Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sola i Kallsta

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 21 februari

Två upphandlingar, nytt avtal för Scalateatern och motion om att ersätta papperskorgar med återvinningskärl för sopsortering var några av besluten som togs på onsdagens teknik- och fastighetsnämnd.

Upphandling för vårdboende på Stockfallet

I juni 2023 beviljade kommunfullmäktige 338 000 tkr för att bygga ett nytt vårdboende med 72 lägenheter och ett produktionskök med kapacitet för 2000 portioner per dag på Stockfallet. Antalet äldre personer kommer att öka under de närmsta 10 åren, visar en förstudie. Byggnaden kommer även att förses med reservkraft och nödvatten då verksamheten är samhällsviktig verksamhet. Byggnaden får förutsättningar att fungera som vårdplats och kriskök i händelse av kris. En projektering är inledd och planen är att entreprenör ska handlas upp i augusti.

Beslut: Nämnden beslutade att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av nybyggnation av vårdboende och kök på Stockfallet.

Upphandling för Vallargärdets skola

I juni 2023 beviljade kommunfullmäktige 192 500 tkr för att bygga ny förskola och skola med fullstor idrottshall på befintlig skoltomt i Vallagärdet. Den nuvarande skolan är från 1960-talet och uppfyller inte dagens krav på pedagogiska miljöer. Det som ska byggas är en byggnad i två plan som ska rymma en förskola för 72 barn, fördelat på fyra avdelningar, och en skola för 175 elever. Befintlig skola ska rivas och vid rivning ska de byggdelar och installationer som kan återbrukas i kommunens egna projekt eller säljas på återbruksmarknaden.

Beslut: Nämnden beslutade att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att genomföra upphandling av nybyggnation av vårdboende och kök på Stockfallet.

Förlängning av hyresavtal för Scalateatern

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att ett nytt avtal ska tecknas med Hotell & Teaterduvan Förvaltnings KB på fastigheten Duvan 10. Kommunen har varit hyresgäst i många år och har sedan 1992 hyrt ut lokalerna i andra hand till Scalateatern. Avtalet har sagts upp på grund av en villkorsändring. Uppsägningen har följts av en hyresförhandling mellan kommunen och fastighetsägaren för att förnya avtalet, vilket har landat i ett förslag till nytt hyresavtal. Under förhandlingarna har justeringar gjorts i avtalsvillkoren gällande bland annat installation av ny ventilation, nyttjanderätt till gemensamma ytor och fördelning av driftskostnader.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag på hyreskontrakt och ger förvaltningsdirektören i uppdrag att underteckna avtalet.

Kommunala papperskorgar ska ersättas med kärl för sopsortering

I en motion till kommunfullmäktige den14 september 2023 föreslår Vänsterpartiet (V) att Karlstad kommun påbörjar ett arbete med att ersätta alla kommunala papperskorgar i offentlig miljö med papperskorgar som det går att källsortera i. Motionen har skickats till teknik- och fastighetsförvaltningen samt kommunstyrelsen för beredning. Det finns en uppdaterad kommunal avfallsplan antagen för 2024–2027 där mycket av intentionerna i motionen finns med. Teknik- och fastighetsförvaltningen finner att ambitionsnivån med alla papperskorgar är för högt ställd och att man i stället ska utgå från avfallsförordningens omfattning, där man anpassar avfallsfraktionerna och lösningarna efter platserna där insamlingen ska ske.

Arbetet med att ta fram kloka lösningar som fungerar över tid påbörjas våren 2024. Lösningarna tas fram i samverkan med berörda parter som kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, Mariebergsskogen AB, Karlstads Energi AB och kommunstyrelsen. Det praktiska genomförandet bedöms kunna vara i gång till stora delar senast i augusti 2025.

Beslut: Nämnden beslutade att motionen bifalls i den del som säger att Karlstad kommun ska påbörja ett arbete med att ersätta kommunala papperskorgar i offentlig miljö med källsorteringslösningar. Insamlingen fokuserar på avfallsförordningens lagkrav och att genomföra uppdragen i den kommunala avfallsplanens handlingsplan. Övriga delar av motionen beträffande omfattningen av källsorteringen utöver avfallsförordningens krav avslås.

Övriga ärenden

Här är några av de ärenden som det beslutades om på dagens nämnd:

  • Reservation av industrimark i Molkom godkändes.
  • Reservation av mark på Stockfallet, Karlstad Klaven 1 och Karlstad Klaven 2 godkändes.
  • Samrådsyttrande för detaljplan för Kroppkärrs förskola godkändes.

För mer information

Här kan du se samtliga ärenden som behandlades på dagens nämnd och handlingarna i varje ärende. Länk till annan webbplats.

När protokollet är färdigjusterat så hittar du det på samma webbsida.

Sidan publicerad: 2024-02-23

Hittade du det du sökte på sidan?