Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Profilbild politik

Beslut i korthet från teknik- och fastighetsnämnden 22 maj 2024

Nämnden beslutade bland annat om satsningar på klimatsatsningar för att minska kommunens påverkan på miljön samt att höja internhyra och lokalvårdsavgiften för 2025 att täcka de egna kostnaderna.

Klimatinvesteringarna - Omfördelning av redan beslutade klimatinvesteringar samt den ofördelade potten 2024

För att nå kommunens mål om att senast år 2030 inte ha någon negativ påverkan på klimatet och att kommunens interna verksamhet senast år 2026 ska vara fossilfri har fullmäktige bland annat beslutat om att tilldela 60 miljoner kronor till teknik- och fastighetsnämndens investeringsbudget 2024-2025. Det mesta har redan fördelats till särskilda projekt men 3 190 000 kronor fanns kvar att fördela. Nu har nämnden beslutat att pengarna ska användas för att byta ut belysning i kommunala fastigheter.

Dessutom har två av tidigare beslutade åtgärderna motsvarande 8,5 miljoner kronor för 2024 utgått och behöver omfördelas. Zhagastyrning på befintliga belysningsarmaturer och elektrifiering av befintlig färja över till Jäverön omfördelas till åtgärder för utbyte av tändsystem i offentlig utemiljö, belysningsbyten i befintliga byggnader, utbyggnad av laddplatser, utbyte av eluppvärmning till luftvärmepumpar på VA-anläggningar, byte av luftare vid Sjöstadsverket samt anskaffning av inventarier inför uppstart av verksamheten Sola bygg- och möbelåterbruk.

Zhagastyrning har utgått eftersom kommunledningskontoret har uppmärksammat att åtgärden är att betrakta som en driftskostnad. Likaså utgår åtgärden för elektrifiering av Jäveröfärjan med anledning av att det saknas en långsiktig förvaltningsstrategi för färjan samt att den tekniska livslängden är högst osäker. Färjan kan dessutom köras på HVO100 och då blir klimatnyttan med konvertering till el inte ekonomiskt försvarbar.

Beslut: Nämnden godkände förvaltningens förslag till beslut.

Internhyror 2025 höjs med 2,9 procent

Alla kommunens verksamheter har en hyra där fastighetsavdelningen står för drift och skötsel, el och värme, underhåll med mera i lokalerna. Från och med 2025 höjs denna hyra med 2,9 procent.

En hög investeringstakt senaste åren i kombination med hög inflation har lett till att kapitaltjänstkostnader ökat. Detta tillsammans med andra kostnadsökningar gör att internyran behöver höjas för att täcka fastighetsavdelningens kostnader för lokalerna.

Beslut: Internhyrorna höjs med 2,9 % 2025

Lokalvårdsavgift 2025

Avgiften för tjänster kopplat till lokalvård justeras årligen och beslutas i teknik-och fastighetsnämnden. För 2025 höjs avgiften för lokalvård med 2 procent. Höjningen är bland annat baserad på prisindex kopplat till konjunktur, preliminära och fastställda löneavtal och personalomkostnadspålägg.

Beslut: Lokalvårdsavgiften för år 2025 uppräknas med 2% från 2024 års prisnivå

Övriga beslut

  • Budgetuppföljning
  • Omförhandling av hyreskontrakt för lägenheter åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen
  • Samrådsyttrande om detaljplan för Tribunen m.fl. godkändes
  • E-förslag avslogs om uppsättande av farthinder vid Östra infarten

Sidan publicerad: 2024-05-22

Hittade du det du sökte på sidan?