Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Beslut i korthet maj 2024

Nämnden gav bygglov för bland annat en mast i Norra Kroppkärr och en vätgasstation i Väse. Ett antal planuppdrag gavs, bland annat för ett planprogram för Tyggårdsviken och badhus i Vålberg.

Bygglov för ändring av yttre utseende

Fastighetsägaren till fastigheten Karlsvik 1, Hamngatan-Södra Kyrkogatan, ansöker om bygglov för ändring av yttre utseende på fastigheten. Ändringen består i att man vill byta fönstren för att kunna klara högre bullernivåer som beräknas i samband med projektet Tåg i Tid och ombyggnationen av Karlstad C och nya resecentrum. Fastigheten är utpekad som särskilt värdefull i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram.
Beslut: Bygglovsansökan avslås

Bygglov för mast i Norra Kroppkärr

Bygglov söks för nybyggnad av en 42 meter hög mast och tillhörande teknikhus på del av fastigheten Norra Kroppkärr 1:1. Aktuellt område omfattas av detaljplanen 1780K-340/1960. Masten ska uppföras för utbyggnaden det allmänna mobilnätet i området.
Beslut: Bygglovsansökan beviljas

Bygglov för vätgasstation i Väse

Bygglov söks för en vätgasstation på fastigheten Väse-Lund 1:146. Fastigheten är belägen i norra änden av Väse ca 200 meter från E 18. Förslaget planeras uppföras med cisterner och andra tekniska lösningar med plank runt anläggningen.
Beslut: Bygglovsansökan beviljas

Uppdrag att arbeta fram ett planprogram för Tyggårdsviken

Löfbergs fastigheter har för avsikt att flytta kaffeproduktion från Tyggårdsviken till en ny anläggning i Välsviken. En flytt från området gör det möjligt att utveckla området på ett nytt sätt med nya funktioner och samband. Området är lämpligt för fortsatt stadsutveckling. Med en flytt av kafferosteriet och kringliggande funktioner öppnas en central del av Karlstad för ny användning. Läget är bra, nära resecentrum och Inre hamn. Det finns goda förutsättningar att utveckla området.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett planprogram

Uppdrag att arbeta fram en detaljplan fastigheter vid Edsgatan

Fastigheterna Edsgatan 2:32, Edsgatan 2:34 samt del av Stockfallet 1:1 omfattas idag av en detaljplan som vann laga kraft 2021-01-05. I samband med projektering visade det sig att vägen skulle göra ett större intrång i naturen än vad man räknat med samt att ett genomförande skulle bli mycket kostsamt. Det skissades därför på en ny lösning och ett nytt förslag landade i att del av Morgonvägen (gamla Filipstadsvägen) skulle fungera som tillfartsväg för alla nya bostäder. I detaljplanen finns en bestämmelse om att del av vägen enbart ska fungera som gc-väg. Detaljplanen behöver anpassas till hur området är genomfört.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan

Uppdrag att ta fram en detaljplan för badhus i Vålberg

Teknik- och fastighetsförvaltningen begär hos stadsbyggnadsnämnden om planändring för fastigheten Nors-Åstorp 3:2, mellan Åsbacken och Skruvstavägen, i Vålberg i syfte att möjliggöra för ett nytt badhus med idrottshall. Lokaliseringen har sitt ursprung i tidigare genomförd lokaliseringsutredning för nytt badhus och idrottshall i orten. Läget bedöms som attraktivt för ändamålet. I det fall detaljplanarbetet visar på att tomten är för trång för att båda anläggningarna ska rymmas, bör funktionerna separeras och lokalisering av en ny idrottshall bör utredas intill Vålbergsskolan.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en detaljplan

Namn på ny idrottshall i Orrholmen

Teknik- och fastighetsförvaltningen önskar namnsättning på en ny idrottshall på den norra delen av Orrholmens idrottsplats. Det föreslagna namnet är Orrholmshallen.
Beslut: Idrottshallen får namnet Orrholmshallen

Axplock av övriga ärenden som behandlades:

  • Svar på remiss: Riksintresseprecisering för Karlstad flygplats
  • Tidsbegränsat bygglov för barack på fastigheten Rallarrosen 1
  • Delegering av bygglovsbeslut för förskolepaviljong på Vallargärdet
  • Uppdrag att göra planändring för aktivitetsyta i Kronoparken
  • Budgetuppföljning

Sidan publicerad: 2024-05-23

Hittade du det du sökte på sidan?