Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 22 mars

Nya avgifter för båtplatser och gästhamnsbesökare, mobila gupp som farthinder och begäran om planändring för Vallargärdets skola var några av ärendena som dagens teknik- och fastighetsnämnd fattade beslut om.

Gupp införs som nytt mobilt farthinder


Efter ett e-förslag från en medborgare (Dnr TFN/2021:1810 Farthinder Storkullegatan) fick teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag av nämnden att utreda möjligheten till andra tillfälliga och mobila farthinder än blomlådor, som kommunen erbjuder idag. Syftet med farthindren är att privatpersoner ska kunna ansöka om dem för att öka tryggheten och dämpa hastigheten på sin gata. Förslaget är att införa gupp som komplement till blomlådor och hantera dem som en del i kommunens trafiksäkerhetsarbete. De som ansöker får bestämma om de vill ha gupp eller blomlådor.

Beslut: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa mobila farthinder till en hyreskostnad av 1500 kronor under 2023. Framtida mindre prisjusteringar av hyra för mobila gupp delegeras till avdelningschef.

Avgift för kommunala båtplatser höjs från och med 2024


Karlstads kommun har ökade kostnader för kapitaltjänster, drift och underhåll av bryggor och båtplatser. Den nuvarande avgiften har inte justerats sedan 2011. Förvaltningen föreslår en höjning av avgiften för båtplats för säsong 2024. De föreslår även att det redan under 2023 ska införas avgift för att avstå sin båtplats under säsong och att avgift för gästhamnen ska höjas.

Båtplatsavgiften höjs till 2900 kronor per säsong med start säsongen 2024. Det finns undantag från båtplatsavgiften, 28 båtplatser har en annan prissättning på grund av att de skiljer sig stort i storlek. 15 båtplatser får avgiften 3900 kronor per säsong och 13 båtplatser får avgiften 1900 kronor per säsong.
Den nya avgiften för gästhamnen för säsongen 2023 föreslås bli 220 kronor per dygn samt 50 kronor per dygn för el.
En avgift på 500 kronor per säsong införs för den som väljer att avstå sin båtplats och låter någon annan använda den under en säsong. Avgiften ska täcka de administrativa kostnaderna.


Beslut: Nämnden godkände förslaget på prisjustering för båtplatshyror, som ska gälla från och med 2024, inklusive avvikelser för större eller mindre platser. Nämnden godkände att avgift får tas ut av den som väljer att avstå sin plats under säsong från och med 2023. Nämnden godkände att den föreslagna avgiften per dygn samt pris för el i gästhamnen för 2023.

Region Värmland vill köpa mark för ny bussdepå i Välsviken


Region Värmland vill bygga en samlad bussdepå för regionstrafik och tätortstrafik i Karlstad, och i samband med det har de bett om att få köpa marken som den ska byggas på. Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen 2021 har teknik- och fastighetsnämnden tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utrett vad som skulle vara en lämplig placering och hittat en yta i Välsviken. Ett eventuellt markköp skulle frångå kommunens markpolicy. Markområdet där bussdepån föreslås är strategiskt och ekonomiskt viktigt för kommunen, varför teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår tomträtt som innebär att kommunen fortsatt äger marken. Förvaltningen anser att en tomträttsupplåtelse är en trygg upplåtelseform och att det inte finns skäl att frångå den beslutade markpolicyn.

Beslut: Nämnden avslog förvaltningens förslag till beslut och föreslår kommunstyrelsen att göra avsteg från markpolicyn och tillåta friköp. Frågan skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Ny avgift och ny zonindelning på gatuparkeringar Tullholmen


I området Tullholmen har Lagergrens gata nyligen byggts om och det nya området Tullholmssågen byggs just nu. Båda områdena får gatuparkeringar som ska regleras med avgift. Vid en översyn av beläggningsgraden i området har förvaltningen gjort bedömningen att del av Tullhusgatan och Orrholmsgatan ska ändras från blå till grön zon, för att skapa enhetlighet i området. Packhusallén, Kanikenäsbanken, Hadar Grudes gata, Gustaf Lovéns gata, som alla ligger i området, är exempel på gator som idag är avgiftsbelagda med grön zon. I grön zon får fordon parkeras mot avgift vardagar mellan klockan 09.00 och 18.00. Avgiften är 8 kr per timme. Lördagar, söndagar och helgdagar är avgiftsfria. Ändringen innebär en prishöjning med 4 kronor per timme, från 4 till 8 kronor per timme.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag om att de nya parkeringsplatserna på Lagergrens gata och i nya området Tullhussågen får taxa enligt grön zon. På Tullhusgatan och Orrholmsgatan ändras taxan från blå zon till grön zon.

Planändring för att utveckla Vallargärdets skola


I enlighet med tidigare beslut i kommunens långsiktiga investeringsplanering har förvaltningen arbetat med ett behov av nya lokaler för Vallagärdets skola och förskola. Teknik- och fastighetsförvaltningen vill därför begära en planändring av Vallargärdets skola (Alstrum 1:130 och 1:40) för att pröva möjligheten att bygga ny sporthall, förskola, skola och parkeringar. Förslagen om att utveckla Vallargärdets skola bedöms vara förenliga med kommunens översiktsplan och Vallargärdet/Ulvsbys byggvision.

Beslut: Nämnden godkänner förvaltningens förslag om att begära planändring av Vallargärdets skola (Alstrum 1:130 och 1:40) hos stadsbyggnadsnämnden.

Övriga ärenden som behandlades


Här är några av de övriga ärendena som behandlades på dagens nämndsammanträde:

  • Bryggor på Sommarro och Romstad tas över i kommunal regi.
  • Gatuparkering och zonändring i stadsdelen Tullholmen.
  • Begäran om markköp för planerad bussdepå inom Välsviken.
  • Förfrågan om friköp av mark inom detaljplan för del av Sandbäcken 1:1.

Här kan du se samtliga protokoll.

Sidan publicerad: 2023-03-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?