Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Solastatyn
Christine Holm

Christine Holm

Stadsbyggnadsnämndens beslut i korthet, februari 2024

Under februari månads stadsbyggnadsnämnd beslutades det bland annat om bygglov för flerbostadshus i Tullholmen och ändrad användning av ”kupolhuset” på Järnvägsgatan. Nämnden antog också flera detaljplaner, en av dem gör det möjligt för utveckling av industrimark i Välsviken. Förvaltningen besvarade Elevborgarrådets förslag om klimatet och gav planuppdrag.

Bygglov för ledlister på en byggnad inom stadsdelen Strand

På fastigheten Krukan 4 som ligger invid E18 söks bygglov för belysning av fasad, tre fasadskyltar, två vepor på fasad och två reklampelare. Eftersom de sökta åtgärderna ska visas mot E18 har samråd skett med Trafikverket.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning avseende skyltpelarna är att bygglov inte kan beviljas eftersom de är placerade på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen och att förutsättningarna för att lämna bygglov med mindre avvikelse från detaljplanen inte finns då Trafikverket avråder från att lämna bygglov.

Bedömning avseende veporna är att de inte överensstämmer med kommunens skyltprogram om att minska utbudet av reklam i kommunen. Trafikverket avråder dessutom från att lämna bygglov för veporna eftersom de kan utgöra en trafikfara.

Bedömning avseende skyltarna på fasaden är att de är reklam för ett företag som kommer att vara hyresgäst i byggnaden. Bygglov anses därför kunna beviljas.

Beslut: Bygglov ges för att sätta upp ledlist för belysning av fasad samt tre fasadskyltar

Bygglov för ändrad användning av lokaler i Tingvallastaden

Bygglov söks för att ändra användningen av fastigheten Druvan 14, den välkända kupolbyggnaden på Järnvägsgatan. Den nya användningen önskas bli tandklinik och café.

Förslaget innebär att en begränsad del av entréplanet blir tandklinikens reception samt yta för café samt ”co-working”. Plan två blir tandklinik och plan fem, kupolen, kommer att nyttjas för café- och ”co-working”-verksamhet.

Beslut: Bygglov ges

Bygglov för flerbostadshus i Tullholmen

Bygglov söks för ett flerbostadshus och en förskola med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Bageriet 2 som ligger i Tullholmen. Flervåningshuset föreslås få åtta våningar och innehåller 54 lägenheter som varierar i storlek från ett rum och kök till tre rum och kök.

Förslaget innehåller även en förskola i de två bottenvåningarna samt komplementbyggnader till den verksamheten. I förskolan kommer 72 barn kunna få barnomsorg.

Bygglov har tidigare beviljats för detta projekt men på grund av ändringar i fönstersättning och balkonger samt ändringar i planlösningar har ett nytt bygglov nu sökts.

Beslut: Bygglov ges

Planbesked för fastighet i Sundsta

Fastighetsägaren ansöker om planändring för att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus. På platsen står idag ett befintligt bostadshus som är utpekat som särskilt värdefullt i kulturmiljöprogrammet.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintlig byggnad inte bör rivas och av den anledningen behöver förvaltningen inte heller få i uppdrag att ta fram ny detaljplan.

Beslut: Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ny detaljplan

Antagande av detaljplan för parkering vid Tingvalla sportcenter

En ändring av detaljplanen för parkeringen vid Tingvalla sportcenter har arbetats fram. Syftet med planen är att ändra markanvändningen för befintlig parkering vid Tingvalla sportcenter inom Sandbäcken så att Karlstads Parkerings AB ska kunna ta över ansvaret för drift, skötsel och underhåll. Planen bekräftar också befintlig utformning av platsen och ger planstöd till befintliga gång- och cykelvägar inom området.

Beslut: Detaljplan antas

Antagande av detaljplan för industrimark och laddstation

En detaljplan har arbetats fram för industrimark och laddstation i Välsviken. Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling av Löfbergs lager och logistikhantering med bland annat industrispår och plats för upplag av containers. Planen gör det också möjligt för utveckling av busstrafiken inom planområdet och för utbyggnad av en laddstation samt nya av- och påstigningsplatser för bussar.

Beslut: Detaljplan antas

Förvaltningens svar på elevborgarrådets förslag för klimatet

Elevborgarråd för klimatet var ett av projekten i barn- och ungdomsnämndens uppdrag om att samverka med lokala föreningar för ökad hållbarhet. Fem av Elevborgarrådets förslag berör stadsbyggnadsförvaltningen.

Tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen har samverkat för att besvara de fem förslagen. Förvaltningen föreslår att förslag nr 3 ”Bygg fler och bredare cykelbanor” genomförs. Förslagen nummer 1 ”Begränsa biltrafik i city” och förslag nummer 2 ”Inför gröna tankstationer” utreds vidare. Förslag nummer 4 ”Utöka antalet busshållplatser” och förslag nummer 5 ”Sträva efter solpaneler för alla tak” föreslås ej genomföras eller utredas vidare av stadsbyggnadsförvaltningen.

Övriga ärenden som behandlades

  • Stadsbyggnadsnämnden beslutade att inte yttra sig angående motion om nedläggning av miljönämnden.
  • Uppföljning av intern kontrollplan för 2023
  • Stadsbyggnadsnämndens årsredovisning 2023
  • Gemensam målbild för budgetperioden 2024 - 2027
  • Planbesked för Älvåker 1:22
  • Planbesked för Vattumannen 9

Sidan publicerad: 2024-02-22

Hittade du det du sökte på sidan?