Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Denna artikel är äldre än 6 månader och kan därför vara inaktuell.

Barn- och ungdomsnämnden i korthet 22 februari

På sammanträdet den 22 februari 2023 beslutade barn- och ungdomsnämnden bland annat om bokslut för 2022 samt rapporter kring aktivitetsskolan och försök med skolfrukost

Bokslut 2022

Barn- och ungdomsnämndens bokslut innehåller bland annat viktigare händelser, ekonomisk uppföljning samt redovisning och uppföljning av verksamhetens mål.

Exempel på viktiga händelser under året.

  • I januari var vikariebehovet på grund av pandemin rekordstort och det krävdes kreativa sätt att fylla på vikariebanken. Samverkan inom koncernen var mycket god.
  • Beredskap höjdes för att hantera effekter av kriget i Ukraina.
  • Kapaciteten för mottagande av flyktingar utökades. Åtgärder för stärkt IT-säkerhet har vidtagits.
    Effekterna av att antalet barn och elever ökar syns tydligt i verksamheten. Under 2022 har Väse förskola, Fredricelundsskolan, Färjestadsskolan, Karolina förskola och Storbyns förskola i Vålberg startats. Orrholmsskolan har evakuerats till Skogsbackeskolan och Orrholmens förskola har evakuerats till Marieberg. Ombyggnation av Mariebergsskolan och Skattkärrsskolan samt nybyggnation av Stockfallets skola pågår.
  • Nämnden har antagit en ny plan för systematiskt kvalitetsarbete med vissa förändrade arbetssätt kopplat till enheternas dokumentation av kvalitetsarbete, kvalitetsfördjupningar och annan systematik i arbetet.
  • Samarbete med andra myndigheter har utvecklats: ytterligare en familjecentral, öppet familjestöd från arbetsmarknads- och socialförvaltningen till elever med hög skolfrånvaro samt fördjupat samarbete med logopedenheten, barn- och ungdomspsykiatrin, Smittskydd Värmland och med Karlstad universitet om praktiknära forskning.
  • Kommunikationsverktyget Haldor är nu implementerat i både förskolan och grundskolan.

Ekonomisk uppföljning

Bokslutet visar en budgetavvikelse för år 2022 på -30,6 miljoner kronor. Underskottet är delvis ett planerat uttag av nämndens eget kapital på 21 miljoner kronor i syfte att bland annat säkerställa att ordinarie verksamhet kan bibehållas i sin nuvarande form, en resursförstärkning för mindre barngrupper och personaltäthet i förskolan, förbättrad trygghet och studiero samt att intensifiera arbetsmiljö-, hälso- och friskvårdsarbetet i förvaltningen.

Måluppfyllelse

Nämnden bidrar till kommunens övergripande mål och har kompletterat de övergripande målen med 12 nämndmål. Bedömningen är att nämndens sammantagna måluppfyllelse för 2022 är god eller relativt god för samtliga mål. I Årsredovisningen finns all information som förklarar nämndens resultat och en detaljerad redovisning av hur nämnden uppfyller målen.
Nämnden bidrar till kommunens övergripande mål och har kompletterat de övergripande målen med 12 nämndmål. Bedömningen är att nämndens sammantagna måluppfyllelse för 2022 är god eller relativt god för samtliga mål. I Årsredovisningen finns all information som förklarar nämndens resultat och en detaljerad redovisning av hur nämnden uppfyller målen.

Barn- och ungdomsnämndens beslut:

Årsredovisningen för barn- och ungdomsnämnden för 2022 godkändes.

Skolfrukost förbättrar elevernas koncentration

Barn- och ungdomsförvaltningen har undersökt effekterna av att servera eleverna frukost och tillgång till extra energi. Först ut var Norrstrandsskolan där försökskonceptet var att erbjuda eleverna tillgång till fria, mindre mellanmål i skolrestaurangen under hela skoldagen. Efter ett politiskt initiativ från det förra blågröna styret utökades försöksverksamheten till ytterligare två skolor (Vålbergsskolan och Frödingskolan) där eleverna under de sista månaderna på höstterminen 2022 serverades frukost före skolstart. Huvudsyftet var att utvärdera vilka effekter skolfrukost kan ha på elevers hälsa och prestation i skolan.

Utvärderingen visar att skolfrukost kan ha positiva effekter på elevernas koncentration och matvanor över dagen. Att använda skolfrukosten som en ”incheckning” skapade en lugn start på dagen. Utvärderingen hintar också om att enklare energitillskott istället för traditionell frukost fungerar bra och då särskilt uppskattas av elever med långa skoldagar som inte går på fritids.

I rapporten redovisas även hur mycket det skulle kosta Karlstads kommun att införa skolfrukost på grundskolor med många elever vars familjer har försörjningsstöd.

Barn- och ungdomsförvaltningens beslut:

Återrapportering av politiskt initiativ om skolfrukost godkändes.

Positiva erfarenheter efter ett år med Aktivitetsskolan

Det treåriga projektet Aktivitetsskolan har lämnat sin första delrapport. Intresset från eleverna på de utvalda skolorna har varit stort. Eleverna uppskattar aktiviteterna och deltagarantalet har varit högt.

Projektet finansieras med 2,6 miljoner kronor ur Karlstads kommuns sociala investeringsfond. Syftet är att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen samt föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer öka utbudet av kulturaktiviteter för barn i åk 4–6, en period då allt fler slutar på fritids. Aktivitetsskolan kompletterar därmed utbudet inom Idrottsskolan. Målet är att fler barn på sikt ska delta i föreningslivet samt att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap genom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid.

Genom en enkät har skolornas elever själva fått lämna önskemål om vilka aktiviteter de vill testa, vilket i största möjliga mån har fått styra verksamheten. En slutsats är att Aktivitetsskolan bidrar till att fler barn får möjlighet till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid.

Barn- och ungdomsförvaltningens beslut:

  1. Delrapporten godkändes.
  2. Delrapporten skickas till kommunstyrelsen som uppföljning av aktiviteter inom Karlstads kommuns sociala investeringsfond.

Sidan publicerad: 2023-02-22

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?