Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Sol på blå himmel

Beslut i korthet från stadsbyggnadsnämnden

Ett antal bygglovsärenden behandlades under dagens möte och några planuppdrag gavs. Nämnden godkände också ett planprogram för Karl den IX:s gata som kommer att ligga till grund för framtida detaljplanering av området.

Bygglov för tillbyggnad av restaurang

Restaurang Vedugnen, på fastigheten Brobyggaren, söker bygglov för tillbyggnad i form av uteservering. Den befintliga tillbyggnaden som saknar bygglov kommer att minskas något.
Beslut: bygglov gavs

Godkännande av planprogram för Karl den IX:s gata

Ett planprogram har tagits fram för att utreda hur området ska användas i framtiden och samordna kommande detaljplanearbete. Förslaget föreslår komplettering med bostäder, förskola, parkering och kontor. På sikt finns också en lösning för trafiken i området som minskar köer på Karl IX:s gata.
Beslut: planprogrammet godkändes

Uppdrag att ta fram en detaljplan

På fastigheten Strålen 7 som ligger i närheten av Vikentunneln har fastighetsägaren begärt en planändring som ska göra det möjligt att ersätta befintlig byggnad med en ny för handel, kontor eller bostäder. Det befintliga huset har skadats i grunden vid byggnationen av nya Vikentunneln.
Beslut: Uppdrag att ta fram detaljplan gavs

Uppdrag att ta fram en detaljplan för enbostadshus

På fastigheten Alstrum 5:1 som söder om Alster kyrka önskar markägaren att en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga 20–40 småhus. Läget bedöms som lämpligt för bostäder men omfattning och utformning kommer att utredas i planarbetet där även lämplig lösning för vatten och avlopp tas fram.
Beslut: Beslut: Uppdrag att ta fram detaljplan gavs

Övriga ärenden

  • Nämnden besvarade några remisser, bland andra om enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och en remiss om solcellsanläggning på fastigheten Södra Härtsöga 1:44
  • Rivningslov för byggnader på Månsberget gavs
  • Återredovisning av jämställdhetsintegrering i planering och uppföljning
  • Råd och anvisningar för balkonger
  • Nämnden fick information om genomförd kulturmiljöinventering av Väse.

Sidan publicerad: 2024-04-18

Hittade du det du sökte på sidan?