Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Val av skola

Här hittar du information om att välja skola, byta skola och hur du gör om du är nyinflyttad i Karlstad.

Grundskolor i Karlstad

I Karlstad finns 26 kommunala och 5 fristående grundskolor.

Ansökan om plats i kommunal grundskola

Ansökan och byte till en kommunal grundskola görs i en digital tjänst som heter MittSkolval. Du loggar in med e-legititmation och önskar den skola du vill att ditt barn ska gå på. Är ni två vårdnadshavare måste båda godkänna valet eller bytet för att det ska vara giltigt. 

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten? Ring Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Skolval till nästa läsår

I början av varje år genomförs ett skolval till förskoleklass och årskurs 7. Elever på vissa skolor behöver också välja inför årskurs 4.

Du som gör ett aktivt skolval har företräde till platserna framför de som inte gör något val. För att kunna påverka vilken skola ditt barn får plats på är det därför viktigt att du aktivt väljer den skola där du önskar att ditt barn ska gå. 

Du som ska välja får hem mer information i god tid innan valet öppnar.

Skolvalet till läsåret 2023/2024 stängde 14 februari.

Flytta till Karlstad

Ska du flytta till Karlstad och vill ha plats i en kommunal grundskola under pågående termin ansöker du om plats i e-tjänsten. Du kan ansöka tidigast två månader innan önskat datum för skolstart.

Ansökan till höstterminen 2023 öppnar 1 april.

Du behöver ange barnets kommande folkbokföringsadress och styrka det med ett hyres- eller köpekontrakt för att vi ska veta vilken som är barnets garantiskola.

Ditt barn är garanterad en plats på sin garantiskola utifrån den adress ni kommer bli folkbokförda på.

Flytta från Karlstad

Ska du flytta från Karlstad kommun talar du om för det för ditt barns skola. Kom också ihåg att ändra folkbokföringsadress hos Skatteverket och att säga upp eventuell fritidshemsplats.

Är ditt barn folkbokfört i annan kommun och du önskar att barnet ska gå i kommunal skola i Karlstad ansöker du om plats i e-tjänsten.

Karlstads kommunala skolor tar endast emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever. På vissa fristående skolor kan du även behöva ställa dig i deras kö. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Vill du söka till Backa friskola, Thorén Framtid, Montessorifriskolan Stellatus eller Nordic International School gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola.

Ansökning till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

Så fördelas platserna

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola. Vill du att ditt barn ska gå på garantiskolan måste du aktivt välja den för att vara garanterad en plats.

Om en skola har fler sökande än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.

Byta skola

Önskar du byta till en annan kommunal skola för ditt barn ansöker du om byte i e-tjänsten. Du får svar på din ansökan cirka 2-3 veckor innan önskat skolstartsdatum.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten? Ring Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Ansökan om byte inför höstterminen 2023 öppnar 1 april

Om ni flyttar inom kommunen har barnet rätt till plats på sin nya garantiskola. Barnet har också rätt att att behålla sin plats på den nuvarande skolan men rätten till skolskjuts kan i så fall upphöra.

Byte av skola i samband med flytt inom kommunen kan göras när som helst men du kan inte ansöka tidigare än två månader innan önskat datum för skolstart.

Byte från en fristående skola till en kommunal skola kan göras när som helst, men du kan inte ansöka tidigare än två månader innan önskat datum för skolstart.

Fristående skolor har egna regler för antagning av elever och du kan även behöva ställa dig i deras kö för att få plats. Du kan läsa om reglerna på respektive skolas hemsida.

Vill du byta till Backa friskola, Thorén Framtid, Montessorifriskolan Stellatus eller Nordic International School gör du ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval på samma sätt som till en kommunal skola.

Byte till övriga fristående skolor görs direkt till den fristående skolan.

När beviljas ett byte?

Ett byte kan bara beviljas om det finns plats på den önskade skolan. Om det är fler som vill byta till en skola än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att avgöra vilka barn som ska få plats.

Om barnet inte får plats på den önskade skolan behåller det sin plats på sin nuvarande skola.

Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det sedan är dags att byta skola - till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola.

Tidigare eller senare skolstart

Under vissa förutsättningar kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett.

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen kalenderåret det fyller fem år om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är ingen rättighet att börja tidigare utan beslutet måste grundas i vad om är bäst för barnet. Det behöver därför ske ett samråd mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och rektor på den skola där du önskar att barnet ska börja.

Det är rektor på barnets garantiskola som beslutar om barnet har rätt att börja ett år tidigare i förskoleklass. Om beslutet beviljas kan skolplacering prövas utifrån de önskemål som vårdnadshavare lämnat.

Ta kontakt med rektor för mer information.

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år.

Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn.

Kontakta rektor på barnets garantiskola för mer information.

Skolplikten inträder normalt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och barnet ska då börja i förskoleklass. Därefter ska barnet fortsätta i grundskolan eller grundsärskolan. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i grundskola eller anpassad grundskola utan att först ha gått i förskoleklass.

Om du vill att ditt barn ska börja direkt i årskurs 1 i grundskolan önskar du skola till förskoleklass i det ordinarie skolvalet. Det är sedan rektor på den skola barnet placerats på som fattar beslut.

När det gäller anpassad grundskola ska beslutet fattas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Läs mer om mottagande i anpassad grundskola.

Nyanlända elever

I Karlstads kommun finns en mottagningsenhet för elever som är nya i svensk grundskola. På mottagningsenheten arbetar lärare med att förbereda inför elevernas skolstart på någon av kommunens skolor.

En nyanländ elev har varit bosatt utomlands och bor nu i Sverige. Eleven börjar svensk skola senare än höstterminens start i årskurs 1. Efter fyra år i Sverige räknas eleven inte längre som nyanländ.

På mottagningsenheten hålls ett informationssamtal med vårdnadshavare och elev där elevens språk, skolbakgrund, erfarenheter och intressen kartläggs. Därefter kartläggs elevens kunskaper i litteracitet och numeracitet. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk utifrån Skolverkets kartläggningsmaterial. Kartläggningarna ligger sedan till grund för planering av elevens fortsatta skolgång.

Ansökan

Vänd dig till Kontaktcenter för att ansöka om skola för en nyanländ elev.

Har du frågor eller funderingar inför en framtida skolstart i Karlstad är du välkommen att ta kontakt med oss på mottagningsenheten.

Mottagningsenheten

nyanlandagrundskola@karlstad.se

Valet av skola kan påverka skolskjutsen

Väljer du en annan skola än ditt barns garantiskola har du inte rätt till skolskjuts ifall det innebär extra kostnader för kommunen.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?