Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Förskoleklass

Höstterminen när ditt barn fyller sex år inträder skolplikten och ditt barn ska börja i förskoleklass.

Förskoleklassen är obligatorisk och omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan för bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts.

Förskoleklassen ger barnen en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära. Det kostar inget att gå i förskoleklass.

Skolval till förskoleklass

Alla barn som ska börja förskoleklass i Karlstad får önska skola i samband med skolvalet i januari/februari.

Skolvalet till läsåret 2024-2025 var öppet 24 januari - 13 februari.

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och efter skolan från att det börjar i förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år.

Går ditt barn i en kommunal förskola och ska börja i förskoleklass eller grundskola kan det få plats i fritidshem från och med första måndagen i augusti samma år. Barn från fristående förskolor kan få plats från 1 augusti.

Du behöver ansöka för att få en plats.

Tidigare eller senare skolstart

Under vissa förutsättningar kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett.

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen kalenderåret det fyller fem år om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är ingen rättighet att börja tidigare utan beslutet måste grundas i vad om är bäst för barnet. Det behöver därför ske ett samråd mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och rektor på den skola där du önskar att barnet ska börja.

Det är rektor på barnets garantiskola som beslutar om barnet har rätt att börja ett år tidigare i förskoleklass. Om beslutet beviljas kan skolplacering prövas utifrån de önskemål som vårdnadshavare lämnat.

Ta kontakt med rektor för mer information.

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten skjuts då upp och startar höstterminen det år barnet fyller sju år.

Barnet går kvar i förskolan ett år till och därefter kan du önska förskoleklass eller årskurs 1 i grundskolan eller anpassade grundskolan.

Skolplikten kan skjutas upp om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning, annan funktionsnedsättning eller sjukdom.

Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn.

Ansökan

Du ansöker om uppskjuten skolplikt i e-tjänsten Ansökan om uppskjuten skolplikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska du ange de särskilda skälen och styrka dem med exempelvis intyg eller annan dokumentation.

Skolplikten inträder normalt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och barnet ska då börja i förskoleklass. Därefter ska barnet fortsätta i grundskola eller anpassad grundskola. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i grundskola eller anpassad grundskola utan att först ha gått i förskoleklass.

Om du vill att ditt barn ska börja direkt i årskurs 1 i grundskolan önskar du skola till förskoleklass i det ordinarie skolvalet. Det är sedan rektor på den skola barnet placerats på som fattar beslut.

När det gäller anpassad grundskola ska beslutet fattas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Läs mer om mottagande i anpassad grundskola.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin garantiskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Går ditt barn i fritidshem har det inte rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet.

Sidan uppdaterad: 2024-04-03

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida