Parkera

Parkeringsavgift

Parkering kostar olika beroende på var du parkerar. Karlstads Parkerings AB har ett 20-tal parkeringsytor på kvartersmark och parkeringshuset Gripen. Det är styrelsen i Karlstads Parkerings AB som tar beslut om parkeringsavgiften för kvartersmark och parkeringshuset Gripen.

Avgift för parkering på kvartersmark och parkeringshus

Från och med den 23 januari 2023 höjs parkeringsavgiften för Karlstads Parkerings ABs parkeringsytor. Här i tabellen kan du se de nya avgifterna. 

Parkeringsområde Kl 9-18 
(9-15) 
Kl 06-16 
(16-22) 
Övrig tid Dygn/vecka
Älgen 12/14 kr*    2 kr 94 kr
Bilan 12/14 kr*    2 kr 94kr
Gamla badhuset 12/14 kr*   2 kr 94 kr
Sandgrund 12/14 kr*   2 kr 94 kr
Gripengaraget 12/15 kr**   2 kr 99 kr
Slussvakten 12/14 kr*   2 kr  94 kr
Karolinen 10 kr   2 kr 60/240 kr
Trädgårdsgatan 10 kr   2 kr 60 kr
Sundstabadet   4/6 kr 2 kr 30/120 kr
Milostaben 8 kr   2 kr 48/192 kr
Munkforsgatan 8 kr   2 kr 48/192 kr
Gustaf Anders gata 8 kr   2 kr 48/192 kr
Härolden 8 kr   2 kr 48/192 kr
Klaraborg 8 kr   2 kr 48/192 kr
Rosenbad 10 kr   2 kr 60
Posthornsgatan 6 kr   2 kr 30/120 kr
Gruvlyckan 6 kr   2 kr 30/120 kr
Universalen 6 kr   2 kr 30/120 kr
Landgången 6 kr   2 kr 30/120 kr

Konstapeln 6 kr   2 kr 30 kr/120 kr
Solstadens sportcenter   4/6 kr 2 kr 30 kr/120 kr

* På parkeringarna Älgen, Bilan, Slussvakten, Gamla Badhuset, Sandgrund och Karlbergsskolan kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 14 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. 

** I Gripengaraget kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 15 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag. 

Avgift för att parkera längs gatan

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger. Parkeringstaxan sätts av kommunfullmäktige och gäller på kommunens mark. Här kan du läsa mer om zonerna.

Betala för parkering

Hos oss är det är enkelt att betala för parkeringen och det finns flera olika sätt. Betala genom appar, telefonparkering med kort eller mynt. Läs mer om de olika betalsätten här.

Hyra parkering 

Vi har parkeringsplatser du kan hyra månadsvis. Läs mer om vilka områden du kan hyra parkering i och hur du går tillväga här.

Varför kostar parkering?

Parkeringsavgiften är ett sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Genom en väl avvägd taxa ser vi till att det blir mer rörelse och lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som behöver det. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i staden, som butiker och restauranger. Parkeringstaxan är i första hand ett verktyg för att för att ordna trafiken, se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt.

Karlstads Parkerings AB har också kostnader för parkeringsytorna såsom markhyra, drift, underhåll och utveckling. Parkeringsavgiften behöver också täcka bolagets kostnader för detta.

Parkeringsavgifternas storlek beslutas av Karlstads Parkerings ABs styrelse och av Karlstads kommunfullmäktige.

Uppdaterad den