Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anpassade grundskolan (grundsärskola)

Barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav kan gå i anpassade grundskolan. Flera av Karlstads grundskolor erbjuder undervisning inom anpassade grundskolan.

Den 2 juli 2023 bytte grundsärskolan namn till anpassade grundskolan.

Utbildningen i anpassade grundskolan utgår ifrån ditt barns förutsättningar och ska, så långt det är möjligt, motsvara utbildningen som ges i grundskolan.

Anpassade grundskolan omfattar nio årskurser och har en egen läroplan. Efter utbildningen är eleverna behöriga till anpassad gymnasieskola.

Vem har rätt till anpassade grundskolan?

Om en elev trots extra anpassningar och särskilt stöd inte bedöms kunna uppnå kunskapskraven kan skolan initiera en utredning för eventuellt mottagande i anpassade grundskolan.

För att pröva rätten till mottagande i anpassade grundskolan gör skolan en fördjupad utredning i samråd med dig som vårdnadshavare. Utredningen görs av olika professioner i skolans elevhälsoteam och består av fyra bedömningar; psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social. Samordnare för anpassade grundskolan tar del av utredningarna och gör en samlad bedömning om ditt barn har rätt till mottagande eller inte.

Ett mottagande i anpassade grundskolan sker alltid i samråd med dig som vårdnadshavare.

Om du inte vill att ditt barn ska gå i anpassade grundskolan ska det gå i vanlig grundskola förutsatt att det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Ansökan

Du kan inte själv ansöka om plats i anpassade grundskolan utan mottagande sker i dialog med skolan.

Går ditt barn i förskola och väntar på beslut om mottagande i anpassade grundskolan deltar du i det ordinarie skolvalet till förskoleklass och önskar en grundskola tills du får beslut.

Olika former av anpassade grundskolan

För att ditt barn ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång organiseras undervisningen i anpassade grundskolan på olika sätt.

Det kan innebära att ditt barn:

 • Går i en klass för anpassade grundskolan, alltså en liten grupp med hög personaltäthet.
 • Integreras fullt ut i en grundskoleklass.
 • Integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.

Inom anpassade grundskolan finns två studievägar; ämnen och ämnesområden.

Om ditt barn ska läsa ämnen så ingår:

 • Musik
 • Bild
 • Slöjd
 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Modersmål
 • Idrott och hälsa
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Samhällsorienterade ämnen (geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap)
 • Naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi), teknik och matematik.

Om ditt barn ska läsa ämnesområden så ingår:

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

I anpassade grundskolan sätts endast betyg om du eller ditt barn begär det. Elever som enbart läser ämnesområden får enbart ett intyg när de avslutar årskurs 9.

Betygsskalan har fem steg: A, B, C, D och E.

Om barnet inte uppnår kraven för betyget E sätts inget betyg. Streck används inte i anpassade grundskolan.

Var finns anpassade grundskolan?

Klasser i anpassade grundskolan finns på följande skolor:

Vilken skola ditt barn får plats på bestäms i dialog mellan dig och kommunens samordnare för anpassade grundskolan. Även faktorer som avstånd mellan hemmet och skolan, gruppsammansättning och eventuella tillgänglighetsbehov spelar in.

Fritidshem

Elever i anpassade grundskolan erbjuds fritidshem på samma sätt som elever i grundskolan. Har du behov av fritidshem för ditt barn ansöker du om plats i e-tjänsten för fritidshem.

Läs mer och ansök om plats

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Elever som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan ha rätt till korttidstillsyn före och efter skolan samt på lov ifall de inte kan vara hemma själva när föräldrar arbetar eller studerar. Korttidstillsyn är en fortsättning på grundskolan fritidshemsverksamhet.

Läs mer och ansök om korttidstillsyn

Övergång mellan förskola och grundskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning mot anpassade grundskolan och elever som till exempel har en svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan behöva ett annat upplägg än förskoleklass.

Det finns flera olika alternativ för barn som är sex år och som kommunen bedömer ska gå i anpassade grundskolan:

Om rektor för förskola, i samråd med grundskolans rektor, och du som vårdnadshavare bedömer att det är barnets bästa kan barnet börja i förskoleklass.

Ansökan

Du önskar skola för ditt barn i Skolvalet som genomförs i januari varje år.

Om det finns särskilda skäl kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år. Det innebär att ditt barn går kvar i förskolan ett år till. Därefter kan du önska förskoleklass eller årskurs 1 i grundskolan eller anpassade grundskolan.

Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom.

Ansökan

Du ansöker om uppskjuten skolplikt i e-tjänsten Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du ange de särskilda skälen och styrka dem med exempelvis intyg eller annan dokumentation.

Om du som vårdnadshavare begär det och om barnet har rätt att bli mottagen till anpassad grundskola kan det få börja direkt i anpassad grundskola utan att först ha gått i förskoleklass.

Skolskjuts

Vårdnadshavare till barn i anpassad grundskola kan ansöka om skolskjuts. Grundkravet är att man bor/ är folkbokförd i Karlstads kommun. Alla ansökningar om skolskjuts behandlas individuellt. Du kan komplettera med ett intyg som berättar varför ditt barn har behov av skolskjuts till skolan.

Kontakt

Carina Bygren Jonsson

Speciallärare

Samordnare anpassade grundskolan

Sidan uppdaterad: 2024-04-29

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida