Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Företagens trygghetsundersökning

I samarbete med Polisen och Stiftelsen Tryggare Sverige genomför Karlstads kommun en trygghetsundersökning bland företag i kommunen. Syftet är att få en djupare förståelse för de utmaningar näringslivet står inför gällande brottslighet och otrygghet.

Företagens trygghetsundersökning (FTU) syftar till att kartlägga företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet och dess konsekvenser för det lokala företagandet. Resultaten ska användas i planeringen av åtgärder och insatser för att minska brottsligheten och öka trygghet i det lokala näringslivet.

Undersökningen tar upp frågor som problem i företagets närområde, exempelvis våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning, men även oro att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs.

Det är första gången Karlstads kommun undersöker företagens upplevelse av brott och trygghet. Det är viktigt att få en uppfattning om företagens oro, deras erfarenheter av brott och utsatthet, enkäten ger oss en nulägesbild, kunskap om hur det ser ut just nu säger.

Resultatet kommer du att hitta här efter att undersökningen är genomförd.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men för att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att så många som möjligt svarar. Oavsett om företaget har stora, små eller obefintliga problem med brottslighet och otrygghet är svaren viktiga.

Frågor och kontakt

Har du frågor om undersökningen kontaktar du Thomas Skeppstedt, näringslivsutvecklare via e-post: thomas.skeppstedt@karlstad.se

Har du några frågor angående Karlstads kommuns brottsförebyggande arbete kan du kontakta Patrik Norling via e-post: patrik.norling@karlstad.se.


Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida