Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 15 november

På månadens teknik- och fastighetsnämnd beslutades bland annat att avgiftszoner för parkering ska uppdateras för att skapa bättre omsättning på parkeringsplatser i Karlstads centrala delar. Nämnden beslutade även om förslag på inhyrning av central förskola.

Zonöversyn för bättre omsättning av parkeringsplatser

Karlstads kommun vill att varje parkeringszon i stadens centrala delar ska ha en bra beläggningsgrad. Efter en översyn som gjorts av teknik- och fastighetsförvaltningen och Karlstads parkerings AB har man konstaterat att beläggningen är för hög på vissa platser och för låg på andra.

Förvaltningen föreslår därför en revidering av avgiftszoner, dels för att skapa bättre parkeringsmöjligheter, dels för att använda marken på bästa sätt. Förslaget skulle innebära att en del av röd zon blir gul zon för att öka beläggningsgraden. Det innebär också en del av blå zon blir grön zon för att sänka beläggningsgraden.

Beslut: Teknik- och fastighetsnämnden godkände förvaltningens förslag om uppdaterade zonindelningar.

Markanvisning för att uppföra trähotell

AB Invest AS har begärt planändring samt markanvisning för del av parkeringen vid Sandgrund och bibliotekshuset för att kunna uppföra en ny byggnad för hotell. Intressenten önskar uppföra en hög byggnad i trä.

I oktober fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att starta en detaljplan i enlighet med AB Invest AS begäran. Då det är kommunal mark är det kommunen som kan ge en markanvisning på platsen. Stadsbyggnadsförvaltningen och stadsbyggnadsnämndens bedömning att förslaget är intressant för området och har beslutat om att intressentens idé ska prövas genom en detaljplan. Detta gör att teknik- och fastighetsförvaltningen anser att det kan finnas skäl till att göra en direktanvisning. Planområdet är beläget inom ett område där mark enligt markpolicyn ska upplåtas med tomträtt. Förvaltningen ser inga skäl att frångå markpolicyn.

Beslut: Nämnden godkände förslaget och teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med AB Invest AS för del av Tingvallastaden 1:12 och Tingvallastaden 1:1 gällande möjligheten att uppföra ett trähotell.

Inhyrning av förskola i Tullholmsviken

Centrala Karlstad växer i snabb takt och i och med det ökar behovet av att utöka antalet centrala förskoleplatser. Fram till 2030 visar prognosen på en ökning med omkring 400 barn i åldrarna 1-5 år i Karlstads centrala delar. Fastighetsbolaget Karlstad Bostad AB (KBAB) planerar att bygga en ny fastighet i Tullholmsviken med lokaler för förskoleverksamhet i de två första våningsplanen. En inhyrning av lokalen skulle möta en del av det långsiktiga behovet av förskoleplatser i centrum.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till hyreskontrakt för barn- och ungdomsförvaltningen. Teknik- och fastighetsdirektören får i uppdrag att underteckna hyreskontraktet under förutsättning att ett interhyresavtal tecknas med barn- och ungdomsförvaltningen.

Övriga beslut

Några av de övriga ärendena som beslutades på novembernämnden:

  • Inhyrning av lokaler för daglig verksamhet på Drottninggatan 6 godkändes.
  • Inhyrning av kontorslokaler i Karolinen för vård- och omsorgsförvaltningen godkändes.
  • Förslag till bildande av Torskeds naturreservat har tagits fram och ska nu skickas ut på remiss. Nämnden godkände förvaltningens förslag.
  • Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med Svea H Invest AB för del av Gräsdalen 1:2 gällande möjligheten att etablera en City gross-butik.
  • En motion från M, KD och L om att utreda hur kommuninvånare i tätort ska kunna använda vatten från sjöar och andra vattendrag för bevattning ansågs vara besvarad med hänvisning till pågående arbete inom teknik- och fastighetsförvaltningen.
  • E-förslag pulkabacke vid lekplats i Skåre bifölls.
  • Två e-förslag, ett om skötsel av en stig i Skattkärr samt ett om belysning på lekplatser avslogs.

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende. Länk till annan webbplats.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Sidan publicerad: 2023-11-15

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?