Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Solastatyn
Christine Holm

Christine Holm

Stadsbyggnadsnämndens beslut i korthet, januari 2024

Nämnden fattade bland annat beslut om bygglov för två flerbostadshus med 119 lägenheter i Gräsdalen. Uppdrag för att ta fram områdesbestämmelser gavs, Parkeringsplanen godkändes och detaljplan för Norra Dingelsundet antogs.

Godkännande av parkeringsplan

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 2019 i uppdrag att ta fram en parkeringsplan för Karlstad. För att anpassa sig till kommunens ”Riktlinjer för styrande dokument” har dokumentet utformats så att hela dokumentet kallas ”Parkering i Karlstad” och består av de tre delar som benämns Parkeringsplan, Handlingsplan respektive Nulägesbeskrivning. Delarna Parkeringsplan och Handlingsplan behöver ett politiskt beslut.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till Parkeringsplan med tillhörande Handlingsplan godkändes och skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

Detaljplan för Norra Dingelsundet

Förslag till detaljplan har upprättats för Norra Dingelsundet i västra delen av Karlstads tätort. Förslaget omfattar drygt 30 hektar mark innehållande tre gårdar och närmare 40 avstyckade fastigheter bebyggda med bostäder, varav cirka 15 fritidshus. Syftet med planen är bland annat att fastställa hur området fortsatt kan utvecklas, ge skydd åt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och säkerställa att värdefull naturmark blir kvar. Planen möjliggör bildande av cirka 15 nya fastigheter för enbostadshus på stora tomter och omvandling av 15 fritidshus till permanentbostäder. Därutöver ger den möjlighet till ett 40-tal bostäder i radhus, parhus eller liknande.

Beslut: Förslag till detaljplan antogs

Bygglov för två flerbostadshus i Gräsdalen

Bygglov söks för nybyggnad av två flerbostadshus på fastigheten Gräsdalen 1:8 i stadsdelen Ulleberg. Flerbostadshusen planeras i fem våningar och innehåller 119 lägenheter som varierar i storlek från 23 till 54 kvadratmeter och ett till tre rum och kök.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för mast och teknikhus i Molkom

Bygglov söks för en 48 meter hög ostagad mast med tillhörande teknikhus på fastigheten Molkom 3:2 i Karlstads kommun. Masten och teknikhuset är tänkta att placeras i industriområdets norra del, cirka 10 meter från Ottersvägen. Anläggningen är tänkt att utgöra del av det nationella nätet för elektronisk kommunikation och avser betjäna omkringliggande områden.

Beslut: Bygglov gavs

Bygglov för mast och teknikhus i Vålberg

Bygglov söks för nybyggnad av mast och teknikhus på fastigheten Älvenäs 2:2 vid Gökhöjden i Vålberg. Den planerade masten är 42 meter hög och placeras cirka 23 meter från Gökhöjdsvägen och cirka 78 meter från E18. Masten är placerad intill en redan befintligt påbörjad infartsväg och hamnar ungefär 120 meter från närmaste bebyggelse.

Beslut: Bygglov gavs

Planuppdrag för Vålbergs industriområde

Fastighetsägaren till Ris 2:4 önskar utöka verksamheten och etablera en större omlastningsterminal med spåranslutning. Som ett led i detta ingår också att anlägga nya spår vid före detta Vålbergs station och att bygga nya spår på industrimark. För att kunna utöka verksamheten behöver gällande detaljplaner att ändras.

Beslut: Uppdrag att upprätta detaljplaner gavs till stadsbyggnadsförvaltningen

Områdesbestämmelser för Alsterdalen, Östra Örten, Väse Ve och Segerstad

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva samtliga förordnanden om landskapsbildsskydd i Karlstads kommun. Därmed har stadsbyggnadsförvaltningen gjort en översiktlig studie av berörda områden med syftet att bedöma om behov av skydd enligt plan- och bygglagen finns. För att säkerställa de värden som finns, underlätta bygglovsrådgivningen och öka tydligheten mot medborgarna bedöms vissa områden ha ett behov av skydd enligt plan- och bygglagen, i form av områdesbestämmelser. Det gäller för områdena Alsterdalen, Östra Örten, Väse Ve samt Segerstad.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram områdesbestämmelser för nämnda områden

Tidsbegränsat bygglov för restaurang i Norrstrand

Ett tidsbegränsat bygglov i efterhand söks för tillbyggnad av restaurang på fastigheten Brobyggaren 1 i Norrstrand. Det tidsbegränsade lovet är sökt på fem år.

Beslut: Ansökan avslogs

Sidan publicerad: 2024-01-26

Hittade du det du sökte på sidan?