Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Tre personer tar ett spadtag vid en väg

Spadtag för gång- och cykelväg i Vålberg

Under fredagen togs det första spadtaget för den nya cykelväg som ska byggas utmed Långgatan i Vålberg, mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst.

- En viktig satsning för trafiksäkerheten och ett fortsatt steg i den riktning som påbörjats där delar av Långgatan redan byggts om. Inte minst är det en satsning för att underlätta för ett hållbart resande, säger Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Den nya cykelvägen som blir 800 meter lång är en fortsättning på de trafiksäkerhetsåtgärder som redan genomförts utmed Långgatan. Den gång- och cykelväg som nu byggs längs Långgatan mellan Älvenäsvägen i nordost och järnvägsbron i sydväst har som främsta syfte att öka trafiksäkerheten.

I framtiden ska vägen också kunna knyta ihop Vålberg med Trafikverkets planerade cykelväg längs E45 mellan Grums och Vålberg. Utöver detta kommer cykelvägen att bidra till en mer tätortsmässig trafikmiljö, minska gatans barriäreffekt för gående och cyklister samtidigt som god framkomlighet för motordrivna fordon behålls.

- Efter att E18 drogs om utanför orten på 1980-talet, har gatan fått en ändrad funktion, och fungerar numer som huvudgata för lokal trafik samt som infarts- och genomfartsgata för trafik från och till närliggande orter. Dagens situation fyller inte nutida krav på en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter, något som den här cykelvägen kommer att råda bot på, säger Johan Törebrand, projektledare.

Planerad byggstart är redan måndagen den 29 april och cykelvägen beräknas vara klar i november 2024.

Fakta om projektet

  • Långgatan justeras från dagens körbanebredd på 8-12 meter till 7 meter körbanebredd och 3 meter Gång- och cykelväg
  • 800 meter ny gång- och cykelväg
  • Ny modern gatubelysning
  • 6300 kvadratmeter ny gatubeläggning
  • 2400 kvadratmeter ny gång- och cykelvägsbeläggning
  • 850 meter kantstöd, 470 meter återbrukas
  • 14 nya dagvattenbrunnar

På bilden från vänster: Johan Törebrand, projektledare, Monika Bubholz (MP), ordförande teknik- och fastighetsnämnden, Johan Härdne, byggledare


Sidan publicerad: 2024-04-26

Hittade du det du sökte på sidan?