Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anta tre klimatutmaningar

Karlstads lokala klimatkontrakt delas in i olika klimatutmaningar. De återspeglar Karlstads största klimatutsläpp där det finns stora behov av och stora möjligheter till, utsläppsminskningar. Inom varje klimatutmaning finns ett antal definierade utmaningar och konkreta sätt att minska dessa.

Den här sidan presenterar de övergripande klimatutmaningarna och de olika definierade utmaningarna som medverkande företag, organisation eller förening ska anta minst tre klimatutmaningar av. Utmaningarna man väljer att anta ska representera era stora utsläppsområden. Ni kan fritt välja en eller flera punkter från ett och samma område eller välja att anta utmaningar från olika områden. Som alternativ till att anta tre klimatutmaningar kan du/ni välja att istället anta branschstandard.

Utmaningsområden företag/organisationer

Vi tar ett helhetsgrepp kring klimatet

Vi sätter ett tydligt och tidsbestämt mål när företaget ska vara fossilfri. Vårt klimatarbete genomsyrar hela vårt företag. Vi är stolta över vårt klimatarbete och kommunicerar det till intressenter. Vi klimatkompenserar de utsläpp som vårt företag genererar.

Vi reser klimatsmart

Vi vidtar åtgärder som underlättar och uppmuntrar både medarbetare och besökare att gå, cykla och åka kollektivt till och från vår verksamhet. Till exempel genom cykelparkeringsmöjligheter i nära anslutning till vårt företag, utlån att busskort till anställda vid tjänsteresor eller underlätta möjligheten till webbmöten. Ett bra sätt att arbeta systematiskt med ökad cykling är att gå med i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats.

Vi reser mer hållbart vid tjänste- och affärsresor genom att kartlägga organisationens tjänsteresor och genomföra en plan för att främja tjänsteresor med fossilfria och förnybara transportmedel. Vi skapar en resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor.

Vi ser över transporten av varor och tjänster

Vi ser över våra närings- och leveranskedjor samt upphandlingar och i största möjliga mån välja att transportera gods med järnväg, sjöfart eller med lastbilar som drivs med antigen el, biodrivmedel eller vätgas. Även se över om det är möjligt att välja lokala leverantörer.

Vi ser över företagets fordon

Vi skiftar till fordon som har fossilfria och förnybara bränslen. Alla fordon som organisationen köper in, hyr och leasar är miljöfordon.

Vi väljer lastbilar som drivs med drivmedel med låg klimatpåverkan, dels att effektivisera godslogistiken, dels att uppnå höga fyllnadsgrader och tillämpa eco-driving. Organisationens egna lastbilar, både lätta lastbilar och tunga lastbilar, ska därför drivas i största möjliga mån med el, biodrivmedel eller vätgas. Vi åtar oss även att göra själva transporterna så effektiva som möjligt.

Vi sätter ett mål-år då verksamhetens alla tjänstefordon och arbetsmaskiner ska vara hållbara, med identifierade delmål längs vägen.

Vi energieffektiviserar och gör medvetna val av elleverantör och värmekälla

Vi mäter och kartlägger vår energianvändning. Vi energieffektiviserar våra befintliga bostäder och lokaler, så att klimatutsläppen från energianvändning reduceras. Vi som företag som hyr lokaler ställer krav på fastighetsägaren att genomföra energieffektiviseringar.

Vi håller nere vår energianvändning genom att ha utrustning med bra energiklassning. Rörelsedetektorer, LED-lampor, närvarostyrning av belysning, automatiska dörrstängare, styrd ventilation och/eller andra smarta funktioner för att minska energianvändningen.

Vi undersöker om det är möjligt att installera solceller på taket. Att investera i solceller gör att företaget får tillgång till både billigare och grönare el. Dessutom kan överskott säljas till elbolag, vilket kan ge lägre kostnader.

Tänk på att små och medelstora företag kan nyttja kommunens energi- och klimatrådgivare för gratis hjälp och stöd.

Vi bygger klimatsmart

Vi påbörjar nya projekt i trä, eller andra klimatsmarta material, vid beställning av byggprojekt. Vi uppför lågenergihus i nya projekt när nya byggprojekt utförs eller beställs.

Vi ökar den cirkulära konsumtionen

Vi utvecklar vår affärsmodell i cirkulär riktning. Detta kan innebära att våra intäkter i allt större utsträckning bygger på till exempel leasing, återtagningsprogram eller delningsekonomi.

Vi gör det enklare för konsumenter att handla second-hand, reparera och hyra, låna, byta och dela på produkter och/eller att själva använda sådana tjänster i vår verksamhet.

Vi designar och producerar varor eller tjänster som till exempel är enkla att reparera har lång livslängd och går att återvinna. Det kan även innebära att föra dialog med kunder eller leverantörer för att möjliggöra för att designa eller producera för cirkularitet.

Vi använder mer biobaserade material och råvaror

Vi använder material och råvaror med låg klimatpåverkan, till exempel genom att minska användning av fossil plast. Det kan även innebära att föra dialog med kunder eller leverantörer för att möjliggöra för användning av mer biobaserade material och råvaror.

Vi minskar svinn och ökar återvinning

Vi utvecklar rutiner och arbetssätt som minskar svinn och ökar återvinning och återanvändning av råvaror, material och produkter. Det kan även innebära att föra dialog med kunder eller leverantörer för att möjliggöra för minskat svinn och ökad återvinning.

Vi satsar på vego och lokalproducerat

Vi ökar andelen vegetariska livsmedel, både i vår egen verksamhet och vid eventuell försäljning.

Vi ökar spårbarheten och transparensen

Vi gör våra produkter spårbara, där det är möjligt, för att underlätta effektiv resursanvändning och möjligheten att utvärdera produkternas klimatpåverkan för till exempel konsumenter och inköpare.

Utmaningsområden föreningar

Vi är många i Karlstad som är engagerade i föreningar av olika slag – från idrottsföreningar, kulturföreningar och intresseorganisationer. Här finns stor potential att vara med och driva klimatomställningen framåt.

Vi tar ett helhetsgrepp kring klimatet

Vi sätter ett tydligt och tidsbestämt mål när föreningen eller våra återkommande evenemang ska var fossilfria. Vårt klimatarbete genomsyrar hela vår förening. Vi är stolta över vårt klimatarbete och kommunicerar det till medlemmar och allmänhet före, under och efter evenemang eller tävlingar. Vi klimatkompenserar de utsläpp som våra evenemang eller tävlingar genererar.

Vi delar och byter

Vi underlättar för medlemmar att byta kläder och utrustning med varandra eller sälja vidare genom mejllistor, Facebookgrupper, anslagstavlor, bytardagar eller fysiska TAGE-skåp. Vi väljer hållbara material och undviker kläder med års- eller namnspecifika tryck, som kan gå i arv eller lånas ut till andra. Vi samverkar med andra och delar på utrustning och material vid aktiviteter och arrangemang.

Vi gör klimatsmarta inköp

Vi väljer i första hand begagnade kläder, utrustning och möbler då det är både billigare och bättre för miljön och klimatet. Om vi anordnar lotterier eller delar ut priser, väljer vi upplevelser, hemgjorda eller begagnade prylar eller gåvobevis till välgörenhet hellre än nya produkter. Vi strävar efter att göra våra evenemang och tävlingar så plastfria, engångsfria och förpackningsfria som möjligt. Vi följer lagkravet, som börjar gälla 1 januari 2024, där våra besökare erbjuds flergångsmatlådor eller flergångsmuggar när vi serverar mat och dryck till mer än 150 besökare under en dag.

Vi satsar på klimatsmart mat

Vid träffar, evenemang, fika och måltider bjuder vi på ekologiskt och vegetariskt, eftersom kött- och mejeriproduktion leder till stora utsläpp av växthusgaser. Om kött ska serveras väljer vi svenskt naturbeteskött. I föreningens kiosk erbjuds hälsosamma, ekologiska och vegetariska alternativ efter säsong.

Vi tar hand om vårt matsvinn

Vi har en plan för hur överbliven mat från kafé, evenemang eller tävlingar tas om hand, exempelvis genom att skänka den till välgörenhet eller ansluta till någon app där överbliven kan säljas. Vi följer lagkravet om att sortera ut matavfall i våra verksamheter.

Vi minimerar och sorterar avfall

Vi planerar våra inköp så att minsta möjliga mängd avfall uppstår. Vi säkerställer att det går att sortera allt avfall som uppstår vid aktiviteter och arrangemang och att det är tydligt vad som ska slängas var. Vi sorterar matavfall, förpackningar, restavfall och pantflaskor i vår föreningslokal samt till besökare under evenemang eller tävlingar. Vi är föreningsmedlem i Pantamera och tar vara på all pant som uppstår i föreningen. Använd gärna Karlstads kommuns återvinnings-app Kasta Rätt.

Vi reser klimatsmart

Vi uppmuntrar till samåkning och resande med kollektivtrafik i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar utflyktsmål och bokar möteslokaler på platser och tider som gör att det är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Vi har en klimatvänlig resepolicy, med gång, cykel, samåkning och kollektivtrafik som norm. Vi utnyttjar tekniken för att hålla möten och konferenser på distans. Vi ordnar bra möjlighet för besökare att gå, cykla eller åka kollektivt till vår förening, till exempel genom cykelparkeringsmöjligheter i nära anslutning till vår förening. Ett bra sätt att arbeta systematiskt med ökad cykling är att gå med i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats.

Vi ser över föreningens fordon

Vi använder cykel eller elcykel till kortare resor och ser över möjligheten att gå med i en bilpool som har bilar med fossilfritt bränsle, såsom HVO eller el. Om vi har en egen föreningsbil tankas den med fossilfritt bränsle. Våra arbetsmaskiner har eller kommer bytas ut till fossilfritt bränsle.

Vi energieffektiviserar och använder hållbar el och värme

Vi energieffektiviserar och använder miljömärkt el. Belysning, varmvatten och uppvärmning av föreningslokaler som exempelvis idrottshallar förbrukar mycket el. Om vi som förening hyr lokal ställer vi krav på fastighetsägare att genomföra energieffektiviseringar.

Vi ser till att elen kommer från förnybara källor och använder så lite el som möjligt. Vi håller nere vår energianvändning genom att ha utrustning med bra energiklassning. rörelsedetektorer, lågenergilampor, ljussensorer, automatiska dörrstängare eller andra smarta funktioner för att kunna minska energianvändningen.

Vi undersöker om det är möjligt att installera solceller på taket. Att investera i solceller gör att föreningen får tillgång till både billigare och grönare el. Dessutom kan överskott säljas till elbolag, vilket kan ge lägre kostnader. Vi värmer upp föreningens lokaler med fjärrvärme, värmepumpar eller bioenergilösningar.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida