Anta tre klimatutmaningar

Karlstads lokala klimatkontrakt delas in i tre klimatutmaningar. De återspeglar Karlstads största klimatutsläpp där det finns stora behov av, och stora möjligheter till, utsläppsminskningar. Inom varje klimatutmaning finns ett antal definierade utmaningar och konkreta sätt att minska dessa.

Den här sidan presenterar de tre övergripande klimatutmaningarna och de olika definierade utmaningarna som medverkande företag eller organisation ska anta minst tre klimatutmaningar av. Utmaningarna man väljer att anta ska representera era stora utsläppsområden. Ni kan fritt välja en eller flera punkter från ett och samma område eller välja att anta utmaningar från olika områden. Som alternativ till att anta tre klimatutmaningar kan du/ni välja att istället anta branschstandard.

Utmaningsområden

Transporter inom Karlstad kommuns geografiska gränser orsakar nästan 60 procent av de totala kvantifierade växthusgasutsläppen och är därmed den sektor som i särklass generar mest utsläpp. Personbilstrafik står majoriteten av dessa utsläpp och fossildrivna fordon dominerar stort. Inom transportområdet sker mycket liten minskning av utsläppen och inte i tillräckligt hög takt för att nå klimatmålet.

Underlätta för hållbart resande

Vi åtar oss att vidta åtgärder som underlättar och uppmuntrar både medarbetare och besökare att gå, cykla och åka kollektivt till och från vår verksamhet.

Skifta till hållbar personbilsflotta

Vi åtar oss att skifta till en mer hållbar fordonsflotta. Alla bilar som organisationen köper in, hyr och leasar ska vara miljöbilar. Befintliga fordon i fordonsflottan som drivs med fossila bränslen ska i stället drivas med fossilfria och förnybara bränslen.

Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Vi åtar oss att minska resorna och resa mer hållbart vid tjänste- och affärsresor genom att kartlägga organisationens tjänsteresor och att ta fram, anta och genomföra en plan för att främja tjänsteresor med fossilfria och förnybara transportmedel.

Välj hållbar godstransport

Vi åtar oss att se över våra närings- och leveranskedjor samt upphandlingar och i största möjliga mån välja att transportera gods med järnväg, sjöfart eller med lastbilar som drivs med antigen el, biodrivmedel eller vätgas.

Skifta till hållbar lastbilsflotta

Vi åtar oss att välja lastbilar som drivs med drivmedel med låg klimatpåverkan, dels att effektivisera godslogistiken, dels att uppnå höga fyllnadsgrader och tillämpa eco-driving. Organisationens egna lastbilar, både lätta lastbilar och tunga lastbilar, ska därför drivas i största möjliga mån med el, biodrivmedel eller vätgas. Vi åtar oss även att göra själva transporterna så effektiva som möjligt.

Energi som el, fjärrvärme, industri och egen uppvärmning av bostäder genererar utsläpp motsvarande 13 procent av Karlstads territoriella utsläpp. Energieffektivisering kombinerat med ännu mer förbättrad produktion av energi är därför viktiga åtgärder för omställningen. Hur vi planerar och bygger har också stor påverkan på våra utsläpp.

Bygg i klimatsmarta material

Vi som utför eller beställer byggprojekt åtar oss att påbörja nya projekt i trä eller andra klimatsmarta material.

Bygg bostäder och lokaler som lägst lågenergihus

Vi som utför eller beställer byggprojekt åtar oss att uppföra lågenergihus i nya projekt.

Skifta till mer energieffektiva arbetsmaskiner

Vi åtar oss att sätta ett mål-år då verksamhetens alla arbetsmaskiner ska vara hållbara, med identifierade delmål längs vägen.

Energieffektivisera lokaler och bostäder

Vi åtar oss att energieffektivisera våra befintliga bostäder och lokaler, så att klimatutsläppen från energianvändning blir så låg som möjligt.

Hållbar uppvärmning

Vi åtar oss att fasa ut mindre hållbara och ineffektiva uppvärmningskällor och i stället använda metoder som fjärrvärme, värmepumpar eller bioenergilösningar.

Karlstads utsläpp av växthusgaser inom våra geografiska gränser har minskat kraftigt, men vårt globala ekologiska fotavtryck är bland de högsta i världen. Vi förbrukar mer och mer naturresurser och konsumerar produkter som skapar stora utsläpp av växthusgaser. De senaste åren har vi tagit steg mot en cirkulär ekonomi genom att återanvända, dela resurser, använda material som minskar utsläppen, minska svinn och vi äter även mer vegetariskt. Fortfarande bygger dock vår konsumtion och ekonomi till allra största del på resursslösande linjära flöden.

Gör affärsmodellen cirkulär

Vi åtar oss att utveckla vår affärsmodell i cirkulär riktning. Detta kan innebära att våra intäkter i allt större utsträckning bygger på till exempel leasing, återtagningsprogram eller delningsekonomi.

Designa och producera för cirkularitet

Vi åtar oss att designa och producera produkter som till exempel är enkla att återvinna, reparera och har lång livslängd.

Använd mer biobaserade material och råvaror

Vi åtar oss att använda material och råvaror med låg klimatpåverkan, till exempel genom att minska användning av fossil plast.

Öka cirkulär konsumtion

Vi åtar oss att göra det enklare för konsumenter att handla second-hand, reparera och hyra, låna, byta och dela på produkter och/eller att själva använda sådana tjänster i vår verksamhet.

Minska svinn och öka återvinning

Vi åtar oss att utveckla rutiner och arbetssätt som minskar svinn och ökar återvinning och återanvändning av råvaror, material och produkter.

Öka andelen vegetariska livsmedel

Vi åtar oss att öka andelen vegetariska livsmedel både i vår egen verksamhet och vid eventuell försäljning.

Öka spårbarhet och transparens

Vi åtar oss att i möjligaste mån göra våra produkter spårbara för att underlätta effektiv resursanvändning och möjligheten att utvärdera produkternas klimatpåverkan för till exempel konsumenter och inköpare.

Charlotte Wedberg

Miljöstrateg

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-05

7 December 2023