Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 22 februari 2023

Här kan du läsa en sammanfattning av de beslut som fattades på teknik- och fastighetsnämnden den 22 februari 2023.

Villkor för sommarvatten


Teknik- och fastighetsförvaltningen får varje år ett flertal önskemål från
Karlstadsbor som vill dra sommarvatten till sin bostad. Det finns också ett flertal fastighetsägare som har sommarvatten men inte har ett skriftligt avtal. För att kunna ha en likartad hantering av dessa önskemål och förfrågningar behöver nämnden besluta om ett antal övergripande villkor så att förvaltningen kan ta fram en anvisning och avtalsmall.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden tillåter sommarvattenledningar enligt de övergripande villkor och ansvarsfördelningen som framgår i förvaltningens tjänsteskrivelse.

E-förslag om underhåll av gångväg på Rudsberget


I ett e-förslag till kommunen föreslår en medborgare att kommunen ska underhålla en gångväg öster om Rudsberget genom att vinterväghålla och slå gräset. Gångvägen används flitigt av boende i området och plogas inte vintertid. Under sommaren växer gräset så passmycket att de låga belysningsstolparna längs vägen blir skymda. E-förslaget har fått 51 underskrifter och 15 kommentarer från medborgare som instämmer med förslagsställaren.

Beslut: Nämnden godkände den del av e-förslaget som avser slagning av gräs, vilket kommer att genomföras vid behov från och med 2023 och tills vidare till en ungefärlig kostnad av 10 000 kronor per år. Underhållet finansieras inom ordinarie driftbudget. Nämnden avslog den del av e-förslaget som avser vinterväghållning med anledning av att gångvägen har för brant längsgående lutning för att kunna vinterväghållas på ett säkert sätt.

E-förslag om brygga för att lägga i kanot och SUP


I ett e-förslag till kommunen föreslår en medborgare att en brygga ska byggas längs Älvgatan, mellan Klaraborgsbron och Centralsjukhuset i Karlstad, för att ge Karlstadsbor möjlighet att lägga i och ta upp kajak, kanot och SUP (Stand up paddleboard) där.

Karlstads kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra allmänhetens åtkomst till vattendrag. Det finns idag flera möjliga platser i närheten av stadsdelen Kvarnberget där det går att sjösätta kanot, kajak och SUP. Enligt kommunens Policy för bryggor på kommunal mark i Karlstads kommun, från 2013, ligger det föreslagna området inom grön zon som är den mest restriktiva zonen mot bryggor och en brygga med badmöjlighet är inte lämplig i området.

Beslut: Nämnden avslog e-förslaget.

Kostnadsförslag för renovering av Skutbergsgården framtaget


I november 2021 gav kommunstyrelsen i enlighet med ett politiskt initiativ i uppdrag till kommunledningskontoret att i samverkan med berörda förvaltningar ta fram en förstudie för att utreda utvecklingsmöjligheterna och hitta verksamheter till de tre viktigaste byggnaderna på Skutberget. I förstudien togs det fram ett antal förslag på utveckling och tillhörande investeringskostnader för flera byggnader på Skutberget, bland annat för Skutbergsgården. Förvaltningen har därför tagit fram ett förslag på vad det skulle kosta att totalrenovera Skutbergsgården för att den i framtiden ska kunna användas av flera olika barnverksamheter.

Beslut: Nämnden godkände tjänsteskrivelsen som skickas vidare som återrapportering till kommunstyrelsen.

Samrådsyttrande för del av Viken 2:1, bostäder intill Tullholmsviken


Stadsbyggnadsförvaltningen har, på begäran av teknik- och fastighetsnämnden, upprättat ett förslag till detaljplan för del av Viken 2:1 och sänt ut detta på samråd till bland annat teknik- och fastighetsförvaltningen för yttrande. Syftet med detaljplanen är att bygga bostäder intill Tullholmsviken och den är även en del i endubbel markanvisning där exploatören ska genomföra en byggnation i Väse.

Beslut: Nämnden godkänner planförslaget tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter i samrådsyttrandet beaktas i det fortsatta arbetet.

Övriga ärenden från dagens nämnd

  • Utvidgad inhyrning av kontorslokaler på Ramgatan på Våxnäs.
  • Begäran om planändring inom Kronoparken 1:1 och Tribunen 1.
  • Planbegäran och markanvisning för del av Stodene 1:37.
  • Årsredovisning och intern kontrollplan 2022.

Här kan du se samtliga protokoll.

Sidan publicerad: 2023-02-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?