Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frånvaro och ledighet i grundskolan

Är ditt barn sjukt eller behöver vara borta från skolan ska du anmäla frånvaron senast klockan 08.00 samma dag. Behöver ditt barn vara ledig måste du ansöka om det i god tid innan ledigheten startar.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Webbanmälan

Logga in med med e-legitimation i webbtjänsten. Du får ingen bekräftelse när du anmäler frånvaro via webben.

Telefon/talsvar

Ange barnets tiosiffriga personnummer och de tider som frånvaron gäller. Datum skrivs enligt formen ÅÅMMDD.

Du som vårdnadshavare får en bekräftelse via sms eller e-post om du har registrerat kontaktuppgifter i systemet.

Kontaktuppgifter för bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna få en bekräftelse på din frånvaroanmälan.

Du kan själv ändra dina uppgifter genom att logga in till webbtjänsten för frånvaroanmälan och välja "Min sida". Här kan du även välja om du vill ha bekräftelse via SMS och/eller e-post.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten? Ring Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Du kan anmäla frånvaro dag för dag eller lägga in flera dagar samtidigt som du anmäler den första frånvarodagen. Du har även möjlighet att lägga in klockslag om det till exempel gäller tandläkar- eller läkarbesök.

Ska du anmäla flera frånvarotillfällen under samma dag måste du använda webbtjänsten.

Har du glömt att anmäla frånvaro på morgonen får du ett meddelande om ogiltig frånvaro. Du kan anmäla frånvaro för samma dag i efterhand. Den ogiltiga frånvaron skrivs då över och ändras till anmäld frånvaro.

Har du glömt att anmäla frånvaron samma dag som den inträffade och du har fått meddelande om ogiltig frånvaro tar du kontakt med klasslärare eller mentor så rättar de till detta.

 • Anmäl frånvaro direkt till fritidshemsavdelningen.
 • Använder skolan närvarosystemet Nuddis anmäler du frånvaron där.

Under lov- och studiedagar anmäler du frånvaro på samma sätt som ovan.

Ditt barns lärare närvaro- och frånvarorapporterar alla elever i samband med lektionerna.

All frånvaro som inte är anmäld räknas som ogiltig. Du som vårdnadshavare får information om ogiltig frånvaro samma dag som den sker. Du får ett SMS och/eller ett e-postmeddelande inom en halvtimme efter att frånvaron registrerats, förutsatt att du registrerat korrekta kontaktuppgifter i systemet.

Ogiltig frånvaro redovisas i elevens terminsbetyg i årskurs 6-9.

Är ditt barn frånvarande en längre tid eller vid upprepade tillfällen och det påverkar måluppfyllelsen räknas frånvaron som problematisk. Det gäller oavsett om frånvaron är giltigt eller ogiltig.

Om en elev har problematisk frånvaro startar skolan en utredning kring orsakerna till frånvaron och elevhälsoteamet kopplas in för att gemensamt undersöka vilket stöd som behöver sättas in. Skolan har tät kontakt med dig som vårdnadshavare.

Ansökan om ledighet

Ansökan ska göras i god tid före den önskade ledigheten. Du ansöker på blankett som lämnas till klasslärare eller mentor.

Har barnet två vårdnadshavare ska båda skriva under oavsett om ni bor tillsammans eller inte.

Vårdnadshavare och elev kan själva ta reda på vilken undervisning som missas och notera de uppgifter som behöver göras under ledigheten. Ni får blanketten "Uppgifter vid ledighet för elev i årskurs F-9" av klasslärare eller mentor.

Ett läsår består av 178 skoldagar. Under läsåret har eleverna jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Dessutom infaller ett antal röda dagar samt kompetensutvecklingsdagar för personalen då eleverna är lediga.

Det finns totalt 187 lediga dagar fördelade över året.

Enligt skollagen får en elev i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det kan till exempel handla om vårdbesök eller enstaka dagars frånvaro på grund av familjehögtid, resa eller liknande.

Med kortare ledighet menas totalt högst tio skoldagar per läsår. Det innebär dock inte att eleven automatiskt har rätt att vara ledig tio dagar om året.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Att åka på semesterresa räknas normalt inte som synnerliga skäl för en längre ledighet.

Att vara ledig från skolan är inte en självklar rättighet utan beslutet bygger på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation. Det görs en individuell bedömning vid varje ledighetsansökan.

Bedömning görs bland annat utifrån:

 • hur lång frånvaron är
 • elevens studiesituation
 • om det finns möjlighet att ta igen förlorad undervisning
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det finns tillfällen när det är särskilt olämpligt för en elev att vara frånvarande.

Det gäller till exempel de första veckorna på en ny termin, speciellt om eleven byter skola eller klass, och vid nationella prov. Nationella prov görs i vid flera tillfällen i årskurs 3, 6 och 9.

Provdatum nationella prov (Skolverket) Länk till annan webbplats.

Om du får avslag på ledighetsansökan men ändå låter ditt barn vara frånvarande bryter du mot skyldigheten att se till att ditt barn uppfyller skolplikten.

Frånvaron noteras som ogiltig.

Skolplikt och rätten till utbildning

I Sverige har alla barn från förskoleklass till och med årskurs 9 både skolplikt och rätt till utbildning.

Det innebär att:

 • Vi som hemkommun (Karlstads kommun) ska erbjuda alla elever kostnadsfri utbildning.
 • Du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn deltar i utbildningen och närvarar under läsårets alla dagar.

Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning om de önskar.

Läs mer om utbildning för nyanlända elever.

Om skolplikten inte följs

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång, och det beror på att du som vårdnadshavare inte har uppfyllt ditt ansvar, får kommunen ge ett föreläggande om att barnet ska gå till skolan. Ett föreläggande är ett myndighetsbeslut som innebär att vårdnadshavaren måste vidta en viss åtgärd.

Föreläggandet kan kompletteras med vite, en form av böter, för varje dag som barnet inte deltar i undervisningen.

Planerar du en längre utlandsvistelse eller frånvaro från skolan (över fyra veckor) kan du ansöka om att ditt barn får fullgöra skolplikten på annat sätt än genom att delta i den ordinarie verksamheten (24 kap. 23-25 § skollagen).

Följande tre kriterier måste vara uppfyllda att ansökan ska beviljas.

 • Den alternativa verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den undervisning som eleven annars skulle ha fått
 • Det går att garantera insyn i den alternativa verksamheten
 • Det finns synnerliga skäl för eleven

Ansökan

Du ansöker på blankett som du får av ditt barns rektor. Du måste lämna in din ansökan senast 3 månader innan den aktuella perioden börjar gälla.

Vid komplett ansökan får du beslut inom en månad.

Film om frånvaro, ledighet och skolplikt

Här kan du se en 3 minuter lång film om frånvaro, ledighet och skolplikt i grundskolan.

Filmen finns översatt till andra språk

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida