva.

Mer om korttidstillsyn

Om du får ett tillfälligt behov av fritidshem, men ditt barn inte har en ordinarie plats, kan barnet få vara i fritidshemmet under högst fyra dagar per termin. Vid växelvis boende gäller fyra dagar per vårdnadshavare och termin.

Du ansöker via blankett som du får av skolan. Avgiften är 30 kronor per timme.

Avgifter

Avgiftens storlek beror på:

 • antal barn som är folkbokförda i samma hushåll och har plats i kommunal eller fristående förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem i Karlstads kommun
 • hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make, maka eller sambo inte är förälder till barnet ska hans eller hennes inkomst räknas med. Barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med. Även inkomster från andra länder, oavsett vilket land de beskattas i, räknas in.

Du betalar avgift varje månad.


Taxa för fritidshem


Barn 1
(yngsta)

Barn 2

Barn 3

En plats

2 %

1 %

1 %

Högst avgift
per barn

1 097 Kr

(1688 för 2024)

548 Kr

(563 för 2024)

548 Kr

(563 för 2024)

Taxa för fritidshem gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan.

Vid delad plats betalar vårdnadshavarna halva avgiften var och få varsin faktura.

Maxtaxa

Karlstads kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får vara. Det är Regeringen som beslutar om maxtaxan och beloppet höjs från år till år. Maxtaxan gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomst före skatt är 54 830 kronor per månad eller mer för år 2023 (för 2024 är maxtaxan 56 250 kronor). Är hushållet inkomst lägre betalar du en lägre avgift.

Syskonrabatt

Har du flera barn i förskola, pedagogisk verksamhet eller fritidshem betalar du bara avgift för de tre yngsta, och full avgift endast för det allra yngsta. De andra barnen får syskonrabatt.

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i fritidshem behöver du registrera din inkomst. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Förändras hushållets inkomster behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Du lämnar inkomstredovisning via e-tjänsten senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Som inkomst räknas till exempel:

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta–eget–bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd

Som inkomst räknas inte till exempel:

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Växelvis boende och delad plats

Har barnet växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på kostnaden för platsen.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxan.

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Barns sjukdom

Har ditt barn varit sjukt i mer än 21 sammanhängande dagar kan du ansöka om avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje sjukdag från och med dag 22.

När sjukfrånvaron är slut behöver du skicka in ett läkarintyg för hela frånvaron. Från dag 1.

Läkarintyget skickar du till:

Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Stängd verksamhet

Om fritidshemmet måste stängas och vi inte kan erbjuda någon annan verksamhet kan du ansöka om reducerad avgift. Avbrottet måste ha pågått minst en hel dag. Reducering sker med kalenderdagavgiften för varje dag som verksamheten varit stängd.

Ta kontakt med rektor

Force majeure

Om verksamheten måste stängas på grund av extraordinära orsaker gäller force majeure. Om du drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av detta har du inte rätt till skadestånd från kommunen.

Du betalar avgift 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april kommer i början av april och ska vara betald 30:e april.

Blir avgiften mindre än 50 kronor skickas ingen faktura den månaden. Du får i stället en samlingsfaktura i april, augusti och december.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats, till exempel om det varit ledigt under sommaren.

Om du gör en inkomständring och korrigerar inkomsten bakåt i tiden kommer ändringen med först på nästa månads faktura.

Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Betalas inte avgiften kan barnet stängas av från sin plats. Har hushållet en skuld sedan tidigare kan barnet inte heller få ett erbjudande om plats i fritidshem i kommunen.

Barn och ungdomsförvaltningen gör årliga inkomstkontroller hos Skatteverket. Kontrollen görs med drygt två års eftersläpning eftersom Karlstads kommun behöver få tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Avgiften du betalat under kontrollåret jämförs med vad du borde ha betalat utifrån din faktiska inkomst. Om beloppen inte är lika har avgiften varit för hög eller för låg. Vi räknar då om avgiften och får fram vilket belopp du skulle ha betalat. Har du betalat för mycket eller för lite justeras din avgift automatiskt med en månad tillbaka på kommande faktura.

Resterande summa justeras via avgiftskontrollen:

 • Har du betalat för mycket får du tillbaka 1/12 av beloppet, alltså motsvarande en månad tillbaka.
 • Har du betalat för lite får du en separat faktura på mellanskillnaden. Kan du inte betala hela fakturan på en gång kan du ansöka om anstånd.

Belopp under 600 kronor faktureras eller återbetalas inte. Du får en e-faktura eller pappersfaktura, beloppet dras inte via autogiro.

Du som är vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften blir korrekt. Avgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Förändringar av inkomst som gäller kortare tid än en månad behöver inte anmälas men är ändå med som underlag i avgiftskontrollen.

Har du frågor om din faktura?

Kontakta avgiftskontroll@karlstad.se eller Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Öppettider

Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30 till 18.30.

Midsommar, julafton och nyårsafton har fritidshemmen stängt.

På Solängens förskola på Våxnäs finns möjlighet till omsorg på obekväm tid under kvällar, nätter och helger. Solängen tar emot barn mellan 1 till 12 år från hela kommunen.

Läs mer om omsorg på obekväm tid

Reducerat öppethållande - kompetensutvecklingsdagar

Under fyra dagar per år har personalen tid för gemensam kompetensutveckling. Fritidshemmen har då bara öppet för de som anmält behov i förväg.

Fritidshemmet slås under dessa dagar ihop med andra fritidshem i området. Ditt barn kan då träffa annan personal, andra barn och hålla till i andra lokaler.

Läs mer om reducerat öppethållande

Lämna schema och ändra tider

Lämna schema

När du har fått en fritidshemsplats ska du lämna ett schema över den tid barnet ska vara på fritids. Du ska lägga in hela närvarotid, alltså den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Schemat ska avse normala arbetsveckor.

Har du så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg ska du lämna ett obestämt schema där du skriver hur många timmar per vecka du tror att barnet kommer att behöva.

Ändra tider

Gäller ändringen längre tid än två veckor ska du lämna ett nytt schema senast en månad innan ändringen börjar gälla.

Tillfälliga ändringar och ledigheter, till exempel semester, ska inte läggas in i schemat i e-tjänsten utan det räcker att du anmäler det till avdelningen.

Ska du vara föräldraledig ska du säga upp platsen.

Anmäl frånvaro

 • Anmäl frånvaro direkt till fritidshemsavdelningen.
 • Använder skolan närvarosystemet Nuddis anmäler du frånvaron där.

Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro på samma sätt som ovan.

Läs mer om Nuddis

Lämning och hämtning

Du som vårdnadshavare som ansvarar för elevens lämning och hämtning till och från verksamheten. Om någon annan än vårdnadshavare ska lämna eller hämta eleven ska detta meddelas enligt särskild rutin. Prata med elevens verksamhet om hur ni ska göra.

Om eleven bor växelvis hos sina vårdnadshavare är det den vårdnadshavaren som eleven för tillfället bor hos som avgör vem som ska lämna och hämta eleven.

Säg upp plats

Du säger upp din plats via Min Sida i e-tjänsten senast den 25:e i månaden före den månad barnet slutar. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Ny plats inom tre månader

Vill du ha en ny plats inom tre månader gäller inte uppsägningen och du får betala avgift retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen gjorts på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

Om du byter till fristående verksamhet måste du säga upp den kommunala platsen för att inte längre få en faktura från Karlstads kommun.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad.

Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Flytt till annan kommun

Ska du flytta från Karlstads kommun och barnet ska byta skola får du ha kvar den nuvarande platsen i två månader från det datum du flyttar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-07

Hittade du det du sökte på sidan?