Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Vägar, Löfbergsskarapan och Inre hamn från ovan
Kommunen inför nu ett mer strategiskt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik.

Kommunen inför nu ett mer strategiskt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik.

Ytterligare steg mot ett förbättrat näringslivsklimat

Ökad samverkan och organisatoriska förändringar ska effektivisera och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete och kommunens samhällsbyggnadsprocess som helhet.

Karlstad kommun har intensifierat sitt arbete för att förbättra samhällsbyggnadsprocessen och stärka samverkan med externa aktörer i syfte att främja näringslivsklimatet och byggandet i ekonomiskt utmanande tider.

-Vi arbetar aktivt för att skapa en kommun där människor vill leva och där företag känner sig välkomna att etablera sig. Åtgärderna är inriktade på att öka vår flexibilitet och snabbhet i att möta samhällsförändringar och behov från näringslivet, säger Anders Tallgren (S), kommunalråd.

Kommunen inför nu ett mer strategiskt och proaktivt näringslivsarbete kombinerat med en aktiv markpolitik.

För att förbättra samarbetet med näringslivet har flera åtgärder genomförts. Exempel är införandet av en ny styrmodell med fokusområden för samverkan, samt organisationsförändringar i syfte att stärka samordningen inom mark- och exploateringsfrågor.

Dessutom har regelbundna frukostmöten startats med byggbranschen för att identifiera och främja projekt som kan fortsätta utvecklas även under ekonomiskt tuffa perioder.

En mer sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Karlstads kommun har genomfört en översyn av organisationen för mark- och exploateringsfrågor, vilket kommunstyrelsen idag beslutade om. Målet är att effektivisera processerna för samhällsbyggande och säkerställa ett tydligt ägarskap inom dessa områden.

Omstruktureringen syftar till att öka samordningen och effektiviteten i planering och markanvändning. En mer samordnad och effektiv samhällsbyggnadsprocess med fokus på hållbarhet och tillväxt.

-Genom att förnya våra arbetssätt hoppas vi på en positiv utveckling med bättre måluppfyllelse och en mer aktiv markpolitik. Det här ska säkerställa att frågor hålls samman och att svaren blir enhetliga och tydliga för våra målgrupper, fortsätter Anders Tallgren (S), kommunalråd.

Ansvaret för mark- och exploateringsfrågor överförs från teknik- och fastighetsnämnden till kommunstyrelsen. Enheten för mark och utveckling omlokaliseras från teknik- och fastighetsförvaltningen till stadsbyggnadsförvaltningen för att förbättra processerna kring markanvändning och planering.

Det kommunala lantmäteriet måste ha en oberoende ställning i förhållande till kommunens roll som markägare, exploatör och fastighetsförvaltning. Därför flyttar verksamheten till miljöförvaltningen.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om organisationsförändringen vid sitt möte i maj.

Sidan publicerad: 2024-04-15

Hittade du det du sökte på sidan?