Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunstyrelsen i korthet 24 januari

Titta på en sammanfattning av kommunstyrelsens senaste beslut.

IF Göta sponsras av kommunen med 400 000 kronor

I december 2021 beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för sponsring för Karlstads kommun och koncernen. Sponsringen ska bidra till att stärka kommunens eller platsens varumärke, gå i linje med kommunens vision och värdegrund och bidra till att Karlstadsborna känner stolthet över sin stad. Under 2023 kommer Karlstads kommun sponsra IF Göta med 400 000 kronor fattade kommunstyrelsen beslut om idag. Tidigare har det även fattats beslut om att sponsra Färjestads Travsällskap med 80 000 kronor och handbollsföreningen IF Hellton med 15 000 kronor.

Beslut
IF Göta sponsras med 400 000 kronor under 2023.

Centrum för forskning av samhällsrisker får fortsatt stöd

Centrum för samhällsrisker och miljö är ett forsknings- och kompetenscentrum på Karlstads universitet som skapar och förmedlar kunskap om samhällsrisker. Forskningen handlar om orsaker till och konsekvenser av samhällsrisker och om samhällets och individens sårbarhet i samband med detta. Karlstads kommun har tillsammans med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap stöttat centret ekonomiskt under åren 2019-2022 och beslutar nu att även fortsätta göra det de kommande tre åren.

Forskningscentret bidrar till att sätta både Karlstads universitet och Karlstads kommun på kartan när det gäller forskning och kommunikation om samhällsrisker. Centret är också en viktig samarbetspartner i kommunens uppdrag att utveckla Karlstad som ett kompetenscentrum för samhällsrisker och utifrån budgetuppdraget att öka kommunens förmåga inom civilt försvar och beredskap.

Beslut
Centrum för forskning av samhällsrisker och miljö vid Karlstads universitet beviljas 650 000 kronor per år som basfinansiering av verksamheten under åren 2023-2025.

Kul aktiviteter för unga trots uteblivet statligt stöd

Efter ett politiskt initiativ beslutade kommunstyrelsen att avsätta 500 000 kronor extra till sommarlovsaktiviteter sommaren 2022. Nu redovisas hur pengarna användes. Bakgrunden är att kommunen inte fick något statligt stöd för den typen av aktiviteter under 2022 och beslutade därför för att avsätta extrapengar för att barn och unga i kommunen skulle få vara med på roliga aktiviteter under lovet. 22 föreningar i kommunen fick dela på drygt 400 000 kronor. Resterande pengar gick till sommarbussens aktiviteter för barn och unga. Sommarbussen besökte 12 platser i kommunen där runt 1300 ungdomar tog chansen att delta i olika workshoppar, gå tipspromenader, se på uppträdanden och pyssla.

Beslut
Kultur- och fritidsnämndens återrapport om sommarlovsaktiviteter för barn och unga godkänns.

Öppna upp skolornas musiksalar för föreningslivet

Karlstad växer samtidigt som det ställs krav på kommunens välfärdsuppdrag. Därför behöver koncernens verksamheter samarbeta när det till exempel byggs en ny skola så att lokalerna även kan utnyttjas av olika föreningar utanför skoltid. Anders Tallgren (S) skriver i en motion, som fick bifall i kommunfullmäktige i våras, att musiksalarna i kommunens skolor bör öppnas upp för föreningar eller andra ideella organisationer på samma sätt som att gymnastiksalarna nyttjas av idrottsföreningar.

Både barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på att hyra ut salar till föreningslivet för att nyttja kommunens lokaler så effektivt som möjligt.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uthyrningen av musiksalar hos barn- och ungdomsnämnden möjliggörs i de skolor där man redan idag hyr ut andra lokaler. Nämnden ska ta fram kriterier för att de som hyr musiksalen ska ha en lämplig utbildning eller erfarenhet för verksamheten samt tillsammans med föreningslivet se över hur slitage och eventuella skador på instrument ska hanteras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över vilka undervisningssalar som skulle kunna hyras ut externt.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Motion: Ta fram modell för tilldelning av politiska sekreterare

I en motion föreslår Peter Sörensen (KPL) att kommunen ska ta fram en modell för tilldelning av politiska sekreterare. Det ska tydligt framgå hur stor ersättning som utgår till respektive parti baserat på antal mandat.

Kommunledningskontoret konstaterar att Karlstads kommuns fördelning av resurserna för politiska sekreterare följer kommunallagen och att de redan sker på ett öppet sätt.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Det fullständiga protokollet från kommunstyrelsens sammanträde publiceras på karlstad.se när det är justerat, om cirka en vecka.

Sidan publicerad: 2023-01-24

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?